திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அ நிருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், நலந்திகழ் சரியை யாதி நான்குமார்க் கத்தோர் நீற்றா லிலங்கிய நாற்பத் தெண்ணா யிரவர் தாள் போற்றி போற்றி, (22) ஆசிரியர். வாந்தருந் தொல்லைத் தல்ல மாளிகை மடத்து மன்னு 1 மருந்தவ முனிவெண் காட னருள் விநாயகன்ம னத்தார் பரிந்தெனை யாண்டு கொண்ட படர்சடைக் கடவு ணீத் திருந்திய பரம ஞான சிவனடி சென் 65 சேர்ப்பாம். (2) அவையடக்கம். அளந்தபோறிவினோங்கு மாசிலா சிரியர் முன்னர் தளர்ந்தசிற் றறிவே னின்று தமிழ்க்களி சாற்று மாறு வளர்ந்தநீள் புவன முற்றும் வந்தபேரிருளை யோட்டி, விளங்கிய பருா முன்னர் மின்மினி விளங்கல் போலும், அவைாடு வோங்கும் தெய்வ வகத்தியன் மூன்னஞ் சொன்ன கவிபொதி கதையை யானும் தமிழ் செய்வே னென்கை நாணிம் புவிமிசை விசும்பினீடும் பொருப்பிடை (P!.... னேறிச் சுவைதரு கேனை யுண்ண வெண்ணுவான் றுணிதல் போலும், (-) வேறு, ஏய பத்தி முனிவ னியம்பிய சேய சொக்கன் றிருவிளை பாடலைக் பாய்ப சிக்குக் கடலைக் குடிக்குமோர் நாயை யொக்குக் தமியே னனுதல், ஓது பாலர் மாலை யுரையையுந் தாதை தாயர் 3 தயாவுறக் கேட்டு....னப் பேதை யேன்புன் மொழி பெரு மான்புக மாத லானல் லறிஞர் வியப்பரே. ஆகத்திருவிருத்தம் - 65.4. --- . --- - பா - - - -- - .
நிருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் நலந்திகழ் சரியை யாதி நான்குமார்க் கத்தோர் நீற்றா லிலங்கிய நாற்பத் தெண்ணா யிரவர் தாள் போற்றி போற்றி ( 22 ) ஆசிரியர் . வாந்தருந் தொல்லைத் தல்ல மாளிகை மடத்து மன்னு 1 மருந்தவ முனிவெண் காட னருள் விநாயகன்ம னத்தார் பரிந்தெனை யாண்டு கொண்ட படர்சடைக் கடவு ணீத் திருந்திய பரம ஞான சிவனடி சென் 65 சேர்ப்பாம் . ( 2 ) அவையடக்கம் . அளந்தபோறிவினோங்கு மாசிலா சிரியர் முன்னர் தளர்ந்தசிற் றறிவே னின்று தமிழ்க்களி சாற்று மாறு வளர்ந்தநீள் புவன முற்றும் வந்தபேரிருளை யோட்டி விளங்கிய பருா முன்னர் மின்மினி விளங்கல் போலும் அவைாடு வோங்கும் தெய்வ வகத்தியன் மூன்னஞ் சொன்ன கவிபொதி கதையை யானும் தமிழ் செய்வே னென்கை நாணிம் புவிமிசை விசும்பினீடும் பொருப்பிடை ( P ! . . . . னேறிச் சுவைதரு கேனை யுண்ண வெண்ணுவான் றுணிதல் போலும் ( - ) வேறு ஏய பத்தி முனிவ னியம்பிய சேய சொக்கன் றிருவிளை பாடலைக் பாய்ப சிக்குக் கடலைக் குடிக்குமோர் நாயை யொக்குக் தமியே னனுதல் ஓது பாலர் மாலை யுரையையுந் தாதை தாயர் 3 தயாவுறக் கேட்டு . . . . னப் பேதை யேன்புன் மொழி பெரு மான்புக மாத லானல் லறிஞர் வியப்பரே . ஆகத்திருவிருத்தம் - 65 . 4 . - - - . - - - - பா - - - - - - . < no ) ' ரவத் மூனர்க ; இவர் மாற்பத்தெண்னை பிர மாகே ஈவெறும் கூறப் பழவர் . உசு . கடவுள் - பவன் . அவையடக்கம் . * தெய்வ அகத்தியன் - தெய்வமுனிவராகிய அகத்தியர் ; ' அமர முனிவ அகத்தியன் ( 1 : பதிகம் கக உz : sis ) + 1 முனிவன் - அகத்தியர் . தமிபேன் நவிலுதல் கடல்குடிக்கும் ஒரு சாயை யொக்குமென்க . ஒருசுணங்கன போக்குத் தகைமையேன் ' ' ( பெரிய அவை . ) என்றார் . ( பி - ம் . ) 1 அருந் தமிழ்முனி ' ' புத்திமுனிவர் ' 3 ' தயாவு தக்கண்டாம் '