குமாரசுவாமியம்

குமார சாமியம் சூரி சுக் | புதன் சந் ராகு சனி இராசி குரு சரசுவதி HAHALA கலங்க S.NE HY தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் கஞ்சாவது கற்றுமாத்தும் பா '
குமார சாமியம் சூரி சுக் | புதன் சந் ராகு சனி இராசி குரு சரசுவதி HAHALA கலங்க S . NE HY தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் கஞ்சாவது கற்றுமாத்தும் பா '