திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருநகரச் சிறப்பு. ககூ பயங்கொளா காயச் செல்லும் பாந்துகா வேறச் செல்லும் வியந்தநான் மேகக் கூடல் விளங்குகான் மாடக் கூடல், (க) மதுரை, வேறு தும்பைமலர்த் தொடைமுடிக்குஞ் ரூசன் வினைப் பகைமுடிக்கும் வம்பலர்மட் டளையவிழும் வண்டுறவுட் டளையவிழு மம்புனற்கே கயமாடு மணி பொழிற்கே கயமாடு 8மெம்பெருமக் கடமதுரை யிலங்குமலர்க் கடமதுரை, (50) ஆலவாய். வேறு பாக மங்கய நோக்கியார் பெரிவு மங்கய னோக்கியார் மோக நந்துற வன்பினான் முனிவர் நந்துற வன்பினான் மாக மொன்றிய வாய்மையால் வந்தி லங்கிய வாய்மையா லாக மம்பக ராலவா யமுத மன் றிரு வாலவாய். - ...--- ---- -- ---- - த்து என்றும் இலங்கும் - கூத்திரங்களி அ..ை.. உருவத்தைப்போலவே எக்காலத்திலும் தோன்றா நிற்கும்; இக்கரத்தில் ஒளிமிகுதி கூறியபடி, சென்- மேகம்; எழுவாய், காரம் செல்லும் - சோலையில் ஈறுதற்குப் போகாதிக்கும், நான்குமேகங்களின் கூ.தேல் விளங்கப்பெற்ற பான்கு மாடங்களையுடைய கூடி னகரத்தில்; 'மாடம் பிறப்பே மலிபுகழ்க் கூடல்'' (மதுரை, சஉக.} க, சூரன் : சாதியொருமை; வினை பகை முடிக்கும்-போரையுடைய புகை யைத் தொலைப்பாள், கம்பு - பு.துமை; மணமுமாம். மட்டு - தேன், தளை - கட்டு; மட்டை, அளதற்கு விழும் வண்டுகள் உள்ளேயும் மலர்கள் தளையவிழும். புனற்கு கயம் ஓடும் - நீரி கண் யாகாகள் முழுகி விளையாடாநிற்கும். கேக யம் - மயில், எம் பெருமக்கள் தமது - எம்:முடைய பெரியோர்களது; உரை இலங்கும் மலர் கடம் மதுரை - உரைகர் விரர் குதற்கு இடமாகிய பூக்களை புடைய சோலைகள் சூழ்ந்தமதுரையில், பொடிக்க' - சங்கப்புலவர்கள்; கக ! அ, க. உரை - செய்யுட்களுமாம்; ஆகுபெயர். கக, அயல் நோக்கி ஆர் மோகம் தந்துற - மத்தேயு irer விடயங்களை நோக்குதலால் நிறைந்துள்ள ஆசைTC து கெட, அன்பின் கால் முனிவர் நக் துற . அன்பினையுடய நான்கு முனிவர்கள் பெருக்கமுற, வன்பினால் - வான்பி னோடு, மாகம் ஒன்றிய ஆய்மையால் பெருமை பொருத்திய நுண்னிய பொருள் களாலும், வாய்மையா.. - உண்மைப் பொருள்களாலும், இலக்கிய-, ஆகமம். ஆகம நூற்பொருள்களை, வந்து பகர் - வந்து உடதேசித்த, ஆலம் வாய் அரு தம் மன் - வடவாலமரத்தின் கீழே எழுந்தருளிய சிவபெருமான., திரு - செல் வம், ஆலவாய் - ஆலவாயென்ராம் திருப்படைவீடே; பாகம் அம் கயல் நோக்கி யார். அவருடைய பாகத்திலுள்ள அங்கயற்கண் 7 ம்மையினது, பரிவும் அங்கு. விருப்பமும் அத்தலத்தேதான், சான் முனிவர்-சரா சர்முதலியோர், அமுதமர் - அமிர்தேசர், மதுரேசர்; அமுதம் - முத்தி, அமிர்தம்; 'ஆலவாயமுதவாக்கள்', 'ஆலவாயமுதவாயான்' (# 1 'க' ; உ எ.க.) பரிவும்: உம்மை இறந்தது தழுவியது. 'கயனோக்கியார் பரிவும் அங்கு' என்தது, இத்தலம் சத்திட்டமென்பதைப்புலப் படுத்தியது. அ - கக! கடவுள், க-கா. (பி. ம்.) 1'வினைப்பய முடிக்கும்' * வண்டுறவிட்டளையவிழும்' 'எம் பெரு பாக்கடமதுரை' 4 பரிவினங்கயனோக்கியார்'
திருநகரச் சிறப்பு . ககூ பயங்கொளா காயச் செல்லும் பாந்துகா வேறச் செல்லும் வியந்தநான் மேகக் கூடல் விளங்குகான் மாடக் கூடல் ( ) மதுரை வேறு தும்பைமலர்த் தொடைமுடிக்குஞ் ரூசன் வினைப் பகைமுடிக்கும் வம்பலர்மட் டளையவிழும் வண்டுறவுட் டளையவிழு மம்புனற்கே கயமாடு மணி பொழிற்கே கயமாடு 8மெம்பெருமக் கடமதுரை யிலங்குமலர்க் கடமதுரை ( 50 ) ஆலவாய் . வேறு பாக மங்கய நோக்கியார் பெரிவு மங்கய னோக்கியார் மோக நந்துற வன்பினான் முனிவர் நந்துற வன்பினான் மாக மொன்றிய வாய்மையால் வந்தி லங்கிய வாய்மையா லாக மம்பக ராலவா யமுத மன் றிரு வாலவாய் . - . . . - - - - - - - - - - - - - - த்து என்றும் இலங்கும் - கூத்திரங்களி . .ை . . உருவத்தைப்போலவே எக்காலத்திலும் தோன்றா நிற்கும் ; இக்கரத்தில் ஒளிமிகுதி கூறியபடி சென் மேகம் ; எழுவாய் காரம் செல்லும் - சோலையில் ஈறுதற்குப் போகாதிக்கும் நான்குமேகங்களின் கூ . தேல் விளங்கப்பெற்ற பான்கு மாடங்களையுடைய கூடி னகரத்தில் ; ' மாடம் பிறப்பே மலிபுகழ்க் கூடல் ' ' ( மதுரை சஉக . } சூரன் : சாதியொருமை ; வினை பகை முடிக்கும் - போரையுடைய புகை யைத் தொலைப்பாள் கம்பு - பு . துமை ; மணமுமாம் . மட்டு - தேன் தளை - கட்டு ; மட்டை அளதற்கு விழும் வண்டுகள் உள்ளேயும் மலர்கள் தளையவிழும் . புனற்கு கயம் ஓடும் - நீரி கண் யாகாகள் முழுகி விளையாடாநிற்கும் . கேக யம் - மயில் எம் பெருமக்கள் தமது - எம் : முடைய பெரியோர்களது ; உரை இலங்கும் மலர் கடம் மதுரை - உரைகர் விரர் குதற்கு இடமாகிய பூக்களை புடைய சோலைகள் சூழ்ந்தமதுரையில் பொடிக்க ' - சங்கப்புலவர்கள் ; கக ! . உரை - செய்யுட்களுமாம் ; ஆகுபெயர் . கக அயல் நோக்கி ஆர் மோகம் தந்துற - மத்தேயு irer விடயங்களை நோக்குதலால் நிறைந்துள்ள ஆசைTC து கெட அன்பின் கால் முனிவர் நக் துற . அன்பினையுடய நான்கு முனிவர்கள் பெருக்கமுற வன்பினால் - வான்பி னோடு மாகம் ஒன்றிய ஆய்மையால் பெருமை பொருத்திய நுண்னிய பொருள் களாலும் வாய்மையா . . - உண்மைப் பொருள்களாலும் இலக்கிய - ஆகமம் . ஆகம நூற்பொருள்களை வந்து பகர் - வந்து உடதேசித்த ஆலம் வாய் அரு தம் மன் - வடவாலமரத்தின் கீழே எழுந்தருளிய சிவபெருமான . திரு - செல் வம் ஆலவாய் - ஆலவாயென்ராம் திருப்படைவீடே ; பாகம் அம் கயல் நோக்கி யார் . அவருடைய பாகத்திலுள்ள அங்கயற்கண் 7 ம்மையினது பரிவும் அங்கு . விருப்பமும் அத்தலத்தேதான் சான் முனிவர் - சரா சர்முதலியோர் அமுதமர் - அமிர்தேசர் மதுரேசர் ; அமுதம் - முத்தி அமிர்தம் ; ' ஆலவாயமுதவாக்கள் ' ' ஆலவாயமுதவாயான் ' ( # 1 ' ' ; . . ) பரிவும் : உம்மை இறந்தது தழுவியது . ' கயனோக்கியார் பரிவும் அங்கு ' என்தது இத்தலம் சத்திட்டமென்பதைப்புலப் படுத்தியது . - கக ! கடவுள் - கா . ( பி . ம் . ) 1 ' வினைப்பய முடிக்கும் ' * வண்டுறவிட்டளையவிழும் ' ' எம் பெரு பாக்கடமதுரை ' 4 பரிவினங்கயனோக்கியார் '