குமாரசுவாமியம்

16 173 21 89 319 பாடல் எண் பாடல் எண் சொல்லிய யோக 250 திறற்கேடன்றுக்கி 230 சொற்பர் விழித்திட 376 தினகரனே ரேறரி சொற்றல முன்னீர் 158 தினகரன் மற்றுள 276 சொற்றிடல் பொன்முரல் தினத்ததிபன் புடத்தை சொற்றிடும் இப்பெயர் 97 தினத்தவ யோகம் சோதனை இரண்டுமிழை தினவேதைக் குதைறிந்து சோரபலம் சனியனல் துக்கமனனபெற தமர்நீசன் அட்ட தும்மலொன்றேற்பலம் தபனனுறு நாட்கிட துயிற்கிறைவன் இரவி தழலணியும் முண்ணோய் தொழில்கனைசுன்வே தரமுதலீரளவுமுள் தொழிற் கிருநான்கு தலச்சுதனொன்றேழு தோன்றல் களந்தன தலத்ததாடி முடியு நண்ணினை நெருங்க தலத்தியோகப் பேர் நல்லவர் மற்றவர்தனம் தவத்தினுக்காறாதாய 188 நவ்வி மகட்கதி தவமணியே யோக நவில்வதறி வொன்று தவமுனியே அட்டவர்க்க 3w நாளிறை தேய்ந்தொழிய தற்கமொரு வற்கொரு நாளிறை நேர்முறம் தற்குண மனாசாரம் 228 நான்கினுக் கேழிறை தற்குணம் பேதித்தல் 410 நான்கெனுமீன்றாரூழ் தற்பெயர் மற்றுள்ள 311 நானெனும் லக்கனம் 203 தனதத்திபன் உற்ற 131 நிகழ்த்த லிதற் குருவினம் தனத்திலுக் கொனஅப 216 நிகழ்த்துவதற்கிறை 274 தனத்தினுக்கீறாக நித்திரைமாசுணமானேர் தனத்தினுக்கோர் மூன்று நிற்குண மனாசார தனமறிவு வைத்தியம் நீர்சுவறல் இந்துவீழில் தாரமன்பெண் மூவரும் நீர்பரணி முரசிவை தாரவிறைக் கெட்ட 273 நுவலிருமூன்றிறை திசைக்கிரவி முதலவரு நோக்கமதிக் கவ்வார திசைமூன்றாயேழளவு 287 படித்தலத் தெப்பொழ திடத்தரிக்கோன் மூத 279) படிமகன் சுன்னரவி 168 திதிக்குருடு நந்தை பதப்பதியு மிதற்கிறையும் 213 திதிப்பெயரின்முன் பதமிடவொட்டாதி திரசரமா றல்லதது பதவூனற் கினற்குரைத்த திருப்பெயர்யோக 258 பதவூனனங்கிசத்தே திவமனன் சேய்பொன் பதனமில்லாத சுபரு திவிமன்முன் கோவாய் பதனமினன் சனிகோ 278 143 231 377 57
16 173 21 89 319 பாடல் எண் பாடல் எண் சொல்லிய யோக 250 திறற்கேடன்றுக்கி 230 சொற்பர் விழித்திட 376 தினகரனே ரேறரி சொற்றல முன்னீர் 158 தினகரன் மற்றுள 276 சொற்றிடல் பொன்முரல் தினத்ததிபன் புடத்தை சொற்றிடும் இப்பெயர் 97 தினத்தவ யோகம் சோதனை இரண்டுமிழை தினவேதைக் குதைறிந்து சோரபலம் சனியனல் துக்கமனனபெற தமர்நீசன் அட்ட தும்மலொன்றேற்பலம் தபனனுறு நாட்கிட துயிற்கிறைவன் இரவி தழலணியும் முண்ணோய் தொழில்கனைசுன்வே தரமுதலீரளவுமுள் தொழிற் கிருநான்கு தலச்சுதனொன்றேழு தோன்றல் களந்தன தலத்ததாடி முடியு நண்ணினை நெருங்க தலத்தியோகப் பேர் நல்லவர் மற்றவர்தனம் தவத்தினுக்காறாதாய 188 நவ்வி மகட்கதி தவமணியே யோக நவில்வதறி வொன்று தவமுனியே அட்டவர்க்க 3w நாளிறை தேய்ந்தொழிய தற்கமொரு வற்கொரு நாளிறை நேர்முறம் தற்குண மனாசாரம் 228 நான்கினுக் கேழிறை தற்குணம் பேதித்தல் 410 நான்கெனுமீன்றாரூழ் தற்பெயர் மற்றுள்ள 311 நானெனும் லக்கனம் 203 தனதத்திபன் உற்ற 131 நிகழ்த்த லிதற் குருவினம் தனத்திலுக் கொனஅப 216 நிகழ்த்துவதற்கிறை 274 தனத்தினுக்கீறாக நித்திரைமாசுணமானேர் தனத்தினுக்கோர் மூன்று நிற்குண மனாசார தனமறிவு வைத்தியம் நீர்சுவறல் இந்துவீழில் தாரமன்பெண் மூவரும் நீர்பரணி முரசிவை தாரவிறைக் கெட்ட 273 நுவலிருமூன்றிறை திசைக்கிரவி முதலவரு நோக்கமதிக் கவ்வார திசைமூன்றாயேழளவு 287 படித்தலத் தெப்பொழ திடத்தரிக்கோன் மூத 279 ) படிமகன் சுன்னரவி 168 திதிக்குருடு நந்தை பதப்பதியு மிதற்கிறையும் 213 திதிப்பெயரின்முன் பதமிடவொட்டாதி திரசரமா றல்லதது பதவூனற் கினற்குரைத்த திருப்பெயர்யோக 258 பதவூனனங்கிசத்தே திவமனன் சேய்பொன் பதனமில்லாத சுபரு திவிமன்முன் கோவாய் பதனமினன் சனிகோ 278 143 231 377 57