குமாரசுவாமியம்

150 உதயவய துக்கால சக்கரத்தக் கிரம முடதுமட்ட வர்க்கவயதுந் தினமுழு திப்போன் முதலவருக் குரைத்ததிசை வேதையுங்கோ சரந்தான் மொழிந்திடுந்துர்ப் பெலமுமுறின் முகிவிவரா யுவுமே. 171 சுகமே இருக்கிற பேர்களுக்குப் புருடகண்டம் அறியும்ப டி வயது 12, 16,22, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 48, 56, 60 இவை பன்னிரண்டும் புருட கண்டம் என்ப. இதன்மேல் நித்திய கண்டம் என்பது. இக்கண்டத்துடனே இலக்கனோதய வயதும், காலச்சக்கரத்தப்புப் பாய்ச்சலும், அட்டவர்க்க வயது கண்டமும், தினகண்டமும், சூரியாதி கிரகங்களுக்குச் சொன்ன திசை வேதையும், கோசார துர்ப்பலனும் கூடிச் சேகரிக்கும் காலம் மரணகாலம். ஆயுவகட டிக்கிறைவர் தம்புடசே கரத்துக் காணதில்சுன் னவன்மகனும் றத்துயராங் கிசத்தில் ஏயதென னாகஇவன் தன்மகன்பொன் மூவர்க் கேற்றியமுற் போலுளதைப் பனரேற்றி இவர்ச்சேர்த் தோய்விலதில் குருவரும்போ திரவிபவுத் திரக்கோள் உளமாதத் திவன்சனிமுற் போலுயர்தற் குளநாட் சாயைசரங் கிரியைகன இவைமுதலில் தெறிந்த தற்காலம் அறிதலுமுற் றிடில்சமனித் தினமே. 172 ஆறு, எட்டு, பன்னிரண்டாம் இடத்துக்குடையவர்கள் புடத்தைக் கூட்டிக் கண்ட இராசியில் சனி குளிக புடத்தைக் கூட்டி, ஒன்பதில் பெருக்கிக் கண்ட ராசி நவாங்கிசத்தில் சனிவரும் காலமும்; சனி, குளிகன், குரு இவர்கள் மூன்று புடத்தையும் ஒன்பதில் பெருக்கி, மறுபடியும் கூட்டிக் கண்ட இராசியில் குருவரும் காலமும், குளிகன் இருந்த இராசித் திரிகோண மாதமும்; குளிக, சனி புடத்தைக் கூட்டி, ஒன்பதில் பெருக்கிக் கண்ட நாளும் சாயை, சரம், கிரியை கனவு இவை முதலானவைகளில் கண்ட காலமறிதலும் கூடில் அத்தினம் மரணம்.
150 உதயவய துக்கால சக்கரத்தக் கிரம முடதுமட்ட வர்க்கவயதுந் தினமுழு திப்போன் முதலவருக் குரைத்ததிசை வேதையுங்கோ சரந்தான் மொழிந்திடுந்துர்ப் பெலமுமுறின் முகிவிவரா யுவுமே . 171 சுகமே இருக்கிற பேர்களுக்குப் புருடகண்டம் அறியும்ப டி வயது 12 16 22 28 32 34 40 42 44 48 56 60 இவை பன்னிரண்டும் புருட கண்டம் என்ப . இதன்மேல் நித்திய கண்டம் என்பது . இக்கண்டத்துடனே இலக்கனோதய வயதும் காலச்சக்கரத்தப்புப் பாய்ச்சலும் அட்டவர்க்க வயது கண்டமும் தினகண்டமும் சூரியாதி கிரகங்களுக்குச் சொன்ன திசை வேதையும் கோசார துர்ப்பலனும் கூடிச் சேகரிக்கும் காலம் மரணகாலம் . ஆயுவகட டிக்கிறைவர் தம்புடசே கரத்துக் காணதில்சுன் னவன்மகனும் றத்துயராங் கிசத்தில் ஏயதென னாகஇவன் தன்மகன்பொன் மூவர்க் கேற்றியமுற் போலுளதைப் பனரேற்றி இவர்ச்சேர்த் தோய்விலதில் குருவரும்போ திரவிபவுத் திரக்கோள் உளமாதத் திவன்சனிமுற் போலுயர்தற் குளநாட் சாயைசரங் கிரியைகன இவைமுதலில் தெறிந்த தற்காலம் அறிதலுமுற் றிடில்சமனித் தினமே . 172 ஆறு எட்டு பன்னிரண்டாம் இடத்துக்குடையவர்கள் புடத்தைக் கூட்டிக் கண்ட இராசியில் சனி குளிக புடத்தைக் கூட்டி ஒன்பதில் பெருக்கிக் கண்ட ராசி நவாங்கிசத்தில் சனிவரும் காலமும் ; சனி குளிகன் குரு இவர்கள் மூன்று புடத்தையும் ஒன்பதில் பெருக்கி மறுபடியும் கூட்டிக் கண்ட இராசியில் குருவரும் காலமும் குளிகன் இருந்த இராசித் திரிகோண மாதமும் ; குளிக சனி புடத்தைக் கூட்டி ஒன்பதில் பெருக்கிக் கண்ட நாளும் சாயை சரம் கிரியை கனவு இவை முதலானவைகளில் கண்ட காலமறிதலும் கூடில் அத்தினம் மரணம் .