குமாரசுவாமியம்

82 9. அட்டவர்க்கப் படலம் ரவி, மதி அட்டவர்க்கம் திவிமன்முன் கோவாய்வே ணேரைந்து ழுபசெயமும் சென்றது முன் புடனறந்தாள் சேயுமணன் ரிபுச்சேய் நவமும்விய மாறேழு நளினனுநீ ரார்ந்த நாட்கிறையு மாம்வேளொன் றைந்தணனோய் நடையும் தவமுளண நோய்பொனடை தம்பியுங்கட் கணியாய்த் தருகேந்த்ர பணபரமும் இதிற்றனைய ரிலது மவமுனின்மா லுடனகமும் மாறுளண னவலும் ஐந்திலதெட் டிதுவுமெட்டே ழிந்துவுமற் கிறைக்கே. 76 இரவியில் இரவி 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 8. இரவியில் மதி 3, 6, 10, 11 ஆகப்பரல் 4. இரவியில் சேய் 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்ப ரல் 8. இரவியில் புதன் 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ஆகப்பரல் 7. இரவியில் குரு 5, 6, 9, 11 ஆகப்பரல் 4. இரவியில் சுக்கிரன் 6, 7, 12 ஆகப்பரல் 3. இரவியில் சனி 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 8. இரவியில் இலக்கனம் 3, 4, 6, 10, 11, 12 ஆகப்பரல் 6. மதியில் மதி 1, 5, 6, 7, 10, 11 ஆகப்பரல் 6. மதியில் சேய் 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ஆகப்ப ரல்8. மதியில் புதன் 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ஆகப்பரல் 8. மதியில் குரு 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 7. மதியில் சுக்கிரன் 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 ஆகப்பரல் 7.மதியில் சனி 3, 4, 5, 11 ஆகப்பரல் 4. மதியில் இலக்கனம் 3, 6, 8, 11 ஆகப்பரல் 4. மதியில் ரவி 3, 6, 7, 8, 10, 11 ஆகப்பரல் 6. இவை இரவி மதி அட்டவர்க்கமாம். சேய், புதன் அட்டவர்க்கம் அற்பகையில் அறமிலது மாறணர்சேய் அணியும் அதிகமருகா றுமதற்க வமுறப்பத் தலது முற்பகலூ ணறவுளது முதலொடு செபயமும் முன்னறவைந் திதுவுமணன் மூன்றினலு மாமு
82 9 . அட்டவர்க்கப் படலம் ரவி மதி அட்டவர்க்கம் திவிமன்முன் கோவாய்வே ணேரைந்து ழுபசெயமும் சென்றது முன் புடனறந்தாள் சேயுமணன் ரிபுச்சேய் நவமும்விய மாறேழு நளினனுநீ ரார்ந்த நாட்கிறையு மாம்வேளொன் றைந்தணனோய் நடையும் தவமுளண நோய்பொனடை தம்பியுங்கட் கணியாய்த் தருகேந்த்ர பணபரமும் இதிற்றனைய ரிலது மவமுனின்மா லுடனகமும் மாறுளண னவலும் ஐந்திலதெட் டிதுவுமெட்டே ழிந்துவுமற் கிறைக்கே . 76 இரவியில் இரவி 1 2 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 8 . இரவியில் மதி 3 6 10 11 ஆகப்பரல் 4 . இரவியில் சேய் 1 2 4 7 8 9 10 11 ஆகப்ப ரல் 8 . இரவியில் புதன் 3 5 6 9 10 11 12 ஆகப்பரல் 7 . இரவியில் குரு 5 6 9 11 ஆகப்பரல் 4 . இரவியில் சுக்கிரன் 6 7 12 ஆகப்பரல் 3 . இரவியில் சனி 1 2 4 7 8 9 10 11 ஆகப்பரல் 8 . இரவியில் இலக்கனம் 3 4 6 10 11 12 ஆகப்பரல் 6 . மதியில் மதி 1 5 6 7 10 11 ஆகப்பரல் 6 . மதியில் சேய் 1 3 4 5 7 8 10 11 ஆகப்ப ரல்8 . மதியில் புதன் 1 3 4 5 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 8 . மதியில் குரு 1 2 4 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 7 . மதியில் சுக்கிரன் 3 4 5 7 9 10 11 ஆகப்பரல் 7 . மதியில் சனி 3 4 5 11 ஆகப்பரல் 4 . மதியில் இலக்கனம் 3 6 8 11 ஆகப்பரல் 4 . மதியில் ரவி 3 6 7 8 10 11 ஆகப்பரல் 6 . இவை இரவி மதி அட்டவர்க்கமாம் . சேய் புதன் அட்டவர்க்கம் அற்பகையில் அறமிலது மாறணர்சேய் அணியும் அதிகமருகா றுமதற்க வமுறப்பத் தலது முற்பகலூ ணறவுளது முதலொடு செபயமும் முன்னறவைந் திதுவுமணன் மூன்றினலு மாமு