திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி: கூனல் எழுகடல் - ஒரு தீர்த்தம், காஞ்சனமா ஏடகன், 201. லக்காக வருவித்த எழுகடல்காம் ஏட்டிகள், 2011. தன்பால்வந்த துடங்கப் பெற்றமை எடா! ஆண்பால் முன்னிலைப்பெயர், யின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது; ஏடி, 212, 306. [58, 68, 231. இதன் நிருதி மூலையில் மிகப் பழைய ஏடு, 5, 193, 196, 325, 340. தானகாஞ்சனமாவைகோயிலொன்று , நிகாணவடகீழ்க்கோணத்து நெருப் உள்ள து, 48. ட்ட து, 193. எழுகடற்தெரு: இதி திரையிள்ள எண் நிலைபேறு,வலிமை, 24, 349. எழுகட்லென்னும் தடாகத்தினவட. 1. தம் - துன்ப ம், 2:3, 34, 48, 51), கரையில் உள்ளது, 4 திலான்', 16). [118, 191, 209. எழுத்தண்டு எழுவும் தண்டும், 105. * து - சாரணம், 25, 118. கழுத்து - கையொப்பம், 1{1, ஏமம்-பொன், 18. எழுத்துப்பதின்மூன்று', 188. சாயென - விரைவாக, 659. எழுந்தருளம், 279, 'லத்திகாக்குழற்கா, 33. எழுநிலக்கோபுரம், 183, வலம் - மார்ச்சாந்து, 3:3. எழுநூற்றுமங்கலம்: ஒரூர், ஆருடை:ப ஏலவார்குழல், 72. நாயகர் எழுநூறு நரிகளைக் குதிரை எழ்த...ல், 333. களரச்செய்த இடம் ; ஆரடை- பொழில்வாழ் கோகிலம், 11). யார்கோயிக்குத் தெற்கே, நாழி Tay, 282, 311, கைவழித் தரத்தில் உள்ளது. எழிசைச்சாதாரி, 328. என்ள - ஒப்ப, 176, எழுர்சள் மேகத்துக்குப்புணைகொடுத்த கூனியசொக்கள், 2(19. உபகாரியின் போர்கள், அவைகள் க எளியவர்க்கெளியசொக்கநாதன், 286. வேள்வி நாட்டிலுள்ளன; இவற்று எற்றல் - எதிர்த்துத்தள்ளல், 31. னொன்று நாமுஜாரென்பது, 233. எற்றி - அறைந்து, 192. எபே புலவர், 321}. மற்றுண். அடிக்கப்படுவாய், 31, 3:31. எழே பேர் - சங்கப்புலவர் நாற்பத் எமிகோல், 2005. I தொன்பதின்மர், 320. கான்சையில்வளை நெரித்தது, * ஏற்றிலச்சினை - இடபமுத்திரை, 31. யில்களை தெரிந்தது; அடுக்கு, 88. ஏற்று - எதிர்த்து , 215. என்போதும் - யா தவரும், 214. ஆ - இட்டம், 1.50), 28, 337. என்சார் R ர - சூரியகாழத்த அல்ல ! ஏனம், 5, 132. பொருந்திய மலை, 110. 255. ஏனேரும், 184. என்று - எந்தநாள், சூரியன், 111', ஐங்குறு நறு : எட்டுத்தொகை நூல் என்னபாக்கியம் செய்தேம், 2-5, எள் மூன் சவது, 2017, என்ன பண்யேம் செய்தேன், 278. | ஐந்ளைம், 16. என் கேம் - ' ! நாமோ , IST. * E க்காணம், 32*. பன்மொ , 24 இந்து தாரை - ஐந்துகதிர், 2018, சன் னைவிடு எn arin ch 'A': , 'இக்கு, 8. | வந்து நிலத்து : ங்கும் நகர்கள், 17. எனக்செனக்கு : அடுக்கு, 57. ஜய - சிறி, 517. ர - மேன்மை , 41, 5-கா, 21.1 எக நாயகன், 171, - பூரா தம், 10, 29. காவலி - ஒற்றைவடமாகிய முத்த , ஐராவத கணேசர்; ஆனையூருனிக்கரை ஈச, 300, மாலை, 10. ' யில் ஐராவதத்தார்: பூசிக்கப்பெற்ற எட்டை - இளைப்பு, 267, 313, வர் (திருவினை வெள்ளை . 27, 311, Jட, 261. மதுரைத் திருப்பணிமாலை, ' ஆங் ஏடகம், 200, 201. சதன்பம்' என்னும் செய்யுள்.)
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி : கூனல் எழுகடல் - ஒரு தீர்த்தம் காஞ்சனமா ஏடகன் 201 . லக்காக வருவித்த எழுகடல்காம் ஏட்டிகள் 2011 . தன்பால்வந்த துடங்கப் பெற்றமை எடா ! ஆண்பால் முன்னிலைப்பெயர் யின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது ; ஏடி 212 306 . [ 58 68 231 . இதன் நிருதி மூலையில் மிகப் பழைய ஏடு 5 193 196 325 340 . தானகாஞ்சனமாவைகோயிலொன்று நிகாணவடகீழ்க்கோணத்து நெருப் உள்ள து 48 . ட்ட து 193 . எழுகடற்தெரு : இதி திரையிள்ள எண் நிலைபேறு வலிமை 24 349 . எழுகட்லென்னும் தடாகத்தினவட . 1 . தம் - துன்ப ம் 2 : 3 34 48 51 ) கரையில் உள்ளது 4 திலான் ' 16 ) . [ 118 191 209 . எழுத்தண்டு எழுவும் தண்டும் 105 . * து - சாரணம் 25 118 . கழுத்து - கையொப்பம் 1 { 1 ஏமம் - பொன் 18 . எழுத்துப்பதின்மூன்று ' 188 . சாயென - விரைவாக 659 . எழுந்தருளம் 279 ' லத்திகாக்குழற்கா 33 . எழுநிலக்கோபுரம் 183 வலம் - மார்ச்சாந்து 3 : 3 . எழுநூற்றுமங்கலம் : ஒரூர் ஆருடை : ஏலவார்குழல் 72 . நாயகர் எழுநூறு நரிகளைக் குதிரை எழ்த . . . ல் 333 . களரச்செய்த இடம் ; ஆரடை - பொழில்வாழ் கோகிலம் 11 ) . யார்கோயிக்குத் தெற்கே நாழி Tay 282 311 கைவழித் தரத்தில் உள்ளது . எழிசைச்சாதாரி 328 . என்ள - ஒப்ப 176 எழுர்சள் மேகத்துக்குப்புணைகொடுத்த கூனியசொக்கள் 2 ( 19 . உபகாரியின் போர்கள் அவைகள் எளியவர்க்கெளியசொக்கநாதன் 286 . வேள்வி நாட்டிலுள்ளன ; இவற்று எற்றல் - எதிர்த்துத்தள்ளல் 31 . னொன்று நாமுஜாரென்பது 233 . எற்றி - அறைந்து 192 . எபே புலவர் 321 } . மற்றுண் . அடிக்கப்படுவாய் 31 3 : 31 . எழே பேர் - சங்கப்புலவர் நாற்பத் எமிகோல் 2005 . I தொன்பதின்மர் 320 . கான்சையில்வளை நெரித்தது * ஏற்றிலச்சினை - இடபமுத்திரை 31 . யில்களை தெரிந்தது ; அடுக்கு 88 . ஏற்று - எதிர்த்து 215 . என்போதும் - யா தவரும் 214 . - இட்டம் 1 . 50 ) 28 337 . என்சார் R - சூரியகாழத்த அல்ல ! ஏனம் 5 132 . பொருந்திய மலை 110 . 255 . ஏனேரும் 184 . என்று - எந்தநாள் சூரியன் 111 ' ஐங்குறு நறு : எட்டுத்தொகை நூல் என்னபாக்கியம் செய்தேம் 2 - 5 எள் மூன் சவது 2017 என்ன பண்யேம் செய்தேன் 278 . | ஐந்ளைம் 16 . என் கேம் - ' ! நாமோ IST . * E க்காணம் 32 * . பன்மொ 24 இந்து தாரை - ஐந்துகதிர் 2018 சன் னைவிடு எn arin ch ' A ' : ' இக்கு 8 . | வந்து நிலத்து : ங்கும் நகர்கள் 17 . எனக்செனக்கு : அடுக்கு 57 . ஜய - சிறி 517 . - மேன்மை 41 5 - கா 21 . 1 எக நாயகன் 171 - பூரா தம் 10 29 . காவலி - ஒற்றைவடமாகிய முத்த ஐராவத கணேசர் ; ஆனையூருனிக்கரை ஈச 300 மாலை 10 . ' யில் ஐராவதத்தார் : பூசிக்கப்பெற்ற எட்டை - இளைப்பு 267 313 வர் ( திருவினை வெள்ளை . 27 311 Jட 261 . மதுரைத் திருப்பணிமாலை ' ஆங் ஏடகம் 200 201 . சதன்பம் ' என்னும் செய்யுள் . )