குமாரசுவாமியம்

84 9. குருவில் மதி 2, 5, 7, 8, 11 ஆகப்பரல் 5. குருவில் சேய் 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்ப ரல் 7. குருவில் புதன் 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 8. சுக்கிரனில் சுக்ரன் 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 9. சுக்கிரனில் சனி 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. சுக்கிரனில் இலக்கினம் 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ஆகப்பரல் 8. சுக்கிரனில் இரவி 8. 11, 12 ஆகப்ப ரல் 3. சுக்கிரனில் மதி 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 ஆகப்பரல் 9. சுக்கிரனில் சேய் 3, 4, 6, 9, 11, 12 ஆகப்பரல் 6. சுக்கிரனில் புதன் 3, 5, 6, 7, 11 ஆகப்பரல் 5. சுக்கிரனில் குரு 5, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 5. இவை குரு, சுக்கிர அட்டவர்க்கமாம். சனிஅட்டவர்க்கம் - கிரகங்களின் மொத்தப்பரல்கள் உளநோய்பூ ணாயமுமாய் ஒன்றாய்பூ ணைன்போக் கும் அழலும் ஆறணன்பூ ணும்பவமப் பரலுள் களவீடு மாறவநே ருங்களவைந் தாயம் காலும்விய நோயணனும் கரியவனுக் காமீ தளவாறெட் டதின்லொன் றதில்தசமி லதனோ டைமூன்றா முன்பினிரண் டனலிலருக் கன்னேர் வளராறைம் பதிலாறா றொன்றதிகப் பரலாய் வருமிதன்மேல் சோதனைசெய் வதும்கேள்மா முனியே | 79 சனியில் சனி 3, 5, 6, 11 ஆகப்பரல் 4. சனியில் இலக்கினம் 1, 3, 4, 6, 10, 11 ஆகப்ப ரல் 6. சனியில் இரவி 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. சனியில் மதி 3, 6, 11 ஆகப்பரல் 3. சனியில் சேய் 3, 5, 6, 10, 11, 12 ஆகப்ப ரல் 6. சனியில் புதன் 6, 8, 9, 10, 11, 12 ஆகப்பரல் 6. சனியில் குரு 5, 6, 11, 12 ஆகப்பரல் 4. சனியில் சுக்கிரன் 6, 11, 12 ஆகப்பரல் 3. இரவி அட்டவர்க்கப்பரல் 48. மதி அட்டவர்க்கப்பரல் 49. சேய் அட்டவர்க்கப்பரல் 39. புதன் அட்டவர்க்கப்பரல் 54. குரு அட்டவர்க்கப்பரல் 56. சுக்கிரன் அட்டவர்க்கப்பரல் 52. சனி அட்டவர்க்கப்பரல் 39. சர்வாட்டவர்க்கப்பரல் 337. இதன்மேல் சோதனை செய்வதும் கேட்பாயாக ! மகத்தான அகத்தியமாமுனியே!
84 9 . குருவில் மதி 2 5 7 8 11 ஆகப்பரல் 5 . குருவில் சேய் 1 2 4 7 8 10 11 ஆகப்ப ரல் 7 . குருவில் புதன் 1 2 4 5 6 9 10 11 ஆகப்பரல் 8 . சுக்கிரனில் சுக்ரன் 1 2 3 4 6 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 9 . சுக்கிரனில் சனி 3 4 5 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 7 . சுக்கிரனில் இலக்கினம் 1 2 3 4 5 8 9 11 ஆகப்பரல் 8 . சுக்கிரனில் இரவி 8 . 11 12 ஆகப்ப ரல் 3 . சுக்கிரனில் மதி 1 2 3 4 5 8 9 11 12 ஆகப்பரல் 9 . சுக்கிரனில் சேய் 3 4 6 9 11 12 ஆகப்பரல் 6 . சுக்கிரனில் புதன் 3 5 6 7 11 ஆகப்பரல் 5 . சுக்கிரனில் குரு 5 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 5 . இவை குரு சுக்கிர அட்டவர்க்கமாம் . சனிஅட்டவர்க்கம் - கிரகங்களின் மொத்தப்பரல்கள் உளநோய்பூ ணாயமுமாய் ஒன்றாய்பூ ணைன்போக் கும் அழலும் ஆறணன்பூ ணும்பவமப் பரலுள் களவீடு மாறவநே ருங்களவைந் தாயம் காலும்விய நோயணனும் கரியவனுக் காமீ தளவாறெட் டதின்லொன் றதில்தசமி லதனோ டைமூன்றா முன்பினிரண் டனலிலருக் கன்னேர் வளராறைம் பதிலாறா றொன்றதிகப் பரலாய் வருமிதன்மேல் சோதனைசெய் வதும்கேள்மா முனியே | 79 சனியில் சனி 3 5 6 11 ஆகப்பரல் 4 . சனியில் இலக்கினம் 1 3 4 6 10 11 ஆகப்ப ரல் 6 . சனியில் இரவி 1 2 4 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 7 . சனியில் மதி 3 6 11 ஆகப்பரல் 3 . சனியில் சேய் 3 5 6 10 11 12 ஆகப்ப ரல் 6 . சனியில் புதன் 6 8 9 10 11 12 ஆகப்பரல் 6 . சனியில் குரு 5 6 11 12 ஆகப்பரல் 4 . சனியில் சுக்கிரன் 6 11 12 ஆகப்பரல் 3 . இரவி அட்டவர்க்கப்பரல் 48 . மதி அட்டவர்க்கப்பரல் 49 . சேய் அட்டவர்க்கப்பரல் 39 . புதன் அட்டவர்க்கப்பரல் 54 . குரு அட்டவர்க்கப்பரல் 56 . சுக்கிரன் அட்டவர்க்கப்பரல் 52 . சனி அட்டவர்க்கப்பரல் 39 . சர்வாட்டவர்க்கப்பரல் 337 . இதன்மேல் சோதனை செய்வதும் கேட்பாயாக ! மகத்தான அகத்தியமாமுனியே !