குமாரசுவாமியம்

வேண்டுகோள் கருணையுள்ளங்கொண்ட நம் மூன்னோர்கள் அரிய பெரிய இலக்கியங்களையும், பிறவற்றையும் பனை ஓலைகளில் எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத் தந்தனர். அவை பல்வேறு இடங்களில் முடங்கி உள்ளன. சுவடிகள் பழுதடைவதற்குமுன் சரசுவதி மகாலுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்துதவினால், அவை மக்களுக்குப் பயன்படும். மகாலுக்குக் கொடுப்பதன் மூலம், சுவடி தந்தவர்களும், சுவடி எழுதியோரும் அழியாப்புகழை, பெருமைசால் சரசுவதி மகால் உள்ளளவும் பெறுவர். அவை பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார் பெயர் இடம்பெறுவதோடு, அப்பதிப்பில் ஐந்து பிரதிகளும் பெறுவர். எனவே, நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ்வையகம் என்ற எண்ணமுடைய நற்பண்பாளர்கள் தம்மிடமுள்ள சுவடிகளைச் சரசுவதி மகாலுக்குத் தந்துதவ வேண்டுகிறேன். தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் இயக்குநர் சரசுவதி மகால் நூலகம்.
வேண்டுகோள் கருணையுள்ளங்கொண்ட நம் மூன்னோர்கள் அரிய பெரிய இலக்கியங்களையும் பிறவற்றையும் பனை ஓலைகளில் எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத் தந்தனர் . அவை பல்வேறு இடங்களில் முடங்கி உள்ளன . சுவடிகள் பழுதடைவதற்குமுன் சரசுவதி மகாலுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்துதவினால் அவை மக்களுக்குப் பயன்படும் . மகாலுக்குக் கொடுப்பதன் மூலம் சுவடி தந்தவர்களும் சுவடி எழுதியோரும் அழியாப்புகழை பெருமைசால் சரசுவதி மகால் உள்ளளவும் பெறுவர் . அவை பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார் பெயர் இடம்பெறுவதோடு அப்பதிப்பில் ஐந்து பிரதிகளும் பெறுவர் . எனவே நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ்வையகம் என்ற எண்ணமுடைய நற்பண்பாளர்கள் தம்மிடமுள்ள சுவடிகளைச் சரசுவதி மகாலுக்குத் தந்துதவ வேண்டுகிறேன் . தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் இயக்குநர் சரசுவதி மகால் நூலகம் .