குமாரசுவாமியம்

நொ, நோ, நௌ யா ச, சா, சி, சீ சு, சூ, செ, சே, சை சொ, சோ, சௌ - மூன்றும் பூரட்டாதி - ஒன்று உத்திரட்டாதி - நான்கும் ரேவதி - ஐந்தும் அசுபதி - மூன்றும் பரணி நட்சத்திரமிருகம், நட்சத்திரபட்சி அறுமீனோ ராடரவு சாரைமுன்னாய் பூனை அசம்வெருகான் எலியாகான் மேதி புற்காண் பெண்மான் உறுகலைநாய் முசுவாவம் முசுபெண்ணம் மாமகன்கோ வுவாமாத் தோலுளமயி லாந்தையூர் புள்அன்றில் குறுகனநீர்க் கொடிசிசிலி கழுகதுசிள் வீடு கோவிமரங் கொத்தீயற் செவ்வாற்புட் கோர மறைவளம்போர்த் துப்பகண்டை கார்வீநா ரைம்மா வண்டமுள்ளான் கோட்டான்வல் லாளிசுன்வா கனமே. 9 கார்த்திகை ஆடு மயில் ரோகிணி பாம்பு ஆந்தை மிருகசிரம் சாரைப்பாம்பு கோழி திருவாதிரை ஆண் நாய் அன்றில் புனர்பூசம் பெண் பூனை அன்னம் பூசம் ஆட்டுக்கிடாய் நீர்க்காக்கை ஆயில்யம் ஆண் பூனை கிச்சிலி மகம் ஆண் எலி கழுகு பூரம் பெருச்சாளி பெண் கழுகு உத்திரம் எருது சிள்வீடு அத்தம் எருமை பருந்து சித்திரை ஆண் புலி மரங்கொத்தி சோதி எருமைக்கிடா விசாகம் பெண் எலி செவ்வால் குருவி அனுஷம் மான் சகோரம் கேட்டை கலை சக்ரவாளம் மூலம் பெண் நாய் செம்போத்து பூராடம் ஆண் குரங்கு பகண்டை உத்திராடம் மலட்டுப் பசு வலியான்
நொ நோ நௌ யா சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ - மூன்றும் பூரட்டாதி - ஒன்று உத்திரட்டாதி - நான்கும் ரேவதி - ஐந்தும் அசுபதி - மூன்றும் பரணி நட்சத்திரமிருகம் நட்சத்திரபட்சி அறுமீனோ ராடரவு சாரைமுன்னாய் பூனை அசம்வெருகான் எலியாகான் மேதி புற்காண் பெண்மான் உறுகலைநாய் முசுவாவம் முசுபெண்ணம் மாமகன்கோ வுவாமாத் தோலுளமயி லாந்தையூர் புள்அன்றில் குறுகனநீர்க் கொடிசிசிலி கழுகதுசிள் வீடு கோவிமரங் கொத்தீயற் செவ்வாற்புட் கோர மறைவளம்போர்த் துப்பகண்டை கார்வீநா ரைம்மா வண்டமுள்ளான் கோட்டான்வல் லாளிசுன்வா கனமே . 9 கார்த்திகை ஆடு மயில் ரோகிணி பாம்பு ஆந்தை மிருகசிரம் சாரைப்பாம்பு கோழி திருவாதிரை ஆண் நாய் அன்றில் புனர்பூசம் பெண் பூனை அன்னம் பூசம் ஆட்டுக்கிடாய் நீர்க்காக்கை ஆயில்யம் ஆண் பூனை கிச்சிலி மகம் ஆண் எலி கழுகு பூரம் பெருச்சாளி பெண் கழுகு உத்திரம் எருது சிள்வீடு அத்தம் எருமை பருந்து சித்திரை ஆண் புலி மரங்கொத்தி சோதி எருமைக்கிடா விசாகம் பெண் எலி செவ்வால் குருவி அனுஷம் மான் சகோரம் கேட்டை கலை சக்ரவாளம் மூலம் பெண் நாய் செம்போத்து பூராடம் ஆண் குரங்கு பகண்டை உத்திராடம் மலட்டுப் பசு வலியான்