குமாரசுவாமியம்

300 சனி வக்கிரிக்கிலும்; மேடம், விருச்சிகத்தில் குரு இருக்கிலும் அல்லது குரு, நீசம் ஏறிலும்; சேய், புதன், சுக்கிரனுக்கு மதி தோற்கிலும் அத்தமன சமயத்தில் இரவியைப் பரிவேடம் வளைய அரவு தீண்ட அல்லது மதியையாகிலும் இந்தப்படி தீண்ட அப்பொழுது இடி வீழ்தல், மழை பெய்தல், நட்சத்திரம் குறைக்கொள்ளி வீழ்தல்; இரவி, சேய், குரு வீடான இராசிகளிலாகில் அரசருக்கு ஆகாத காலம். எமமுதிக்க உடுவிழிப்பு தற்கனதோற் கினுமந் திரிமரண மாற்கசிதன் சேயிவர்கள் இளைக்கில் குமனுக்குச் சனிதோற்கில் குறும்பழிவு தேள்மான் கோல்குளிர்யாழ் இதின்மாத முறில்சனிசேய் கூடி மமதிபரி வேடமுறில் அந்தணன்சால் கலையில் அணையிலனல் சனிவிழுங்கில் இவர்க்கனல்மால் தோற்கில் சமர்குருச்சேல் உறவரவு தீண்டவிடி முதல தழல்குறைபெண் துலைமாதம் தரித்தானை மடிவே. 402 மிதுனத்தில் நட்சத்திரம் வீழிலும், புதனுக்குச் சேய் தோற்கிலும், மந்திரி மரணம் என்க. புதனுக்குச் சனி, சேய் தோற்கிலும்; சேய்க்குச் சனி தோற்கிலும் குறும்பு அழிவாம் என்க. விருச்சிகம், மகரம், துலாம், கடகம், மிதுனத்தில் மாதம் பிறக்கிலும்; சனி, சேய் கூட பரிவேடம் கூடிலும்; மகரம், கும்பத்தில் குரு இருக்கிலும், சேயைச் சனி விழுங்கிலும், சனிக்குச் சேய், புதன் தோற்கிலும் யுத்தகாலம் என்க. குரு மீனத்தில் இருக்க, கிரகணகாலமாக இடி, நட்சத்திரம், குறைக கொள்ளி, ஆலங்கட்டி இவை வீழ்தல்; புரட்டாசி, ஐப்பசி மாதமாகில் சேனைகள் மடியும். மடிவுலகின் மனுவாடி முடியுதய மாக மறலிதிசைக் காற்றடிக்கின் மாதவுத யப்பே ரிடபமரி ஆடாகக் குருமீன்சால் இருக்கில் என்பருத யத்தினனை ஊர்வளையில் எமனில் கடகமொரு மாலிறுலை கனல்சனிவக் கரிக்கில் கட்செவிதிண் டம்புவியைப் பரிவேடம் கதுவின் முடியுதயந் தன்மேல்காற் றடிக்கிலத வுமிழ முளரிமனை ஊடறுக்கின் மொழிவதுல கழிவே. 403
300 சனி வக்கிரிக்கிலும் ; மேடம் விருச்சிகத்தில் குரு இருக்கிலும் அல்லது குரு நீசம் ஏறிலும் ; சேய் புதன் சுக்கிரனுக்கு மதி தோற்கிலும் அத்தமன சமயத்தில் இரவியைப் பரிவேடம் வளைய அரவு தீண்ட அல்லது மதியையாகிலும் இந்தப்படி தீண்ட அப்பொழுது இடி வீழ்தல் மழை பெய்தல் நட்சத்திரம் குறைக்கொள்ளி வீழ்தல் ; இரவி சேய் குரு வீடான இராசிகளிலாகில் அரசருக்கு ஆகாத காலம் . எமமுதிக்க உடுவிழிப்பு தற்கனதோற் கினுமந் திரிமரண மாற்கசிதன் சேயிவர்கள் இளைக்கில் குமனுக்குச் சனிதோற்கில் குறும்பழிவு தேள்மான் கோல்குளிர்யாழ் இதின்மாத முறில்சனிசேய் கூடி மமதிபரி வேடமுறில் அந்தணன்சால் கலையில் அணையிலனல் சனிவிழுங்கில் இவர்க்கனல்மால் தோற்கில் சமர்குருச்சேல் உறவரவு தீண்டவிடி முதல தழல்குறைபெண் துலைமாதம் தரித்தானை மடிவே . 402 மிதுனத்தில் நட்சத்திரம் வீழிலும் புதனுக்குச் சேய் தோற்கிலும் மந்திரி மரணம் என்க . புதனுக்குச் சனி சேய் தோற்கிலும் ; சேய்க்குச் சனி தோற்கிலும் குறும்பு அழிவாம் என்க . விருச்சிகம் மகரம் துலாம் கடகம் மிதுனத்தில் மாதம் பிறக்கிலும் ; சனி சேய் கூட பரிவேடம் கூடிலும் ; மகரம் கும்பத்தில் குரு இருக்கிலும் சேயைச் சனி விழுங்கிலும் சனிக்குச் சேய் புதன் தோற்கிலும் யுத்தகாலம் என்க . குரு மீனத்தில் இருக்க கிரகணகாலமாக இடி நட்சத்திரம் குறைக கொள்ளி ஆலங்கட்டி இவை வீழ்தல் ; புரட்டாசி ஐப்பசி மாதமாகில் சேனைகள் மடியும் . மடிவுலகின் மனுவாடி முடியுதய மாக மறலிதிசைக் காற்றடிக்கின் மாதவுத யப்பே ரிடபமரி ஆடாகக் குருமீன்சால் இருக்கில் என்பருத யத்தினனை ஊர்வளையில் எமனில் கடகமொரு மாலிறுலை கனல்சனிவக் கரிக்கில் கட்செவிதிண் டம்புவியைப் பரிவேடம் கதுவின் முடியுதயந் தன்மேல்காற் றடிக்கிலத வுமிழ முளரிமனை ஊடறுக்கின் மொழிவதுல கழிவே . 403