குமாரசுவாமியம்

257 205 302 320 பாடல் எண் பாடல் எண் பதனமுடிப்பாலும் 423 பேசுமத்தவ் வோரை 315 பகனமுற மற்றொன்பது Ill பேரதிக நல்லபுத்திர 229 பத்திரவி சேயிருக்கில் 197 பேரிகைப் பேர்க் கிளமை 268 பதிபல சேகரம் (பாயி.) பேரிலெற்காய் தாசர் பதிபுருடலட்சணமா 331 பொதுப்பலமே பலமா பதிவிரதை சேயிலொன்றாய் 328 பொன்றுதலோர் புறத்தொரு 411 பதியிவளைச் சேர்வது போதிட மாகிய 1(காப்பு) பதுமமன நேர்வனநீர் மகற்கீறில் சிதன் பதுமனின் பருதிப்பேர் மகிமகன் மூன்றிறை பம்மனனுக் காவண மடிவுலகின் மனுவாடி பயமமொரு தேன்மிதுன மணம் விதித்தநாள் பரணிகுருகுதையாடி மதத்த சிதனங்கிச பரலதிகம் கேந்திரம் மதப்பதிக்காயத் பரிமுதலூர்தருவனம் மதிபொனும் சுன்மா பரைக்கோள் மாறி மதிமயக்கம் பாக்கியம் பலமில் வசனம்புக மதுமலர்க்கேரன்பவு பவர்கூடக் காரகனும் மருமலர்க்கோன்சுதனா பவுமனைச்சுன்மதி மரைக்கதிபன் புதன் பாக்கியமொன் றன்னை மலருதித்தவன்பால 415 பாரிலுயிர்ப் பிறப்பி 425 மலையிலையுண்டென 395 பாலவளு மற்றவனும் மற்றுளதூ மாதியர்க்கம் பாவகப்பேர்க் குரை மற்றுள் றீற்களத்த 4(பாயி.) பிடிப்பதற் கொன்றுள மனத்தினுக் கைந்தினில் 235 பிரசமலர்க் கிறையில் 155 மன்னவன் பொன்னுதய பிள்ளைமதி முதனே மனையிலிட நடையில் புகர்க்குயிரேலெட்டா மாகமும் சாலலவன் புகர் பெலக்கப்பத்த 272 மாச்சிரசவ் வடுப்பு புகர்வேளுக்குறை மாதவுதயத்துடு புத்தியிற்புத்திறையுற மாதிறையில் சேரவுச்ச புதுமலர்வாசனை மாதுசித னாகிய புரப்புதனேல் வித்தை மாதுவித மற்றிரவி புரம்பருத்தன் மண மாநீலந்தாரீற புவிமகன்கன்னிவன் 152 மாமளவு ணாதிரை பூங்கமலத் தேவனருள் மாமுதனேர் வாணி பூப்பதனை யாழ மாரணங்கோன் கோள் பெற்றவனுக் கொருகுரு மாவரசன்கூடலறு பேசுதல் வக்கிர மாற்கொடு கண்ணழித்த 196 345 220 408
257 205 302 320 பாடல் எண் பாடல் எண் பதனமுடிப்பாலும் 423 பேசுமத்தவ் வோரை 315 பகனமுற மற்றொன்பது Ill பேரதிக நல்லபுத்திர 229 பத்திரவி சேயிருக்கில் 197 பேரிகைப் பேர்க் கிளமை 268 பதிபல சேகரம் ( பாயி . ) பேரிலெற்காய் தாசர் பதிபுருடலட்சணமா 331 பொதுப்பலமே பலமா பதிவிரதை சேயிலொன்றாய் 328 பொன்றுதலோர் புறத்தொரு 411 பதியிவளைச் சேர்வது போதிட மாகிய 1 ( காப்பு ) பதுமமன நேர்வனநீர் மகற்கீறில் சிதன் பதுமனின் பருதிப்பேர் மகிமகன் மூன்றிறை பம்மனனுக் காவண மடிவுலகின் மனுவாடி பயமமொரு தேன்மிதுன மணம் விதித்தநாள் பரணிகுருகுதையாடி மதத்த சிதனங்கிச பரலதிகம் கேந்திரம் மதப்பதிக்காயத் பரிமுதலூர்தருவனம் மதிபொனும் சுன்மா பரைக்கோள் மாறி மதிமயக்கம் பாக்கியம் பலமில் வசனம்புக மதுமலர்க்கேரன்பவு பவர்கூடக் காரகனும் மருமலர்க்கோன்சுதனா பவுமனைச்சுன்மதி மரைக்கதிபன் புதன் பாக்கியமொன் றன்னை மலருதித்தவன்பால 415 பாரிலுயிர்ப் பிறப்பி 425 மலையிலையுண்டென 395 பாலவளு மற்றவனும் மற்றுளதூ மாதியர்க்கம் பாவகப்பேர்க் குரை மற்றுள் றீற்களத்த 4 ( பாயி . ) பிடிப்பதற் கொன்றுள மனத்தினுக் கைந்தினில் 235 பிரசமலர்க் கிறையில் 155 மன்னவன் பொன்னுதய பிள்ளைமதி முதனே மனையிலிட நடையில் புகர்க்குயிரேலெட்டா மாகமும் சாலலவன் புகர் பெலக்கப்பத்த 272 மாச்சிரசவ் வடுப்பு புகர்வேளுக்குறை மாதவுதயத்துடு புத்தியிற்புத்திறையுற மாதிறையில் சேரவுச்ச புதுமலர்வாசனை மாதுசித னாகிய புரப்புதனேல் வித்தை மாதுவித மற்றிரவி புரம்பருத்தன் மண மாநீலந்தாரீற புவிமகன்கன்னிவன் 152 மாமளவு ணாதிரை பூங்கமலத் தேவனருள் மாமுதனேர் வாணி பூப்பதனை யாழ மாரணங்கோன் கோள் பெற்றவனுக் கொருகுரு மாவரசன்கூடலறு பேசுதல் வக்கிர மாற்கொடு கண்ணழித்த 196 345 220 408