குமாரசுவாமியம்

280 கூவல் சக்கரம் வடக்கு கார்த்திகை உ ரோகிணி மிருகசிரம் | திருவாதிரை பரணி | அசுபதி ரேவதி || புனர்பூசம் மூலம் | பூராடம் உத்திரட்டா பூசம் கேட்டை | உத்திராடம் (பூரட்டாதி ஆயிலியம் இரவு - மேற்கு மகம் அனுசம் அவசித்து சதயம் விசாகம் | திருவோணம் அவிட்டம் சோதி | சித்திரை அத்தம் பூரம் கிழக்கு உத்திரம் வி வடக்கு உத்திரட்டா) பூரட்டாதி prely ones qimde ஆயிலியம் | மகம் பரணி 1177gels பூரம் கார்த்திகை பூசம் பிரசி திருவோணம் உரோகிணி) புனர்பூசம் | உத்திரம் | பகல் - மேற்கு அவசித்து மிருகசிரம் திருவாதிரை அத்தம் உத்திராடம் சித்திரை சோதி விசாகம் | பூராடம் 70 78799 அனுசம் தெற்கு
280 கூவல் சக்கரம் வடக்கு கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசிரம் | திருவாதிரை பரணி | அசுபதி ரேவதி | | புனர்பூசம் மூலம் | பூராடம் உத்திரட்டா பூசம் கேட்டை | உத்திராடம் ( பூரட்டாதி ஆயிலியம் இரவு - மேற்கு மகம் அனுசம் அவசித்து சதயம் விசாகம் | திருவோணம் அவிட்டம் சோதி | சித்திரை அத்தம் பூரம் கிழக்கு உத்திரம் வி வடக்கு உத்திரட்டா ) பூரட்டாதி prely ones qimde ஆயிலியம் | மகம் பரணி 1177gels பூரம் கார்த்திகை பூசம் பிரசி திருவோணம் உரோகிணி ) புனர்பூசம் | உத்திரம் | பகல் - மேற்கு அவசித்து மிருகசிரம் திருவாதிரை அத்தம் உத்திராடம் சித்திரை சோதி விசாகம் | பூராடம் 70 78799 அனுசம் தெற்கு