குமாரசுவாமியம்

189 318 பாடல் எண் பாடல் எண் ஐந்தனுக் கைந்திறை 242 குளிரதற்குத் தாய்க்கிரை 165 ஒருமுத லக்கயலள 296 குறைவறு சோமனை 416 ஒற்றையரியான கூடலரிதுப்பின் 348 ஒன்பதில் அந்தணன் 240 கூடுதல் பொன்புகர் 346 ஒன்று திரமாய் 237 கூறியவிவ் வியல்பது ஓதிலைந் தேழுமிரண் கூனுதய லிதுவையயன் 18 ஓதிய பாவகப்பலன் 219 கைக்கிசைக் கோன் 25 கடத்திரமைத்தான கைமை குசக்கலந்த கடை,நான் கைமுதன் கையிலுவரிக் கடலை 05 கணக்கனைப் பெற்றவன் 18 கோரமவுண்டேவரள கதிரலலர் வக்கிர 5 சக்கரன் பாலகனை கம்மதனுக் கெட்டாநீ 215 | சஞ்சலஞ் சூலதி கம்மிறைவர்க் குளத்திறை 198 சமன்திசைநாய்பக கயயோகிபவுமனை 181 சரத்திட பன்முக்க கரகவெம சக்கரம் 84 | சரோருகன் மால்பொன் களத்திர தோந்தனை 312 சலத்தினில் அக்கினி களத்தினுக் கீகழனி சலமலை கான்விளை கனகமய மாகிய 218 சற்றிடை மாலிரவி கனனேரத் திசம் 10 சாரதி கேந்திரசுப காணமிலொன்றா 110 சார்பில் விடன்கட்பிணி 223 காணல் கிரகமிருந்த 385 சாருதயங் குருபார்க்க காமமதற்கன்னை 210 சாற்கிறை சேயினள் காமவிற்கீரைந்து 144 சாற்றறக் கோனங்கி காமனரவாதிரைநீர் 375 சாற்றுக் கெவுளிக்கு கார்வணன் தேர்ப்பாகன் 70 சாற்றுத நாழிகை காலனவேழ் கொன்ற சிந்தனை புற்றவ காலனைப் பெற்றவன் 299) சுதவைமானம் கால்கரந் தொப்புள் 409 சுருக்கிடை மாவா கிம்பெயர்ப் பேறாயு செகத்துதயத்தவன் குடத்த கொடையவன் செப்பிய கெண்டாந்தம் குடப்புதல்வ விக்கி செப்புத லிப்படிக்கதி குனத்தியல்புக்கனங்க செய்தொழிலாதனா குருமதி மாலுயிர் செவிக்குணவாம்படி குருமுதன் மாலளவு சேர்தல் புதப்பலன் குவலையந் தெற்குயர்வ 160 சொல்லசக் கோண்ட குளமுதனான்கிய 351 சொல்லறநீர்வேளிவர் குளித்தலர் மனிற்பெற 116 சொல்லிய இம்மழை 167 | 293
189 318 பாடல் எண் பாடல் எண் ஐந்தனுக் கைந்திறை 242 குளிரதற்குத் தாய்க்கிரை 165 ஒருமுத லக்கயலள 296 குறைவறு சோமனை 416 ஒற்றையரியான கூடலரிதுப்பின் 348 ஒன்பதில் அந்தணன் 240 கூடுதல் பொன்புகர் 346 ஒன்று திரமாய் 237 கூறியவிவ் வியல்பது ஓதிலைந் தேழுமிரண் கூனுதய லிதுவையயன் 18 ஓதிய பாவகப்பலன் 219 கைக்கிசைக் கோன் 25 கடத்திரமைத்தான கைமை குசக்கலந்த கடை நான் கைமுதன் கையிலுவரிக் கடலை 05 கணக்கனைப் பெற்றவன் 18 கோரமவுண்டேவரள கதிரலலர் வக்கிர 5 சக்கரன் பாலகனை கம்மதனுக் கெட்டாநீ 215 | சஞ்சலஞ் சூலதி கம்மிறைவர்க் குளத்திறை 198 சமன்திசைநாய்பக கயயோகிபவுமனை 181 சரத்திட பன்முக்க கரகவெம சக்கரம் 84 | சரோருகன் மால்பொன் களத்திர தோந்தனை 312 சலத்தினில் அக்கினி களத்தினுக் கீகழனி சலமலை கான்விளை கனகமய மாகிய 218 சற்றிடை மாலிரவி கனனேரத் திசம் 10 சாரதி கேந்திரசுப காணமிலொன்றா 110 சார்பில் விடன்கட்பிணி 223 காணல் கிரகமிருந்த 385 சாருதயங் குருபார்க்க காமமதற்கன்னை 210 சாற்கிறை சேயினள் காமவிற்கீரைந்து 144 சாற்றறக் கோனங்கி காமனரவாதிரைநீர் 375 சாற்றுக் கெவுளிக்கு கார்வணன் தேர்ப்பாகன் 70 சாற்றுத நாழிகை காலனவேழ் கொன்ற சிந்தனை புற்றவ காலனைப் பெற்றவன் 299 ) சுதவைமானம் கால்கரந் தொப்புள் 409 சுருக்கிடை மாவா கிம்பெயர்ப் பேறாயு செகத்துதயத்தவன் குடத்த கொடையவன் செப்பிய கெண்டாந்தம் குடப்புதல்வ விக்கி செப்புத லிப்படிக்கதி குனத்தியல்புக்கனங்க செய்தொழிலாதனா குருமதி மாலுயிர் செவிக்குணவாம்படி குருமுதன் மாலளவு சேர்தல் புதப்பலன் குவலையந் தெற்குயர்வ 160 சொல்லசக் கோண்ட குளமுதனான்கிய 351 சொல்லறநீர்வேளிவர் குளித்தலர் மனிற்பெற 116 சொல்லிய இம்மழை 167 | 293