குமாரசுவாமியம்

92 காலச்சக்கரவருடம் அறியும்படி சிங்க ஆதித்தனுக்கு வருடம் 5; கடக சந்திரனுக்கு வருடம் 21; விருச்சிக செவ்வாய்க்கு வருடம் 7; மிதுன-கன்னி புதனுக்கு வருடம் 9; மீன-தனுசு வியாழனுக்கு வருடம் 10; இடப-துலா சுக்கிரனுக்கு வருடம் 16; கும்ப-மகர சனிக்கு வருடம் 4. நேர் பாய்வது, துரகதி, மாறிப் பாய்வது, மிருகேந்திராவலோகனம் இவை கலந்து பாய்து மண்டூக கதியாம். கும்போதயனாகிய அகத்தியமா முனியே! இதற்கு அபகாரத்து இயல்பு கேட்பாயாக என்று திருவாய் மலர்ந்து அருளினவன் குறக்கொடியைச் சேர்ந்து இலாக நின்ற சாம்பூனக சைலம் போலும் நின்ற சுப்பிரமணியக் கடவுள் வலவோட்டுச்சக்கரம் அசுபதி, கார்த்திகை, புனர்பூசம், ஆயிலியம், அத்தம், சோதி, மூலம், உத்திரம், பூரட்டாதி, ரேவதி ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் 10 11 12 817 16 மூன்றாங்கால் 109 | 1 2 | 3 நான்காம் கால் | 7 | 8 9 10 11 | 12 பரணி, பூசம், சித்திரை, பூராடம், உத்திரட்டாதி ஒன்றாங்கால் 8|716 14/5 3 | 2 | 1 இரண்டாங்கால் 5 6 | 1 2 3 4 | 7/89 | 10 11 12 18 மூன்றாங்கால் 7 16 நான்காம் கால் 4 15 13 | 21 12 | 11 | 10 |9
92 காலச்சக்கரவருடம் அறியும்படி சிங்க ஆதித்தனுக்கு வருடம் 5 ; கடக சந்திரனுக்கு வருடம் 21 ; விருச்சிக செவ்வாய்க்கு வருடம் 7 ; மிதுன - கன்னி புதனுக்கு வருடம் 9 ; மீன - தனுசு வியாழனுக்கு வருடம் 10 ; இடப - துலா சுக்கிரனுக்கு வருடம் 16 ; கும்ப - மகர சனிக்கு வருடம் 4 . நேர் பாய்வது துரகதி மாறிப் பாய்வது மிருகேந்திராவலோகனம் இவை கலந்து பாய்து மண்டூக கதியாம் . கும்போதயனாகிய அகத்தியமா முனியே ! இதற்கு அபகாரத்து இயல்பு கேட்பாயாக என்று திருவாய் மலர்ந்து அருளினவன் குறக்கொடியைச் சேர்ந்து இலாக நின்ற சாம்பூனக சைலம் போலும் நின்ற சுப்பிரமணியக் கடவுள் வலவோட்டுச்சக்கரம் அசுபதி கார்த்திகை புனர்பூசம் ஆயிலியம் அத்தம் சோதி மூலம் உத்திரம் பூரட்டாதி ரேவதி ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் 10 11 12 817 16 மூன்றாங்கால் 109 | 1 2 | 3 நான்காம் கால் | 7 | 8 9 10 11 | 12 பரணி பூசம் சித்திரை பூராடம் உத்திரட்டாதி ஒன்றாங்கால் 8 | 716 14 / 5 3 | 2 | 1 இரண்டாங்கால் 5 6 | 1 2 3 4 | 7 / 89 | 10 11 12 18 மூன்றாங்கால் 7 16 நான்காம் கால் 4 15 13 | 21 12 | 11 | 10 | 9