திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கடு.--சங்கப்பலகைகொடுத்த திருவிளையாடல், சுகூட இந்தல மதிக்கக் குற்றம் லெழுத்துச் சொற்பொருள் யாப்பலங் காரக், கொத்துறு பனுவல் வல்லவர் நீங்கள் குறைவற 1.விருந்திர் செங் கமல், மொத்கதும் முகங்கள் வாடிய தென்னை யுற்றது போக் கலா விருப்பிற், புத்தியா வளந்து போக்குவம் புகுந்த காரியம் புக லுமி னென்ன. முதுகவிப் புலவ மயங்கிய தெமக்கிம் முத்தமிழ்க் கொத்து நீ கோத்து, விதியினி லளிக்க வல்லையே நாற்பத் தெட்டெனல் விட்டு னைக் கூட்டி, யதர்பட நாற்பத் தொன்பது பேரென் றறைந்திடக் கடவமென் றியம்ப, மதியுளான் விரும்பி யிமைப்பினி லுவப்ப 4 வகைப்பட விதிப்படி தோத்தான். (40) யாவையுங் கூட்டுங் கடவுளுக் கியம்பினிதுவுமோர் புதுமையோ மற்றப், பாவலர் நயந்து சொக்கனே போலும் பழுதா நிறைந்தவா சிரியன், கேவல னல்ல னம் ரீனு முயர்க்தோ னென் றுமுன் கிளர் வுறத் துதித்து, மேவிய வானைத் தம்மொடுக் கூட்டக் கூடினன் மேதினி வியப்ப, ஆங்கிடங் கொடுப்ப விருந்திருந் தமிழ்க ளாய்த்திடுங் காலையி லொருகார், பாங்குறு பொருளின் றகவறி யாமற் பாவலர் நமயங்கி டக் கண்டாண், டோங்கிய பொருளா' லன்பின திணையென் றெடு த்தவ ருவப்புறக் காட்டி, வாங்கரு தினைவிற் பிரித்தன னுரைத்த வண்பொருட் கிபைந்த 8 வொண்டமிழ்கள், (க2 ) சு. இருந்திர் - இருந்தனர். போக்கலா இருப்பின் - நீக்குதற்குரியதாக இருந்தால், க. அதர்பட - வழிப்ப- கக, கேவலனல்லன் - சாதாரனனல்லன். கஉ, பொருள் - அகப்பொர்னிலக்கணம்; பொரு. நூல் - அகப் பாரு விலக்கண நூல், ''அன்பிலந்தி'' என்பத, ஈறயனாரகப் போருரின் முத த்ருத்திரத்தின் முதற்குறிப்பு; ''உலயே விபத்தம் பொன்மா பொடுங்க, மாறத்தும் பலரி'. மயங்குறு காலை, துறும் பொர்மரை முத்தரூர் வாக் கா, லாபினத் தகாபெரதுபததிரங், கட்-லா தடுத்துக் கரையில் வைத்ததுபோர், பாப்பின் தமிழ்ச்சுவை திரட்: மந் தார்சசத், தெளிதாக் கொடுத்த தென் தமிழ்க் கடவு' ''', ''அருமதை விதியு மூலகயம் வழக்கம், களுத்துறை பொருளும் விதிப்பட நினைது, வடசொன் மயக்கமும் வருவன புணர்த்தி, யைந்திணை வழுவா தகப்பொருளமுதினக், குறுமுனி தேரவும் பெறுமுதற் புலவர்க, ளேழேழு பெயரும் கோத பருகவும், புலகெறி வழக்கிற் புணநல கவர்ககு, முற்றம் பருக்கு முதற்ற பார்க்கு, சிதறிக் கணாத் தமிழ்ப்பெயர் நிறுத்தி, யெரித்துப் பரப்பியலி.மையார் காக','' (கல். சுசு.) (9 - ம்.) 1 ‘இருந்த' - 'புலவர்மயங்கியது' : ' பாத்த தேர்ந்துவிதி' 4 'வகைப்படி' 'கூடக்கூட்டினார்' 'மயக்குதக்கண்' | நினைவில் விரித்தனன்', 'கிமோனா லிலிதித்தனன்' வேண்டமிழ்க்கள்'
கடு . - - சங்கப்பலகைகொடுத்த திருவிளையாடல் சுகூட இந்தல மதிக்கக் குற்றம் லெழுத்துச் சொற்பொருள் யாப்பலங் காரக் கொத்துறு பனுவல் வல்லவர் நீங்கள் குறைவற 1 . விருந்திர் செங் கமல் மொத்கதும் முகங்கள் வாடிய தென்னை யுற்றது போக் கலா விருப்பிற் புத்தியா வளந்து போக்குவம் புகுந்த காரியம் புக லுமி னென்ன . முதுகவிப் புலவ மயங்கிய தெமக்கிம் முத்தமிழ்க் கொத்து நீ கோத்து விதியினி லளிக்க வல்லையே நாற்பத் தெட்டெனல் விட்டு னைக் கூட்டி யதர்பட நாற்பத் தொன்பது பேரென் றறைந்திடக் கடவமென் றியம்ப மதியுளான் விரும்பி யிமைப்பினி லுவப்ப 4 வகைப்பட விதிப்படி தோத்தான் . ( 40 ) யாவையுங் கூட்டுங் கடவுளுக் கியம்பினிதுவுமோர் புதுமையோ மற்றப் பாவலர் நயந்து சொக்கனே போலும் பழுதா நிறைந்தவா சிரியன் கேவல னல்ல னம் ரீனு முயர்க்தோ னென் றுமுன் கிளர் வுறத் துதித்து மேவிய வானைத் தம்மொடுக் கூட்டக் கூடினன் மேதினி வியப்ப ஆங்கிடங் கொடுப்ப விருந்திருந் தமிழ்க ளாய்த்திடுங் காலையி லொருகார் பாங்குறு பொருளின் றகவறி யாமற் பாவலர் நமயங்கி டக் கண்டாண் டோங்கிய பொருளா ' லன்பின திணையென் றெடு த்தவ ருவப்புறக் காட்டி வாங்கரு தினைவிற் பிரித்தன னுரைத்த வண்பொருட் கிபைந்த 8 வொண்டமிழ்கள் ( க2 ) சு . இருந்திர் - இருந்தனர் . போக்கலா இருப்பின் - நீக்குதற்குரியதாக இருந்தால் . அதர்பட - வழிப்ப கக கேவலனல்லன் - சாதாரனனல்லன் . கஉ பொருள் - அகப்பொர்னிலக்கணம் ; பொரு . நூல் - அகப் பாரு விலக்கண நூல் ' ' அன்பிலந்தி ' ' என்பத ஈறயனாரகப் போருரின் முத த்ருத்திரத்தின் முதற்குறிப்பு ; ' ' உலயே விபத்தம் பொன்மா பொடுங்க மாறத்தும் பலரி ' . மயங்குறு காலை துறும் பொர்மரை முத்தரூர் வாக் கா லாபினத் தகாபெரதுபததிரங் கட் - லா தடுத்துக் கரையில் வைத்ததுபோர் பாப்பின் தமிழ்ச்சுவை திரட் : மந் தார்சசத் தெளிதாக் கொடுத்த தென் தமிழ்க் கடவு ' ' ' ' ' ' அருமதை விதியு மூலகயம் வழக்கம் களுத்துறை பொருளும் விதிப்பட நினைது வடசொன் மயக்கமும் வருவன புணர்த்தி யைந்திணை வழுவா தகப்பொருளமுதினக் குறுமுனி தேரவும் பெறுமுதற் புலவர்க ளேழேழு பெயரும் கோத பருகவும் புலகெறி வழக்கிற் புணநல கவர்ககு முற்றம் பருக்கு முதற்ற பார்க்கு சிதறிக் கணாத் தமிழ்ப்பெயர் நிறுத்தி யெரித்துப் பரப்பியலி . மையார் காக ' ' ' ( கல் . சுசு . ) ( 9 - ம் . ) 1 இருந்த ' - ' புலவர்மயங்கியது ' : ' பாத்த தேர்ந்துவிதி ' 4 ' வகைப்படி ' ' கூடக்கூட்டினார் ' ' மயக்குதக்கண் ' | நினைவில் விரித்தனன் ' ' கிமோனா லிலிதித்தனன் ' வேண்டமிழ்க்கள் '