திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கூஎஎ உணராத, 5. | யென்பது, 70, உணவு நால்வகை, 255. உய - உய்ய, 345. உத்தமநாயனார், 285. உயர்குலம், 15. உத்தமப்பத்தர், 86. | உயர்கோயில், 254. உத்தமமன்னன், 118. உயர் துறக்கம் - சிவலோகம், 150. உத்தமமான இசையோசை, 287. உயர்ந்தவாக்கு - அசாரி, 257. உத்தமன், 303. உயர் விமானம், 248. (285. உத்தரகோசமங்கை - பிரதி கோசபுரம், உயராலயம், 76, 90, 209, 228, 247, 85, 86, 150, [108, உயர்பெருங்கணக்கர், 145, உத்தரகோசமங்கைப்புராணம், 83, 85, : த.யரும்பருலகு, 314. உத்தரகோசமங்கையில் திருநோக்கால் உயிர்க்கழு - ஒருவகைக்கழு, 195. 04- முனிவர்களுக்கு உபதேசித்த உயிர் மருந்து - மிருதசஞ்சீவினி, 221, மை, 80, உயிருப்பத்து திருவாசகத்தின் ஒரு உத்தரகோசமங்கையென்னும் பெயர்க் உரகம், 22. (பதிகம், 115. உத்தரம், 64, 98, 208. (காரணம், 86. உசம் - மார்பு, வலி, 174, 288. உத்தரமாபுராணம், 6, 29. உரவு - வன்மை , 270. உத்தராகம் கோசங்கன் - விடையாகிய | உரன் - வைாம், 270. ஆகமபுத்தகங்கள், 86, உருத்திரசன்மர் , 14, 76, 335. உதகஞ்செய்தல் தாரைவார்த்தல், 151. உருத்திரசன்ம னார், 9, (195. உதகம் - தாரை, 152. உருத்திரசாதனம் - உருத்திராக்கம், P_ததி - கடல், 47, 333, உருத்திரம் - ஸ்ரீருத்திரம், 167. உதப்பி - வயிற்றில் சீரணியாதிருக்கும் உருத்திராக்கமகிமை, 195. உணவு, 101 - 2. உருத்து - கோபித்து, 231. உதாகெருப்பு - வயிற்றுத்தி, ஜாடராக் உரை - புகழ், பொருள், 216, 276. உதரம் - வயிறு, 319. (கிளி, 32. | உலகநாதன, 27). உதிர், 143, உலவேந்தன், 191. உ. திரை , 145, உலவாக்கிழி, 349. உந்தி - வயிறு, 9. உலவாக்கோட்டை - எடுக்க எடுக்கக் உந்தை - உன் தந்தை , 50. குறையாத அரிசிக்கோட்டை, 10, உந்நிரை, 206. 257, 349, உப்பால் - பின்பக்கம், முதுகு, 178, | உலூகம் - கோட்டான், 132. உப்பூர் : உருத்திரசன்மருடைய Ps; ! உலோத்திரம், 95, பாம்பக்குடிக்கு ஈசானத்திலுள் : உவண ராசன் . கருடன், 2909. ளது; இதில் இராமராற் பூசிக்கப் i உவர், 23. பட்ட விநாயகராலயமொன் றுண்டு, உழப்பாது, 144.) உப்பூர் கிழார்மகன், 76. [76. P.ழப்பி, 147. உப்பூர் கிழான்மகன் மாமன் - உருத் | உழுவை:, 22, 24, 93, திரசன்ம ன், 321. [31, | உழை இடம், மான், வீடு, 18, 24, 80, உபகாரம் - காணிக்கை, கையுறை, 30 83, 88, 100), 137, 153, 175 உபதேசத்தை நோக்காற்செய்தல், 85. 205, 215, 245, 250, 272, 273, உபதேசம் 74.5. 276,282, 290, 294, 301, 328. உடம்பர், 25. உழையின் இடத்தில், 296. உம்பல் - யானை, 27. உள்ள , 138. உமக்குமக்கு : அடுக்கு, 87. உள்ளரங்கில் - அரங்கு உள்ளில் ; என் உமாதேவியாரின் கூந்தலுக்கு இரு றது அறையின் உள்ளேயுள்ள மற் ளும் மணமும் ஒளியும் இயற்கை சேர் அறையை, 257,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கூஎஎ உணராத 5 . | யென்பது 70 உணவு நால்வகை 255 . உய - உய்ய 345 . உத்தமநாயனார் 285 . உயர்குலம் 15 . உத்தமப்பத்தர் 86 . | உயர்கோயில் 254 . உத்தமமன்னன் 118 . உயர் துறக்கம் - சிவலோகம் 150 . உத்தமமான இசையோசை 287 . உயர்ந்தவாக்கு - அசாரி 257 . உத்தமன் 303 . உயர் விமானம் 248 . ( 285 . உத்தரகோசமங்கை - பிரதி கோசபுரம் உயராலயம் 76 90 209 228 247 85 86 150 [ 108 உயர்பெருங்கணக்கர் 145 உத்தரகோசமங்கைப்புராணம் 83 85 : . யரும்பருலகு 314 . உத்தரகோசமங்கையில் திருநோக்கால் உயிர்க்கழு - ஒருவகைக்கழு 195 . 04 - முனிவர்களுக்கு உபதேசித்த உயிர் மருந்து - மிருதசஞ்சீவினி 221 மை 80 உயிருப்பத்து திருவாசகத்தின் ஒரு உத்தரகோசமங்கையென்னும் பெயர்க் உரகம் 22 . ( பதிகம் 115 . உத்தரம் 64 98 208 . ( காரணம் 86 . உசம் - மார்பு வலி 174 288 . உத்தரமாபுராணம் 6 29 . உரவு - வன்மை 270 . உத்தராகம் கோசங்கன் - விடையாகிய | உரன் - வைாம் 270 . ஆகமபுத்தகங்கள் 86 உருத்திரசன்மர் 14 76 335 . உதகஞ்செய்தல் தாரைவார்த்தல் 151 . உருத்திரசன்ம னார் 9 ( 195 . உதகம் - தாரை 152 . உருத்திரசாதனம் - உருத்திராக்கம் P _ ததி - கடல் 47 333 உருத்திரம் - ஸ்ரீருத்திரம் 167 . உதப்பி - வயிற்றில் சீரணியாதிருக்கும் உருத்திராக்கமகிமை 195 . உணவு 101 - 2 . உருத்து - கோபித்து 231 . உதாகெருப்பு - வயிற்றுத்தி ஜாடராக் உரை - புகழ் பொருள் 216 276 . உதரம் - வயிறு 319 . ( கிளி 32 . | உலகநாதன 27 ) . உதிர் 143 உலவேந்தன் 191 . . திரை 145 உலவாக்கிழி 349 . உந்தி - வயிறு 9 . உலவாக்கோட்டை - எடுக்க எடுக்கக் உந்தை - உன் தந்தை 50 . குறையாத அரிசிக்கோட்டை 10 உந்நிரை 206 . 257 349 உப்பால் - பின்பக்கம் முதுகு 178 | உலூகம் - கோட்டான் 132 . உப்பூர் : உருத்திரசன்மருடைய Ps ; ! உலோத்திரம் 95 பாம்பக்குடிக்கு ஈசானத்திலுள் : உவண ராசன் . கருடன் 2909 . ளது ; இதில் இராமராற் பூசிக்கப் i உவர் 23 . பட்ட விநாயகராலயமொன் றுண்டு உழப்பாது 144 . ) உப்பூர் கிழார்மகன் 76 . [ 76 . P . ழப்பி 147 . உப்பூர் கிழான்மகன் மாமன் - உருத் | உழுவை : 22 24 93 திரசன்ம ன் 321 . [ 31 | உழை இடம் மான் வீடு 18 24 80 உபகாரம் - காணிக்கை கையுறை 30 83 88 100 ) 137 153 175 உபதேசத்தை நோக்காற்செய்தல் 85 . 205 215 245 250 272 273 உபதேசம் 74 . 5 . 276 282 290 294 301 328 . உடம்பர் 25 . உழையின் இடத்தில் 296 . உம்பல் - யானை 27 . உள்ள 138 . உமக்குமக்கு : அடுக்கு 87 . உள்ளரங்கில் - அரங்கு உள்ளில் ; என் உமாதேவியாரின் கூந்தலுக்கு இரு றது அறையின் உள்ளேயுள்ள மற் ளும் மணமும் ஒளியும் இயற்கை சேர் அறையை 257