குமாரசுவாமியம்

76 | சரத்திடபன் முக்கணொற்றை மற்றவர்போய் இருப்ப தள்களவோ சனைபொனொன் பதிருபதர வஞ்சே இருத்தலொரே ழிரசதமீ ரெட்டிருநான் கவர்பொன் இளம்பிறைமால் புகர்தருமர் இவர்களலத் தர்மர் குருத்துலைமன் மாலிரவி பகற்பொழுதுக் குடையோர் குறைந்தவர்மற் றதற்குடையர் கோகனத் திறையோன் விருந்தனரு ணன் இவர்கள் தாமதமாம் சேயும் வெள்ளியும்ரா சதகுணமற் றவர்கள் விரும் புவதே. 67 இரவி, மதி, சேய் இவர்கள் ஒற்றித்த ரூபம், மற்றவர்கள் இரட்டித்த ரூபம். வியாழன் இருப்பது ஒன்பது யோசனைத் தூரம், இராகு-கேது இருபது, சேய் ஏழு, சுக்கிரன் பதினாறு, மற்றவர்கள் எட்டு, குரு, வளர்மதி, புதன், சுக்கிரன் இவர்கள் சுபக்கிரகங்கள், மற்றவர்கள் பாவக்கிரகங்கள். குரு, சுக்கிரன், புதன், இரவிதிவாக்காலக் கிரகங்கள், மற்றவர்கள் நிசிக்காலக் கிரகங்கள். இரவி, சனி, புதன் தாமத குணம், சேய் - சுக்கிரன் இராட்சத குணம், மற்றவர்கள் சாத்துவித குணம். விருத்தன்மர வேலைகள வாயு உயிர் வேதை மேதிசிறை அற்றாதைவெட் கம் இன்னோய் வீண்சொல் வருத்தமிரும் படிமையையன் வாயடித்தல் கடுகு வயல்களநீல் உளுந்தசுபம் சேவகமெண்ணையுமாம் பருத்தசிரம் சிலும்பன்மயிர் பயித்தியச ரீரம் பான்மிளகு இரசவாதம் பண்டிதம்கோ தும்பை ஒருதலைநோ வானைசிவம் லோகவச்ரம் வலக்கோள் உயிர்த்தவன்யாத் திரைபகலீ தினக்குளகா ரகமே. 68 மரவேலை, களவு, தீர்க்காயுள், ஆத்ம இச்சை, எருமை வர்க்கம், சிறைபடல், நிசிகாலத்துப் பிதா, வெட்கம் இல்லாதவை, ரோகம், வீண் வார்த்தை, துன்பம், இரும்பு, ஆளடிமை, சாஸ்தா, வாயடித்தல், கடுகு, வயல்களம், நீலரத்தினம் முதலியவை, உளுந்து, அசுபகர்மம், சேவகாவிர்த்தி, எள்ளு, எண்ணெய் இவை முதலானவைக்கு
76 | சரத்திடபன் முக்கணொற்றை மற்றவர்போய் இருப்ப தள்களவோ சனைபொனொன் பதிருபதர வஞ்சே இருத்தலொரே ழிரசதமீ ரெட்டிருநான் கவர்பொன் இளம்பிறைமால் புகர்தருமர் இவர்களலத் தர்மர் குருத்துலைமன் மாலிரவி பகற்பொழுதுக் குடையோர் குறைந்தவர்மற் றதற்குடையர் கோகனத் திறையோன் விருந்தனரு ணன் இவர்கள் தாமதமாம் சேயும் வெள்ளியும்ரா சதகுணமற் றவர்கள் விரும் புவதே . 67 இரவி மதி சேய் இவர்கள் ஒற்றித்த ரூபம் மற்றவர்கள் இரட்டித்த ரூபம் . வியாழன் இருப்பது ஒன்பது யோசனைத் தூரம் இராகு - கேது இருபது சேய் ஏழு சுக்கிரன் பதினாறு மற்றவர்கள் எட்டு குரு வளர்மதி புதன் சுக்கிரன் இவர்கள் சுபக்கிரகங்கள் மற்றவர்கள் பாவக்கிரகங்கள் . குரு சுக்கிரன் புதன் இரவிதிவாக்காலக் கிரகங்கள் மற்றவர்கள் நிசிக்காலக் கிரகங்கள் . இரவி சனி புதன் தாமத குணம் சேய் - சுக்கிரன் இராட்சத குணம் மற்றவர்கள் சாத்துவித குணம் . விருத்தன்மர வேலைகள வாயு உயிர் வேதை மேதிசிறை அற்றாதைவெட் கம் இன்னோய் வீண்சொல் வருத்தமிரும் படிமையையன் வாயடித்தல் கடுகு வயல்களநீல் உளுந்தசுபம் சேவகமெண்ணையுமாம் பருத்தசிரம் சிலும்பன்மயிர் பயித்தியச ரீரம் பான்மிளகு இரசவாதம் பண்டிதம்கோ தும்பை ஒருதலைநோ வானைசிவம் லோகவச்ரம் வலக்கோள் உயிர்த்தவன்யாத் திரைபகலீ தினக்குளகா ரகமே . 68 மரவேலை களவு தீர்க்காயுள் ஆத்ம இச்சை எருமை வர்க்கம் சிறைபடல் நிசிகாலத்துப் பிதா வெட்கம் இல்லாதவை ரோகம் வீண் வார்த்தை துன்பம் இரும்பு ஆளடிமை சாஸ்தா வாயடித்தல் கடுகு வயல்களம் நீலரத்தினம் முதலியவை உளுந்து அசுபகர்மம் சேவகாவிர்த்தி எள்ளு எண்ணெய் இவை முதலானவைக்கு