குமாரசுவாமியம்

83 னிற்பிறநோ யறநேரு மீறணநோய் அவமும் மேழ்பிணிபத் தீறிலது மென்று மற மிலதும் சற்பனையுள் ளறமணன்தா ளுந்தனையர் புறங்கண் தாகையண னடையுமெல்போ லுந்தழன்மாற் கெனுமே. 77 சேயில் சேய் 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. சேயில் புதன் 3, 5, 6, 11 ஆகப்பரல் 4. சேயில் குரு 6, 10, 11,12 ஆகப்பரல் 4. சேயில் சுக்கிரன் 6, 8, 11, 12 ஆகப்பரல் 4. சேயில் சனி 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. சேயில் இலக்கனம் 1, 3, 6, 10, 11 ஆகப்பரல் 5. சேயில் இரவி 3, 5, 6, 10, 11 ஆகப்பரல் 5. சேயில் மதி 3, 10, 11 ஆகப்பரல் 3. புதனில் புதன் 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ஆகப்பரல் 8. புதனில் குரு 6, 8, 11, 12 ஆகப்பரல் 4. புதனில் சுக்கிரன் 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,11 ஆகப்பரல்8. புதனில் சனி 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 8. புதனில் இலக்கனம் 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. புதனில் இரவி 5, 6, 9, 10, 11, 12 ஆகப்பரல் 5. புதனில் மதி 2, 4, 6, 9, 11 ஆகப்பரல் 6. புதனில் சேய் 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 8 இவை சேய், புதன் அட்டவர்க்கம். குரு, சுக்கிரன் அட்டவர்க்கம் தழலணியும் முண்ணோய்பத் ததின்பால்வித் தையும்சேய் தாணோய்பூ ணுந்தாள பூண்டத்தில் துந்தவுமூன் மழலுமதன் பணபரமும் அனலுமைந்தா றொன்றாய் அறங்கோபத் தணனுமென லாறேழீ றிலதும் விழல்போக்காய் இவ்வினைப்பா லுந்தான்மேற் காறேழ் விடலுமெட்டீ றணனும்விண் ணோய்வேளி லதும்பவமில் கொழுவியபோக் கிலிபமுநோய் இப்பால்பூ ணணனும் குழந்தைதுயில் பத்ததன்பால் குருசிதனுக் குளதே. 78 குருவில் குரு 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 8. குருவில் சுக்கிரன் 2, 5, 6, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 6. குருவில் சனி 3, 5, 6, 12 ஆகப்பரல் 4, குருவில் இலக்கினம் 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 9. குருவில் இரவி1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல்
83 னிற்பிறநோ யறநேரு மீறணநோய் அவமும் மேழ்பிணிபத் தீறிலது மென்று மற மிலதும் சற்பனையுள் ளறமணன்தா ளுந்தனையர் புறங்கண் தாகையண னடையுமெல்போ லுந்தழன்மாற் கெனுமே . 77 சேயில் சேய் 1 2 4 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 7 . சேயில் புதன் 3 5 6 11 ஆகப்பரல் 4 . சேயில் குரு 6 10 11 12 ஆகப்பரல் 4 . சேயில் சுக்கிரன் 6 8 11 12 ஆகப்பரல் 4 . சேயில் சனி 1 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 7 . சேயில் இலக்கனம் 1 3 6 10 11 ஆகப்பரல் 5 . சேயில் இரவி 3 5 6 10 11 ஆகப்பரல் 5 . சேயில் மதி 3 10 11 ஆகப்பரல் 3 . புதனில் புதன் 1 3 5 6 9 10 11 12 ஆகப்பரல் 8 . புதனில் குரு 6 8 11 12 ஆகப்பரல் 4 . புதனில் சுக்கிரன் 1 2 3 4 5 8 9 11 ஆகப்பரல்8 . புதனில் சனி 1 2 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 8 . புதனில் இலக்கனம் 1 2 4 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 7 . புதனில் இரவி 5 6 9 10 11 12 ஆகப்பரல் 5 . புதனில் மதி 2 4 6 9 11 ஆகப்பரல் 6 . புதனில் சேய் 1 2 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 8 இவை சேய் புதன் அட்டவர்க்கம் . குரு சுக்கிரன் அட்டவர்க்கம் தழலணியும் முண்ணோய்பத் ததின்பால்வித் தையும்சேய் தாணோய்பூ ணுந்தாள பூண்டத்தில் துந்தவுமூன் மழலுமதன் பணபரமும் அனலுமைந்தா றொன்றாய் அறங்கோபத் தணனுமென லாறேழீ றிலதும் விழல்போக்காய் இவ்வினைப்பா லுந்தான்மேற் காறேழ் விடலுமெட்டீ றணனும்விண் ணோய்வேளி லதும்பவமில் கொழுவியபோக் கிலிபமுநோய் இப்பால்பூ ணணனும் குழந்தைதுயில் பத்ததன்பால் குருசிதனுக் குளதே . 78 குருவில் குரு 1 2 3 4 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 8 . குருவில் சுக்கிரன் 2 5 6 9 10 11 ஆகப்பரல் 6 . குருவில் சனி 3 5 6 12 ஆகப்பரல் 4 குருவில் இலக்கினம் 1 2 4 5 6 7 9 10 11 ஆகப்பரல் 9 . குருவில் இரவி1 2 3 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல்