திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

நூற்பயன், உக வேறு. பூழி யகழ்ந்த குழி நிரப்பும் புலவ ரமல கெடுமலைவோ ராழி யேழு மொருதடத்தி லமரு மதுவோ 2வுலகேழுஞ் சூழு மூன்று முலையிருமை யொரு பெண் பிறந்து சோதியுடன் வாழு மதுரை வளங்கூற பாமார் மறந்து மாநிலத்தே. (கசு) வேறு. முன்னையெண் டிசைக்க யங்க டாங்கிடு முதுபே ாண்ட மன்னுமிந் திரனார் சாத்தும் வானிழி விமான மாகும் தென்னவன் சிவனே யாகுஞ் சிவலோக மதுரை பாகு முன்னரு மனிதர் முற்றுக் கணங்களா 4 மோருங் காலே. (கன) வேறு, ஈனமிலா விக்நகரி தன்னு ளெந்தை பிலங்குபுக முறுபத்து நான் குண் டோதின், மீனவர்கோன் குலஞ்செய்த தவத்தினானு மேதினி மான் முயன்றவருந் தவத்தி னானு, ஞானமுனி வர்கள் கேண்மினுக மொன் றிற்கு நாஹான்கு நானான் நா நான் குகத்து, மானவவை தீமை யுரைப்ப லாதி மும்மை யகலாத வல்வினை 6ாகல வென்றே.(கஅ) ஆகத்திருவிருத்தம் - அடீ . நூற்பயன். --- ---- - - - - - - - - - - - - - இனிமைசேர் பயன்வி எம்பி எல்லை eaf-d, master மிக்க புனிதபங் கயங் சண்டிற் பரிவுள மாந்த ருள்ளப் பனிகொள்பங் கயத்தை மற்றைப் பங்கய மலர்த்து கின்ற தினகரன் போல வர்த்துந் திருவி பா! -ற் பாற்று, கா, பூமி - புழுதி; 5 நீறு; ஒ தடம் - சில தீர்த்த ம், 4.2. தீர்த்த த்தில் எழுகடலடங்கி.. . -1.ம, "இத்தீர்த்த மாடத்தி விறையருளா பொழுகட் இது மியைத் த” (கடம்பவன. *: 'io) என்பதால் இமு sers. அதுவோ" - அம்மட் டா. இருமை - பெருமை; '' இமைமும் புஃேபிலொன்று.' (சீ! $2. ) யாம் ஆர் - யாம் எத்தன்மைரை, யுடையேம்; கூட தந்த 'மையில்லேமெ.. படி, கள. இச்செய்புளின் முதலிட்டியின் கருத்து, "மணிகொண்ட" (மீலு ட்சி.காப்பு, க) என்பதனாலும் விளக்கும். "திகழ்பூவுலகிற் சிலலோக மென்னப், பகர்கூட லாலவாய்" பூவண வுலா, 2சு ) Tஃபர். க., புகழ் - திருவிளையாடல், ' மேனி...... தவத்தினுைம்'; “என்ன புண்ணியஞ் செய்ததிம்மண்" (க; கங.) அகலாத மும்மைவினை - சஞ்சதம், பிரா ரத்துவம் ஆகாமியம், ஆன; முற்று. நூற்பயன். க, திருவிளையாடற் பானு - திரும் ளையாடலாகிய சூரியன், (9- ம்.) 1 நிரம்பப்புலவர்' 2 'உலகெங்கும்' 3'மனிதர்தாமுங்' 4'ஒருக் குங்காலே' 5' குலமுன்செய் தவத்தினாலும்' 6'mas களகலுமாதோ'
நூற்பயன் உக வேறு . பூழி யகழ்ந்த குழி நிரப்பும் புலவ ரமல கெடுமலைவோ ராழி யேழு மொருதடத்தி லமரு மதுவோ 2வுலகேழுஞ் சூழு மூன்று முலையிருமை யொரு பெண் பிறந்து சோதியுடன் வாழு மதுரை வளங்கூற பாமார் மறந்து மாநிலத்தே . ( கசு ) வேறு . முன்னையெண் டிசைக்க யங்க டாங்கிடு முதுபே ாண்ட மன்னுமிந் திரனார் சாத்தும் வானிழி விமான மாகும் தென்னவன் சிவனே யாகுஞ் சிவலோக மதுரை பாகு முன்னரு மனிதர் முற்றுக் கணங்களா 4 மோருங் காலே . ( கன ) வேறு ஈனமிலா விக்நகரி தன்னு ளெந்தை பிலங்குபுக முறுபத்து நான் குண் டோதின் மீனவர்கோன் குலஞ்செய்த தவத்தினானு மேதினி மான் முயன்றவருந் தவத்தி னானு ஞானமுனி வர்கள் கேண்மினுக மொன் றிற்கு நாஹான்கு நானான் நா நான் குகத்து மானவவை தீமை யுரைப்ப லாதி மும்மை யகலாத வல்வினை 6ாகல வென்றே . ( கஅ ) ஆகத்திருவிருத்தம் - அடீ . நூற்பயன் . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - இனிமைசேர் பயன்வி எம்பி எல்லை eaf - d master மிக்க புனிதபங் கயங் சண்டிற் பரிவுள மாந்த ருள்ளப் பனிகொள்பங் கயத்தை மற்றைப் பங்கய மலர்த்து கின்ற தினகரன் போல வர்த்துந் திருவி பா ! - ற் பாற்று கா பூமி - புழுதி ; 5 நீறு ; தடம் - சில தீர்த்த ம் 4 . 2 . தீர்த்த த்தில் எழுகடலடங்கி . . . - 1 . இத்தீர்த்த மாடத்தி விறையருளா பொழுகட் இது மியைத் ( கடம்பவன . * : ' io ) என்பதால் இமு sers . அதுவோ - அம்மட் டா . இருமை - பெருமை ; ' ' இமைமும் புஃேபிலொன்று . ' ( சீ ! $ 2 . ) யாம் ஆர் - யாம் எத்தன்மைரை யுடையேம் ; கூட தந்த ' மையில்லேமெ . . படி கள . இச்செய்புளின் முதலிட்டியின் கருத்து மணிகொண்ட ( மீலு ட்சி . காப்பு ) என்பதனாலும் விளக்கும் . திகழ்பூவுலகிற் சிலலோக மென்னப் பகர்கூட லாலவாய் பூவண வுலா 2சு ) Tஃபர் . . புகழ் - திருவிளையாடல் ' மேனி . . . . . . தவத்தினுைம் ' ; என்ன புண்ணியஞ் செய்ததிம்மண் ( ; கங . ) அகலாத மும்மைவினை - சஞ்சதம் பிரா ரத்துவம் ஆகாமியம் ஆன ; முற்று . நூற்பயன் . திருவிளையாடற் பானு - திரும் ளையாடலாகிய சூரியன் ( 9 - ம் . ) 1 நிரம்பப்புலவர் ' 2 ' உலகெங்கும் ' 3 ' மனிதர்தாமுங் ' 4 ' ஒருக் குங்காலே ' 5 ' குலமுன்செய் தவத்தினாலும் ' 6 ' mas களகலுமாதோ '