திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

2.ச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். (5) மருவவீந் தது தூ நீர்க்குக் கழுவிய மலஞ்சா சாமை விரிதரு நிலத்திற் கங்க மேவிய வடுவுமெக்த லூரனமர் மாத்திற் சென்றுங் குறைத்திடக் சிளைத்த லோங்குங் கருவினு மடமா தர்க்குத் தணிவிலாக் காம வேட்கை. சமையமா முனிவர் போற்றத் தானவர் வழுந்த மாத ரிமையவர் சுகி சிந்தா மணிதொழ விரும ருங்குங் கமலமுஞ் சங்கும் வாழ்க்தக் கற்பகச் சோலை நீழ லமார்கோனிருந்தான் வந்தாங்கரி கொளா சனத்தி லங்க, கூநரும் போட வைக்க ணரியபல் கோலங் கொண்டு தேறுதலுடன யந்து தேவகன் னியர்கள் பாடிய் 5பேறுடை திருத்தஞ் செய்பர் சிவரதைப் பெரிதும் போற்றி வேறிலை கூத்துப் போல மெய்ளங் கவர்வ தென்றார். மன்றுறு மலையின் மற்று நின்றவர் வணங்கி வாழ்த்தி யின்றிது போலொன் றில்லை யென்று மூன் னவில்வ தென்னை யொன்றிய மனமுங் கண்னுங் களிதர வமை யில்லா வென்றிகொ ணலம்பபயப்ப நிலங்குமா வேட்டை... யென்றார், (5) ஆங்காது கேட்டு வேட்ட வமார்கோன் 'ரைனந்தப் 7 பாங்குடை வேட்டைக் கான சாட், டி.கன கரு மென்ன வோங்கிய வவையின் சிக்கவுர்தார் சற்ப கப்பூர் தேங்கமழ் தொடையார் மண்ணிற் சிறந்தபல் வனங்க டம்மூள். (கூ) நீண்ட கன் னலங்க ணல்கு நீர் கரும் பால நீக்கு 9 மேண்டரு மவனிக் கெல்லா முயர்புள தியான கேழல் காண்டரு மடங்க லெண்கு கலயுமை யுழுவை மற்று மீண்டிய வனங்க டம்ப வனமலா வில்லை யென்மூர், வேறு. ஆன செய்தி சொல்லு முன்ன நீர்தெ ழுந்து 10வாசல் னீன மின்றி வில்லெடுத்து லங்கு கச்சணிந்து வெஞ் சேனை சூழ வாழி சூழ்சி றந்த மண்ணி ழிந்துகா வானெ ருங்கு நீள்கடம்ப மாவனத்து வந்தனன். (து). மெத்தல் - நிரம்பல், க, ச, ர வி - காமதேனு, கமலம் - பதுமநிதி. சங்கு - சங்கநிதி. அ. மான்று - பொதிமை. மாவேட்டை - மிருகவேட்டை, க0, எண் - வலினம், 'கடம்பவனம்' என்றது, இத்தலத்தை . கக, காவால் செருக்கும். (பி - ம்.) !'ஷமிதத்த, அறனெழு' 2 க நவிலுண்' 3'சுரபு' 4னணி யபல்' பேறா' 6 'கூத்துப்போலும்' | 'பாக்குறும்' நன்னயங்கள்' 9 'ஊண்டரும்வனி' 10 'வானவன்
2 . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . ( 5 ) மருவவீந் தது தூ நீர்க்குக் கழுவிய மலஞ்சா சாமை விரிதரு நிலத்திற் கங்க மேவிய வடுவுமெக்த லூரனமர் மாத்திற் சென்றுங் குறைத்திடக் சிளைத்த லோங்குங் கருவினு மடமா தர்க்குத் தணிவிலாக் காம வேட்கை . சமையமா முனிவர் போற்றத் தானவர் வழுந்த மாத ரிமையவர் சுகி சிந்தா மணிதொழ விரும ருங்குங் கமலமுஞ் சங்கும் வாழ்க்தக் கற்பகச் சோலை நீழ லமார்கோனிருந்தான் வந்தாங்கரி கொளா சனத்தி லங்க கூநரும் போட வைக்க ணரியபல் கோலங் கொண்டு தேறுதலுடன யந்து தேவகன் னியர்கள் பாடிய் 5பேறுடை திருத்தஞ் செய்பர் சிவரதைப் பெரிதும் போற்றி வேறிலை கூத்துப் போல மெய்ளங் கவர்வ தென்றார் . மன்றுறு மலையின் மற்று நின்றவர் வணங்கி வாழ்த்தி யின்றிது போலொன் றில்லை யென்று மூன் னவில்வ தென்னை யொன்றிய மனமுங் கண்னுங் களிதர வமை யில்லா வென்றிகொ ணலம்பபயப்ப நிலங்குமா வேட்டை . . . யென்றார் ( 5 ) ஆங்காது கேட்டு வேட்ட வமார்கோன் ' ரைனந்தப் 7 பாங்குடை வேட்டைக் கான சாட் டி . கன கரு மென்ன வோங்கிய வவையின் சிக்கவுர்தார் சற்ப கப்பூர் தேங்கமழ் தொடையார் மண்ணிற் சிறந்தபல் வனங்க டம்மூள் . ( கூ ) நீண்ட கன் னலங்க ணல்கு நீர் கரும் பால நீக்கு 9 மேண்டரு மவனிக் கெல்லா முயர்புள தியான கேழல் காண்டரு மடங்க லெண்கு கலயுமை யுழுவை மற்று மீண்டிய வனங்க டம்ப வனமலா வில்லை யென்மூர் வேறு . ஆன செய்தி சொல்லு முன்ன நீர்தெ ழுந்து 10வாசல் னீன மின்றி வில்லெடுத்து லங்கு கச்சணிந்து வெஞ் சேனை சூழ வாழி சூழ்சி றந்த மண்ணி ழிந்துகா வானெ ருங்கு நீள்கடம்ப மாவனத்து வந்தனன் . ( து ) . மெத்தல் - நிரம்பல் வி - காமதேனு கமலம் - பதுமநிதி . சங்கு - சங்கநிதி . . மான்று - பொதிமை . மாவேட்டை - மிருகவேட்டை க0 எண் - வலினம் ' கடம்பவனம் ' என்றது இத்தலத்தை . கக காவால் செருக்கும் . ( பி - ம் . ) ! ' ஷமிதத்த அறனெழு ' 2 நவிலுண் ' 3 ' சுரபு ' 4னணி யபல் ' பேறா ' 6 ' கூத்துப்போலும் ' | ' பாக்குறும் ' நன்னயங்கள் ' 9 ' ஊண்டரும்வனி ' 10 ' வானவன்