குமாரசுவாமியம்

தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீட்டு எண். 497 குமாரசுவாமியம் (சோதிட நூல்) மூலமும் உரையும் சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர் : முனைவர். திருமதி. சத்தியபாமா காமேஸ்வரன், எம். ஏ., எம். ஃபில்,, எம். எட்., பிஎச்.டி., சுவடியியல் பட்டயம், சோதிடவியல் பட்டயம், ககோல் SAI-சரக ANTINAHA 2.GK SARASVAN SHIN. 9.த தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர். விலை : ரூ.150-00 2007
தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீட்டு எண் . 497 குமாரசுவாமியம் ( சோதிட நூல் ) மூலமும் உரையும் சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் . திருமதி . சத்தியபாமா காமேஸ்வரன் எம் . . எம் . ஃபில் எம் . எட் . பிஎச் . டி . சுவடியியல் பட்டயம் சோதிடவியல் பட்டயம் ககோல் SAI - சரக ANTINAHA 2 . GK SARASVAN SHIN . 9 . தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் . விலை : ரூ . 150 - 00 2007