போகர் கற்பம் 300

. போகர் கற்பம் 300. 69 * : H ' '.. * ' பட்'' ப - - -- ட - - டாடா- - - -- " -- -- - - --ரா---------- " 'ஈ", ".; "> mE " ... --~-r-tute purprise பட டிகாகா. . . .s; ! ' TH: - (264) (265 களங்கத்தை ரவிமதியி லீய்ந்தாயானால் கண்டிடுமே திசமாற்று கருதிப்பாரு புளங்கத்தைப் பொற்றலையின் சாராலாட்டிப் பேணியே புடம் போடு அரைத்தரைத்து முளங்கத்தை மூன்று விசை போட்டெடுத்தால் முதுமையாங் கோவையென்ற பழம் போலாகும் அளங்கத்தை ஆயிரத்துக் கொன்றுயீய்ந்தால் ஐயிரண்டு மாற்றாகு மறிந்து கொள்ளே. அறிந்துகொள்ளு செந்தூரங் குன்றிதானும் அந்திசந்தி மண்டலந்தான் தேனிலுண்டால் முறிந்து நின்ற கற்பமெல்ல மீறிஊறும் மிடுக்கான வாசியது சொன்ன படிநிற்கும் கெறிந்து கொண்ட கெவுனத்தில் திரிந்து கொண்டு கெடியான துருவ மட்டும் புகுதலாகும் பறிந்து நின்ற வயிரமது பளிச்சென்றாப்போல் பாங்கான உன்னுடம்பு மின்னுமாமே. பூநாகஞ்சத்து. மின்னலாம் பூநாகச் சத்துக்கேளு விளங்கியதோர் செம்மண்ணாங் குளத்துக்குள்ளே குன்னலாங் குளிவெட்டி நீளத்தானும் குதிரைலத்தி பரப்பியே கொஞ்சமாக வன்னலாம் வாகுவைக்கோல் மேலே போட்டு வாகாக வெல்லத்தைக் கரைத்துத் தூவி - முன்னலா மூடிவைக்கப் பூநாகந்தான் முளையாக மேய்ச்சலுக்கு நிரையும்பாரே. பாரென்ற தினம் பார்த்துப் பொறுக்கிக்கொண்டு பாறையிலே தினந்தோறும் உலரப்போடு நேறென்ற நூறுபலம் நிறுத்துக்கொண்டு நுணுக்கமாங் காரமது பலந்தான் பத்து சேரென்ற காரத்தைத் தேன்வார்த்தாட்டி திறமாகப் பிசறியந்தப் பூநாகத்தில் வாரென்ற பாண்டத்தில் வைத்து மூடி மண்செய்து மார்க்கமாய் அடுப்பிலேற்றே. பூநாகம் - நாக்குப்பூச்சி, I HT ' | .. ' - - - - த - - - / 1 -- (266) . - - VAO * - . . . 67 . ப 1 '. .-'. . = - - . TA - - - - -
. போகர் கற்பம் 300 . 69 * : H ' ' . . * ' பட் ' ' - - - - - - டாடா - - - - - - - - - - - - - ரா - - - - - - - - - - ' . ; > mE . . . - - ~ - r - tute purprise பட டிகாகா . . . . s ; ! ' TH : - ( 264 ) ( 265 களங்கத்தை ரவிமதியி லீய்ந்தாயானால் கண்டிடுமே திசமாற்று கருதிப்பாரு புளங்கத்தைப் பொற்றலையின் சாராலாட்டிப் பேணியே புடம் போடு அரைத்தரைத்து முளங்கத்தை மூன்று விசை போட்டெடுத்தால் முதுமையாங் கோவையென்ற பழம் போலாகும் அளங்கத்தை ஆயிரத்துக் கொன்றுயீய்ந்தால் ஐயிரண்டு மாற்றாகு மறிந்து கொள்ளே . அறிந்துகொள்ளு செந்தூரங் குன்றிதானும் அந்திசந்தி மண்டலந்தான் தேனிலுண்டால் முறிந்து நின்ற கற்பமெல்ல மீறிஊறும் மிடுக்கான வாசியது சொன்ன படிநிற்கும் கெறிந்து கொண்ட கெவுனத்தில் திரிந்து கொண்டு கெடியான துருவ மட்டும் புகுதலாகும் பறிந்து நின்ற வயிரமது பளிச்சென்றாப்போல் பாங்கான உன்னுடம்பு மின்னுமாமே . பூநாகஞ்சத்து . மின்னலாம் பூநாகச் சத்துக்கேளு விளங்கியதோர் செம்மண்ணாங் குளத்துக்குள்ளே குன்னலாங் குளிவெட்டி நீளத்தானும் குதிரைலத்தி பரப்பியே கொஞ்சமாக வன்னலாம் வாகுவைக்கோல் மேலே போட்டு வாகாக வெல்லத்தைக் கரைத்துத் தூவி - முன்னலா மூடிவைக்கப் பூநாகந்தான் முளையாக மேய்ச்சலுக்கு நிரையும்பாரே . பாரென்ற தினம் பார்த்துப் பொறுக்கிக்கொண்டு பாறையிலே தினந்தோறும் உலரப்போடு நேறென்ற நூறுபலம் நிறுத்துக்கொண்டு நுணுக்கமாங் காரமது பலந்தான் பத்து சேரென்ற காரத்தைத் தேன்வார்த்தாட்டி திறமாகப் பிசறியந்தப் பூநாகத்தில் வாரென்ற பாண்டத்தில் வைத்து மூடி மண்செய்து மார்க்கமாய் அடுப்பிலேற்றே . பூநாகம் - நாக்குப்பூச்சி I HT ' | . . ' - - - - - - - / 1 - - ( 266 ) . - - VAO * - . . . 67 . 1 ' . . - ' . . = - - . TA - - - - -