குமாரசுவாமியம்

205 மைக்கிறையும் தேவவர்க்கத் ததிகமுற முசையாய் மன்பெலக்கின் நல்லவர்கேந் திரத்துறமற் றிடத்தில் பொய்க்கதிபர் உரில்சேய்தொட் டைவருச்சாங் கிசத்தில் பொருந்தவதற் குளர்பெலக்கில் பூமகட்பேர்க் குளதே. 256 இலக்கனேசன் ஆட்சி, உச்ச, கேந்திரகோணில் இருக்கிலும்; ஒன்பது, பத்தாமிடத்திற்கு உடையவர்கள் சொட்சேத்திரம் இருக்கச் சுக்கிரன் பெலக்கிலும்; சுக்கிரனும் ஒன்பதாமிடத்திற்கு உடையவனும் கேந்திரகோணில் இருந்து தேவதாங்கிசத்தில் அதிகவர்க்கம் ஏறிலும்; பதினொன்று, ஐந்தாமிடத்திற்கு உடையவர்கள் கிரகம் மாறிலும்; இரவி, சேய் தேவதாங்கிசத்தில் அதிக வர்க்கம் ஏற; நான்கு, பத்தாம் இடத்திற்கு உடையவர்கள் பெலக்கிலும்; சுபர் கேந்திரமும் பாவர் உபசெயமுமாக இருக்கிலும்; ருசாதி சனி வரைஐவரும் உச்சாங்கிசம் ஏற அதர்குடையவர்கள் பெலக்கிலும் இலட்சுமியோகம். மகற்கீறில் சிதனுதயம் மறையவன்சேய் இசையின் மருவஇறை பெலக்கிலணி மற்றொருவன் உயரப் புகர்த்தேவ புறமேறச் சுபரறத்தில் பொருந்தில் பொன்மதிபார்க் கவனும்பொன் னுரங்கிசம்புக் கிடில்பொன் தகர்க்கதி பனைக்கூடி ஒருவலவன் சேல்வில் சடத்துறைய அதற்கதிபன் தாய்தனையர்ச் சாரில் சகப்பதியில் கேந்திரத்தின் மூவருறப் பதனம் தோன்றாமல் நால்வருறில் திருப்பேர்சொற் றிடலே ! நான்காமிடத்தில் சுக்கிரன், ஒன்றில் குரு, பத்தாம் இடத்தில் சேய் இருக்க, இலக்கனேசன் பெலக்கிலும்; மூன்றாமிடத்தில் ஒரு கிரகம் உச்சமாகச் சுக்கிரன் தேவலோக அங்கிசம் ஏறச் சுபர் ஒன்பதில் இருக்கினும்; குரு, மதி, சுக்கிரன் தேவலோகாங்கிசம் ஏறிலும்; குரு, சேய் கூடி மேடம், கடகம், மீனம், தனுசு இலக்கனமாகி இருக்க, இதற்கு உடையவன் நான்கு, ஐந்தாமிடத்தில் இருக்கினும்; நான்கில் அல்லது கேந்திரத்தில் இரண்டுபேர் இருக்க, மற்ற நான்கு பரும் பதனம் இல்லாமல் இருக்கினும் இலட்சுமியோகம்.
205 மைக்கிறையும் தேவவர்க்கத் ததிகமுற முசையாய் மன்பெலக்கின் நல்லவர்கேந் திரத்துறமற் றிடத்தில் பொய்க்கதிபர் உரில்சேய்தொட் டைவருச்சாங் கிசத்தில் பொருந்தவதற் குளர்பெலக்கில் பூமகட்பேர்க் குளதே . 256 இலக்கனேசன் ஆட்சி உச்ச கேந்திரகோணில் இருக்கிலும் ; ஒன்பது பத்தாமிடத்திற்கு உடையவர்கள் சொட்சேத்திரம் இருக்கச் சுக்கிரன் பெலக்கிலும் ; சுக்கிரனும் ஒன்பதாமிடத்திற்கு உடையவனும் கேந்திரகோணில் இருந்து தேவதாங்கிசத்தில் அதிகவர்க்கம் ஏறிலும் ; பதினொன்று ஐந்தாமிடத்திற்கு உடையவர்கள் கிரகம் மாறிலும் ; இரவி சேய் தேவதாங்கிசத்தில் அதிக வர்க்கம் ஏற ; நான்கு பத்தாம் இடத்திற்கு உடையவர்கள் பெலக்கிலும் ; சுபர் கேந்திரமும் பாவர் உபசெயமுமாக இருக்கிலும் ; ருசாதி சனி வரைஐவரும் உச்சாங்கிசம் ஏற அதர்குடையவர்கள் பெலக்கிலும் இலட்சுமியோகம் . மகற்கீறில் சிதனுதயம் மறையவன்சேய் இசையின் மருவஇறை பெலக்கிலணி மற்றொருவன் உயரப் புகர்த்தேவ புறமேறச் சுபரறத்தில் பொருந்தில் பொன்மதிபார்க் கவனும்பொன் னுரங்கிசம்புக் கிடில்பொன் தகர்க்கதி பனைக்கூடி ஒருவலவன் சேல்வில் சடத்துறைய அதற்கதிபன் தாய்தனையர்ச் சாரில் சகப்பதியில் கேந்திரத்தின் மூவருறப் பதனம் தோன்றாமல் நால்வருறில் திருப்பேர்சொற் றிடலே ! நான்காமிடத்தில் சுக்கிரன் ஒன்றில் குரு பத்தாம் இடத்தில் சேய் இருக்க இலக்கனேசன் பெலக்கிலும் ; மூன்றாமிடத்தில் ஒரு கிரகம் உச்சமாகச் சுக்கிரன் தேவலோக அங்கிசம் ஏறச் சுபர் ஒன்பதில் இருக்கினும் ; குரு மதி சுக்கிரன் தேவலோகாங்கிசம் ஏறிலும் ; குரு சேய் கூடி மேடம் கடகம் மீனம் தனுசு இலக்கனமாகி இருக்க இதற்கு உடையவன் நான்கு ஐந்தாமிடத்தில் இருக்கினும் ; நான்கில் அல்லது கேந்திரத்தில் இரண்டுபேர் இருக்க மற்ற நான்கு பரும் பதனம் இல்லாமல் இருக்கினும் இலட்சுமியோகம் .