திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கo திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். திருக்கடையை விடைக்குறியிட் டடைத்த வாறுஞ் செட்டி யாய் மாணிக்கம் விற்ற வாறும், 1வருத்தவரும் வாரணத்தை யெய்க வாறும் வாதவூ ரர்க்குபதே சித்த வாறுங் கசக்குமின நரியைமா வாக்கு மாறுங் காவலுறு பரிபைரி பாக்கு மாறும், விருப்பினடி 2யுண்டுயர்மண் சுமந்த வாறும் விருத்தணிளை யோன்பால னான வாறும். தார்வேந்தன் றொழமாறி யாடு மாறுஞ் சோர்ந்தபடு பழியஞ்சி யார்ந்த வாறு, தீராவன் பாதாங்க ஈர்த்த வாறுந் திறலுடையோ னு....னங்கம் வெட்டு மாறுங், காராரு தாகமலை செய்து விட்ட கடு மதுர மாக்கிநகர் மதரையாக்கிப், போரேற்றைப் பசுவைமலை செய்த வாறும் பூழியனா ருடவ்வெப்பம் தீர்த்த வாறும். (ரு) பாலகனால் வலியசமண் குண்டர் மாளப் பாண்டியன்மு னீண்!.... கழு வேற்று மாறுஞ், சீலமுறு படைமெய்க்காட்ட டிட்ட வாறுஞ் சேர் ந்தலவாக் கிழிவேந்தற் கீந்த வாறு, மேல்வணிகன் மாமனாய் வந்த வாறும் பயந்தட்ட மாசித்த பகர்ந்த வாறுஞ், சாலுறு தண் ணீர்ப் பந்தர் சமர்க்களத்துத் தற்பணிந்த கொற்றவற்கு வைத்த வாறும், :) மின்னணியோ பம்பூண விந்திரன் றன் மேன்முடிமேல் வளைசா ட மிக்க மேக, மன்னவரைப் பிடித்துவிவங் சிடச்சிறந்த மாறனுக்கே சார்வாகி நின்ற வாறும், பொன்னனையா !...னக்கருளு மாறுஞ் சோழன் பொன்றக்கொண் டாழிக்கட்ட டாழ்த்த வாறு, மன்னுநகர் திருகடுவூர் திருமு டங்கல் வாலவா யாலவா யான வாறும். வரகுனற்குப் பிரமகத்தி யொழித்து மண்மேல் வரவழைத்துச் சிவலோகங் காட்டு மாறும், பொருபடையுள் விடைக்குறியம் பெய்த வாறும் புக்கிலுல வாக்கோட்டை வைத்த வாறு, மரசுரிமை மூர்த்திக்கு +'. விடைக்குமி - faiபாத்திரை, STF3ம் - யாகோ, 1. நாகம் மலை சய்து-பாம்பை மலையாகர் செய்து , is at : கடா, கடு- ... i'. க. பாலகன் - திருதான சம்பந்தகார்த்தி நாயனார். (மேல் - அதன்', சால் - பாண்டசேடம் ; மிகுதியுமாம். தற்பணிந்த - தன்னைப்பணித்த. எ. மேகமன்ன வர்பால்வர்; க2: ச; ஈஈ': :h
கo திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . திருக்கடையை விடைக்குறியிட் டடைத்த வாறுஞ் செட்டி யாய் மாணிக்கம் விற்ற வாறும் 1வருத்தவரும் வாரணத்தை யெய்க வாறும் வாதவூ ரர்க்குபதே சித்த வாறுங் கசக்குமின நரியைமா வாக்கு மாறுங் காவலுறு பரிபைரி பாக்கு மாறும் விருப்பினடி 2யுண்டுயர்மண் சுமந்த வாறும் விருத்தணிளை யோன்பால னான வாறும் . தார்வேந்தன் றொழமாறி யாடு மாறுஞ் சோர்ந்தபடு பழியஞ்சி யார்ந்த வாறு தீராவன் பாதாங்க ஈர்த்த வாறுந் திறலுடையோ னு . . . . னங்கம் வெட்டு மாறுங் காராரு தாகமலை செய்து விட்ட கடு மதுர மாக்கிநகர் மதரையாக்கிப் போரேற்றைப் பசுவைமலை செய்த வாறும் பூழியனா ருடவ்வெப்பம் தீர்த்த வாறும் . ( ரு ) பாலகனால் வலியசமண் குண்டர் மாளப் பாண்டியன்மு னீண் ! . . . . கழு வேற்று மாறுஞ் சீலமுறு படைமெய்க்காட்ட டிட்ட வாறுஞ் சேர் ந்தலவாக் கிழிவேந்தற் கீந்த வாறு மேல்வணிகன் மாமனாய் வந்த வாறும் பயந்தட்ட மாசித்த பகர்ந்த வாறுஞ் சாலுறு தண் ணீர்ப் பந்தர் சமர்க்களத்துத் தற்பணிந்த கொற்றவற்கு வைத்த வாறும் : ) மின்னணியோ பம்பூண விந்திரன் றன் மேன்முடிமேல் வளைசா மிக்க மேக மன்னவரைப் பிடித்துவிவங் சிடச்சிறந்த மாறனுக்கே சார்வாகி நின்ற வாறும் பொன்னனையா ! . . . னக்கருளு மாறுஞ் சோழன் பொன்றக்கொண் டாழிக்கட்ட டாழ்த்த வாறு மன்னுநகர் திருகடுவூர் திருமு டங்கல் வாலவா யாலவா யான வாறும் . வரகுனற்குப் பிரமகத்தி யொழித்து மண்மேல் வரவழைத்துச் சிவலோகங் காட்டு மாறும் பொருபடையுள் விடைக்குறியம் பெய்த வாறும் புக்கிலுல வாக்கோட்டை வைத்த வாறு மரசுரிமை மூர்த்திக்கு + ' . விடைக்குமி - faiபாத்திரை STF3ம் - யாகோ 1 . நாகம் மலை சய்து - பாம்பை மலையாகர் செய்து is at : கடா கடு - . . . i ' . . பாலகன் - திருதான சம்பந்தகார்த்தி நாயனார் . ( மேல் - அதன் ' சால் - பாண்டசேடம் ; மிகுதியுமாம் . தற்பணிந்த - தன்னைப்பணித்த . . மேகமன்ன வர்பால்வர் ; க2 : ; ஈஈ ' : : h < As 15 . 4 : 1 கொண்டாழி - மது ரையின் மேற்கேயு : ராதோர் ஓடை ; காஃனைடு ஆழ்த்தியதென்பது பொருர் ; சசு : 267 ' ' மன்டிலே பாப் பசவற் பொருத காளியுங் திளையுக் கிளர்படை நான்கும் தின்மையுஞ் செருக்கும் தேற்றமும் பொன்றிட வெலோ யுரக ரிருணட் நிருவக் கலைக்பொன் டா குறியுடன் படைத்து மறியப்புத் த்த மாங்கெழு மபருமான் ' ( கல் . . . ) நகர் - மதுரை ; எழுவாய் திருக ஷேர் : சஎ ; . . திமுடங்கல் : . கச வாலவாய் ஆலவாய் : டிெ கக . புக்கில் - வீடு மூர்த்தி - மூர்த்தியாயனர் . புலவர் - காரியார் BT ரியார் . பாகுந்து கொள்ளல் - ( பக் கட்டுக் கொ . . . i oi ; is o ! F0 ; ருஉ : கட் . புல்வாய் . மான் ; ' ' புல்வாய் புலியின் முலையுக னும் ( திருநாட்டுச் . . ) இவ்வருமைச் ( 1 . 3 - ம் . ) 1 ' வருத்திவரும் ' 2 ' உண்டுமண் ' 3 ' சார்ந்தபழியஞ்சியாய்வந்த ' 4 ' நாகமலையெய்து ' ' காகமலையேவி ' 5 ' பூழியன்றன் ' ( ' ஆரம் பூளு விந்திரன் தன் வின்முடி ' - - - - - - - - - - -