குமாரசுவாமியம்

18 353 370 298 366 317 பாடல் எண் பாடல் எண் இயமனெனும் கண்ட 175 உதயவனொன்றுற 253 இயமுறந்தார் வேம்குடி உதயவன் பூணிதற்கு 187 இயம்புவ தேழாம் உத்தமம் பஞ்சாங்க இயல்பிதய மிதற்கிறை உத்தமம் புத்ரோதய இயல்புரிபுச்செயம் உத்தமம் யாத்திரை இயல்புசைந்தாசல 319 | உபயமதற் கொன்ப இயல்புளநாட் சுப 340 உரைசெயுதயத் இயல்புளயோகப் 284 உரைத்திட்டு சிந்தை இயல்புளவிப்பல 5(பாயி.) உரைத்திடு பாசம் இயலபுளவின் முழ உரைப்பதயந்சிலை இரதபதி முதனேர் 252 உலகுசுதனில் வருட இரட்டை யுருவினர் 104 உவசெயத்துக்கறமீறி 291 இரலைபரிப் பேரடுப்பின் உழவுவுளை புனக்குள 208 இரவிமுதல் நேருதய உள்ளிறையோன்பாணி இரவிமுத னேரடிப்பன் உறக்கமுதறம்போக்கு 214 இருடிகிறை சேலிடப 281) உற்றறிதற் குதய 373 இருணமனனினனா 161 உற்றியு பாசகம் இல்லிடும் பாமை உற்றிடுமிவ் வான்ம இல்லெமனிந்துவுமாய் உற்றிடுமிப் பெயர் இவர்களுரைத்தன 2(பாயி.) உறுந்திரத்தில் யாவரும் இவளுதய மொற்றை உளத்தினுக்கானுதய இவையமுதற் கோண் 283 உளத்தினுக் கொன்பான் இவர்களெழு வருமுனி உளநோய்பூணாயமு இவ்வியல்புற் றிடு 361 | உளப்பதி கீறும் இற்பதிக்கானனம் 147 உளமசுபரேலில இன்பமதியற்றழன் உளமிலவர்கூடிய இனன் முதற்வர்க்கி உள்ளதுரைத்திடவேண்டி இனன் முதல்வார ஊனடையாதிக்க ஈற்றிடமற்றிடையாதி 37 எண்ணிரண்டாண்டி ஈறேழும் பத்திரண்டு எமமுதிக் கவுடுவிழி உட்பதிக்கானனம் 154) எய்தும் ரவி பாய்ச்சல் உதகமிகுந்தாற்றில் எவனவனை தாதை உதயசத்ய மாரூடம் 384 என்றருகன் பணிகுரு உதயமுதல் கேந்திர என்றனலோராங்கி உதய முதல் சதுர்யோக 249 என்னிதயத் துளதில் உதயமிரண்டேழிதை ஏழுதனுக் கிறைதொழில் உதயவ ரெண்ணில 337 ஏழுதனுக் கைந்திறை குமார - 21 12 308 106
18 353 370 298 366 317 பாடல் எண் பாடல் எண் இயமனெனும் கண்ட 175 உதயவனொன்றுற 253 இயமுறந்தார் வேம்குடி உதயவன் பூணிதற்கு 187 இயம்புவ தேழாம் உத்தமம் பஞ்சாங்க இயல்பிதய மிதற்கிறை உத்தமம் புத்ரோதய இயல்புரிபுச்செயம் உத்தமம் யாத்திரை இயல்புசைந்தாசல 319 | உபயமதற் கொன்ப இயல்புளநாட் சுப 340 உரைசெயுதயத் இயல்புளயோகப் 284 உரைத்திட்டு சிந்தை இயல்புளவிப்பல 5 ( பாயி . ) உரைத்திடு பாசம் இயலபுளவின் முழ உரைப்பதயந்சிலை இரதபதி முதனேர் 252 உலகுசுதனில் வருட இரட்டை யுருவினர் 104 உவசெயத்துக்கறமீறி 291 இரலைபரிப் பேரடுப்பின் உழவுவுளை புனக்குள 208 இரவிமுதல் நேருதய உள்ளிறையோன்பாணி இரவிமுத னேரடிப்பன் உறக்கமுதறம்போக்கு 214 இருடிகிறை சேலிடப 281 ) உற்றறிதற் குதய 373 இருணமனனினனா 161 உற்றியு பாசகம் இல்லிடும் பாமை உற்றிடுமிவ் வான்ம இல்லெமனிந்துவுமாய் உற்றிடுமிப் பெயர் இவர்களுரைத்தன 2 ( பாயி . ) உறுந்திரத்தில் யாவரும் இவளுதய மொற்றை உளத்தினுக்கானுதய இவையமுதற் கோண் 283 உளத்தினுக் கொன்பான் இவர்களெழு வருமுனி உளநோய்பூணாயமு இவ்வியல்புற் றிடு 361 | உளப்பதி கீறும் இற்பதிக்கானனம் 147 உளமசுபரேலில இன்பமதியற்றழன் உளமிலவர்கூடிய இனன் முதற்வர்க்கி உள்ளதுரைத்திடவேண்டி இனன் முதல்வார ஊனடையாதிக்க ஈற்றிடமற்றிடையாதி 37 எண்ணிரண்டாண்டி ஈறேழும் பத்திரண்டு எமமுதிக் கவுடுவிழி உட்பதிக்கானனம் 154 ) எய்தும் ரவி பாய்ச்சல் உதகமிகுந்தாற்றில் எவனவனை தாதை உதயசத்ய மாரூடம் 384 என்றருகன் பணிகுரு உதயமுதல் கேந்திர என்றனலோராங்கி உதய முதல் சதுர்யோக 249 என்னிதயத் துளதில் உதயமிரண்டேழிதை ஏழுதனுக் கிறைதொழில் உதயவ ரெண்ணில 337 ஏழுதனுக் கைந்திறை குமார - 21 12 308 106