போகர் கற்பம் 300

பரமபதி துணை. ரிஜிஸ்டர் அறிவிப்பு. ' ' இதனால் சகலமான அச்சுக்கூடத் ததிபர்களுக்கும் புத்தக வியாபாரிகளுக்கும் இன்னு மற்றுமுள்ளவர்களுக் கும் தெரிவிப்பது யாதெனில்! இந்த போகர் கற்பம் என்னுமிச் சாப்பதிரம் ஓலை யேட்டுச் சுவடியி லிருந்ததைப் போதுமான திரவியச் செலவு செய்து வாங்கி அச்சிட்டு என்னால் கெவர்மெண்ட் சட்டப்படி ரிஜிஸ்டர் செய்திருப்பதால் இச்சாஸ்திரத் தைப் பிறர் எவ்விதத்திலும் அச்சிடக் கூடாது என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். - இப்படிக்கு, ஜி. இராமசாமிக்கோன் புத்தகசாலை 4 நிர் குருசாமிக்கோனார் சந்து வடக்கு மாசி வீதி மதுரை. "T - - - 1 - காபிரைட், காப்பி 350, நான்காம் பதிப்பு. 1969.
பரமபதி துணை . ரிஜிஸ்டர் அறிவிப்பு . ' ' இதனால் சகலமான அச்சுக்கூடத் ததிபர்களுக்கும் புத்தக வியாபாரிகளுக்கும் இன்னு மற்றுமுள்ளவர்களுக் கும் தெரிவிப்பது யாதெனில் ! இந்த போகர் கற்பம் என்னுமிச் சாப்பதிரம் ஓலை யேட்டுச் சுவடியி லிருந்ததைப் போதுமான திரவியச் செலவு செய்து வாங்கி அச்சிட்டு என்னால் கெவர்மெண்ட் சட்டப்படி ரிஜிஸ்டர் செய்திருப்பதால் இச்சாஸ்திரத் தைப் பிறர் எவ்விதத்திலும் அச்சிடக் கூடாது என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் . - இப்படிக்கு ஜி . இராமசாமிக்கோன் புத்தகசாலை 4 நிர் குருசாமிக்கோனார் சந்து வடக்கு மாசி வீதி மதுரை . T - - - 1 - காபிரைட் காப்பி 350 நான்காம் பதிப்பு . 1969 .