திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. ஙஅக ங அக (257. கடம்பவனபுராணம், 31, 39,51,105- கணங்கள் , 25, 6, 333,(265,313, 325,339, 350, ! கணநாதர், 131. கடம்பவனம், 2, 4, 18, 24, 73, 263, கணநாயகர், 311. கடலேழு, 333. | கணம் - கூட்ட ம், 156. கடவுள் - முனிவன், 8, 103, கரைதிபர் - கணங்களின் தலைவர், 52. கடவுளாலயம், 249. | கணிச்சி - ஒருவகையாயுதம், 205, கடனிறுத்தல், 256). கர்த்து , 202. கடி, 16, கந்தநூல், 34. கடிகை (வினைத்தொகை), 102. கணைச்செலவு, 130. கடிது, 45, கத்தா = கர்த்தா - தலைவன், 313. கடிப்பொழில்கள் , 14. மத்த - முழக்கி, 380. கடிமை விளக்கத்தன்மை , 134. கத்திரியர் - ஒருவகைத்தேயத்தார், 206. கடிய, 175, கதம்பக்கான - கடம்பவனம், 47. கடியால், 325. கதம்பவனம், 331. கடு - வீடம், 11. கதலி, 11, 18, கடுகி, 112, கதி - நடை, புகவிடம், முத்தி, 317, கதிப்ப, 100). | கதை, 205. (:32:5, 330. கடைத்தலை - ஒராம், தம், 205, கந்தபுராணம், 12, 71, 78, 128. கண்கள் - 6: மின் இடைவெ,84. ' கந்தம் - கழுத்து, மணம், 30, 2:17. கண்காணம் - மேல்விசாரலோ , 15. சந்திமலி பதமுறு மரிசிக் கோட்டை , கண் காணி - மேற்பார்வை என் போன், கந்தர் தந்தாய், 60. நம்பிக்கையாகப்பார்ப்பவான , அறை | சந்தரம், 270, காரன், 109, 326. கந்தரவாசர், 233, கண்ட, - அறிந்த, கேட்ட, செய்த, 7. | கந்தவனச்சோமன், 111. கண்ட தண்டம், 324, (157, 273. கந்தானம் - கா2யார்கோயில், 111, கண்டி , 195, | கந்தன், 7.) கண்டிகை, 87. கந்தித்து - மணம்வீசி, 144. கண்டீ ர், 16. | கந்துக:, 34, 134, 333. கண்டீர்கள், 215. கப்பிஞ்நாடு . பாண்டி didi நாட்டின் கண்டு - அறிந்து, கேட்டு, 68, 70}, 75, I ) முதாடுகள் ஒன்று; இஃது இக் காடுமுட்டுசை பரிபாளை;"ரைஸ் ' இயற்றப்பெற்ற ... ம், 316, வேதியர்தா மேகலா என்று கண்டு கலர் , {il - 2, 1115. மூட்'டியா மென். விளம்ப'' (6), ' கலந்தாதி, 79). ம, திருரா , (3), 184, 51. Pour', 77, 7:11, 334. கண் வாழ்ந்து கேட்டுமகிழ்ந்து , 30}0. , கபிலனர் தாமன், 77. கண்? - மலை, 4, 84). கபோலம் - கன்னம், 236. கண்சீ ர் - கன்ரீர், 16. கம்பம் - 15 இக்கம், 21/3. சண் ர் துளிப்ப, 120. கம்பராமாயணம், 38, 50, 54, 73, கண்ணு தலழக்கன், 260, 104, 126, 135, 174, 111, 231, கண்றுவ', 11, $11, 347. கம்ப ல, 15, (2ts, 276. கண்பத்துற - கருதி, 224, சமிப்ளை :ஒரு நதி, இலஃப்பாசத்தவில், சம கண்னுறில் - நினைத்தால், 2.30, | னொளியிலிருந்து உண்டானது, 14. கண்படை கொள்ளல், 120. கம்பித்த ல், 26, 1701, 2017, 215, 300 கண்லை - Hair L.டைய 4:?v, 25. கம்ப ன் , நடுங்குவன், 16, கணக்கர், 142, 145. [216, 3101, கம் - ச.கம், 33{}, காக்கு . பாம், முறை, முக்கு, சட்டம், 114.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ஙஅக அக ( 257 . கடம்பவனபுராணம் 31 39 51 105 - கணங்கள் 25 6 333 ( 265 313 325 339 350 ! கணநாதர் 131 . கடம்பவனம் 2 4 18 24 73 263 கணநாயகர் 311 . கடலேழு 333 . | கணம் - கூட்ட ம் 156 . கடவுள் - முனிவன் 8 103 கரைதிபர் - கணங்களின் தலைவர் 52 . கடவுளாலயம் 249 . | கணிச்சி - ஒருவகையாயுதம் 205 கடனிறுத்தல் 256 ) . கர்த்து 202 . கடி 16 கந்தநூல் 34 . கடிகை ( வினைத்தொகை ) 102 . கணைச்செலவு 130 . கடிது 45 கத்தா = கர்த்தா - தலைவன் 313 . கடிப்பொழில்கள் 14 . மத்த - முழக்கி 380 . கடிமை விளக்கத்தன்மை 134 . கத்திரியர் - ஒருவகைத்தேயத்தார் 206 . கடிய 175 கதம்பக்கான - கடம்பவனம் 47 . கடியால் 325 . கதம்பவனம் 331 . கடு - வீடம் 11 . கதலி 11 18 கடுகி 112 கதி - நடை புகவிடம் முத்தி 317 கதிப்ப 100 ) . | கதை 205 . ( : 32 : 5 330 . கடைத்தலை - ஒராம் தம் 205 கந்தபுராணம் 12 71 78 128 . கண்கள் - 6 : மின் இடைவெ 84 . ' கந்தம் - கழுத்து மணம் 30 2 : 17 . கண்காணம் - மேல்விசாரலோ 15 . சந்திமலி பதமுறு மரிசிக் கோட்டை கண் காணி - மேற்பார்வை என் போன் கந்தர் தந்தாய் 60 . நம்பிக்கையாகப்பார்ப்பவான அறை | சந்தரம் 270 காரன் 109 326 . கந்தரவாசர் 233 கண்ட - அறிந்த கேட்ட செய்த 7 . | கந்தவனச்சோமன் 111 . கண்ட தண்டம் 324 ( 157 273 . கந்தானம் - கா2யார்கோயில் 111 கண்டி 195 | கந்தன் 7 . ) கண்டிகை 87 . கந்தித்து - மணம்வீசி 144 . கண்டீ ர் 16 . | கந்துக : 34 134 333 . கண்டீர்கள் 215 . கப்பிஞ்நாடு . பாண்டி didi நாட்டின் கண்டு - அறிந்து கேட்டு 68 70 } 75 I ) முதாடுகள் ஒன்று ; இஃது இக் காடுமுட்டுசை பரிபாளை ; ரைஸ் ' இயற்றப்பெற்ற . . . ம் 316 வேதியர்தா மேகலா என்று கண்டு கலர் { il - 2 1115 . மூட் ' டியா மென் . விளம்ப ' ' ( 6 ) ' கலந்தாதி 79 ) . திருரா ( 3 ) 184 51 . Pour ' 77 7 : 11 334 . கண் வாழ்ந்து கேட்டுமகிழ்ந்து 30 } 0 . கபிலனர் தாமன் 77 . கண் ? - மலை 4 84 ) . கபோலம் - கன்னம் 236 . கண்சீ ர் - கன்ரீர் 16 . கம்பம் - 15 இக்கம் 21 / 3 . சண் ர் துளிப்ப 120 . கம்பராமாயணம் 38 50 54 73 கண்ணு தலழக்கன் 260 104 126 135 174 111 231 கண்றுவ ' 11 $ 11 347 . கம்ப 15 ( 2ts 276 . கண்பத்துற - கருதி 224 சமிப்ளை : ஒரு நதி இலஃப்பாசத்தவில் சம கண்னுறில் - நினைத்தால் 2 . 30 | னொளியிலிருந்து உண்டானது 14 . கண்படை கொள்ளல் 120 . கம்பித்த ல் 26 1701 2017 215 300 கண்லை - Hair L . டைய 4 : ? v 25 . கம்ப ன் நடுங்குவன் 16 கணக்கர் 142 145 . [ 216 3101 கம் - . கம் 33 { } காக்கு . பாம் முறை முக்கு சட்டம் 114 .