திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

காத அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. டீஎக | அம்பலத்தை விழுங்கியுமிழ்தல்: சிலே | அபினி - சோ), 46. அம்பிகைதுதி, 110. (டை, 57, அரக்கன், 15, 20, 174, 281. அம்பு - நீர், 281, [ஒருபதிகம், 115, அசகா, 251. அம்மனைப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள அரக்கர் கபோம், 297. அம்மே - அம்மையே, 149. 'துரங்கத்தந்தாதி, 102, அம்மை , 150, 338. அரன்', 2.57. அம்மையின் கூந்தலுக்கு இருள் சம் அரசர், 20- தேசு உரியன, 70. 1 அரன், 3-10. அடங்கல மங்கையர், 22. சாந்தை - உன்பம், 33). அமங்கலி, 47. | அம்பை , 154. அமண், 189. அரவத்தார்கோயில், "7. அமண்குண் ர், 180. அரன், 268, 31!. அமணமா! சைனர்கள் இருந்தமலை ; | ஆரி - திசமால், வன்'H, 22, -87,323. இது மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ளது; அரிக்குமா, 11, இதிற் சைனர்களிருந்த குகைகள் அரிசிக் கோட்டை , 257, 343. பல காணப்படுகின் தன, 340,343. | அரிமுகமாகாளி - நரசிங்காதிரம், அமணர் - சைனர், 185, 323, 325, அரிய காதன், 293. [101. அமணர்க்குண்டான நீதமித்தம், 181. அருக்க- - - - யோன, 281, 3 18. அமணர்கமுவேறியது, 349. அ+காகா , 187. (பதிகம், 123. அமணரெண்ணாயிரவர், 197. அசட்பத்து - திருவாசகத்துள்ள ஒரு அமரர்கோன், 214, உ.ேகுாதன், 109. அமராமல் - அடங்காமல், 45. அ : ம ஈழ - கருணையான், 233. அமலன், 336.) இYHAREY RSபுராணம், 34). அமலை, 333. அ. ஹா சலபுர :ணம், 3. [279, 236, அமாத்தியர் குலம், 106. அகத.* - சி. பெருமான், 2, அமிர்தமெய்வடிவு, 350. அரும் ழிக்கஞ்சி சொக்கன், 307. அமுதபாகம், 189. அருமருந்து, 3. அமுகம் - அமிர்தம், முத்தி, 19, அவiavas, 6. அமுதமன் - அமிருதசர், மதுரேசர், அருள் - தொடர்பு:பற்றாதே யாவரிடத் அமுதவாக்கள், 76, I [19, து தோன்றும் இரக்கம், 163, 170. அமுதவாயான், 104. அருள்சேர் 5, 12. அமுது, 78, 19, 343, | அத rெs, 8, அமுது செய்வித்து, 234. அநளாகான், 171, அமுதுபடி - அரிசி, 153. அரூடச் : ம்ரான், 2.3. அமுதுபடை - உணவளிப்பாய், 153. ! அருளுடைச் sft 5ாதம், 310. அமைச்சர்க்கெல்லாம்-ன்மார், 125, அருளுடை சொககள், 81, 291. அமைச்சன், 277, 323, 337, அருளூடைச்சடித்து, 2007. அமையும் - போதும், 238, | அஞடைத்தேரிகேசன், 312. அயம் =ஐயம் - சர்தேகம், 162, அரையன், 320 | அயர்வு - சோர்வு, 345, அல் - இரவு, 264. [310-11, 346. இயன்முதலா எறும்பீற - பரமாதி, அலகு - அ பறவையின் முக்க. 17. பிபீலிகாபரியந்தம், 279, 293. அலகை ஒரு தாளால் தேதல், 198. அயிராவதம், 9, 29, 331, - அலகைச்சுழல் - பேய்ககாற்றின் சுழந் அயில், 348. ! சியில் அகப்படல், 22,
காத அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . டீஎக | அம்பலத்தை விழுங்கியுமிழ்தல் : சிலே | அபினி - சோ ) 46 . அம்பிகைதுதி 110 . ( டை 57 அரக்கன் 15 20 174 281 . அம்பு - நீர் 281 [ ஒருபதிகம் 115 அசகா 251 . அம்மனைப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள அரக்கர் கபோம் 297 . அம்மே - அம்மையே 149 . ' துரங்கத்தந்தாதி 102 அம்மை 150 338 . அரன் ' 2 . 57 . அம்மையின் கூந்தலுக்கு இருள் சம் அரசர் 20 தேசு உரியன 70 . 1 அரன் 3 - 10 . அடங்கல மங்கையர் 22 . சாந்தை - உன்பம் 33 ) . அமங்கலி 47 . | அம்பை 154 . அமண் 189 . அரவத்தார்கோயில் 7 . அமண்குண் ர் 180 . அரன் 268 31 ! . அமணமா ! சைனர்கள் இருந்தமலை ; | ஆரி - திசமால் வன் ' H 22 - 87 323 . இது மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ளது ; அரிக்குமா 11 இதிற் சைனர்களிருந்த குகைகள் அரிசிக் கோட்டை 257 343 . பல காணப்படுகின் தன 340 343 . | அரிமுகமாகாளி - நரசிங்காதிரம் அமணர் - சைனர் 185 323 325 அரிய காதன் 293 . [ 101 . அமணர்க்குண்டான நீதமித்தம் 181 . அருக்க - - - - யோன 281 3 18 . அமணர்கமுவேறியது 349 . + காகா 187 . ( பதிகம் 123 . அமணரெண்ணாயிரவர் 197 . அசட்பத்து - திருவாசகத்துள்ள ஒரு அமரர்கோன் 214 .ேகுாதன் 109 . அமராமல் - அடங்காமல் 45 . : ஈழ - கருணையான் 233 . அமலன் 336 . ) இYHAREY RSபுராணம் 34 ) . அமலை 333 . . ஹா சலபுர : ணம் 3 . [ 279 236 அமாத்தியர் குலம் 106 . அகத . * - சி . பெருமான் 2 அமிர்தமெய்வடிவு 350 . அரும் ழிக்கஞ்சி சொக்கன் 307 . அமுதபாகம் 189 . அருமருந்து 3 . அமுகம் - அமிர்தம் முத்தி 19 அவiavas 6 . அமுதமன் - அமிருதசர் மதுரேசர் அருள் - தொடர்பு : பற்றாதே யாவரிடத் அமுதவாக்கள் 76 I [ 19 து தோன்றும் இரக்கம் 163 170 . அமுதவாயான் 104 . அருள்சேர் 5 12 . அமுது 78 19 343 | அத rெs 8 அமுது செய்வித்து 234 . அநளாகான் 171 அமுதுபடி - அரிசி 153 . அரூடச் : ம்ரான் 2 . 3 . அமுதுபடை - உணவளிப்பாய் 153 . ! அருளுடைச் sft 5ாதம் 310 . அமைச்சர்க்கெல்லாம் - ன்மார் 125 அருளுடை சொககள் 81 291 . அமைச்சன் 277 323 337 அருளூடைச்சடித்து 2007 . அமையும் - போதும் 238 | அஞடைத்தேரிகேசன் 312 . அயம் = ஐயம் - சர்தேகம் 162 அரையன் 320 | அயர்வு - சோர்வு 345 அல் - இரவு 264 . [ 310 - 11 346 . இயன்முதலா எறும்பீற - பரமாதி அலகு - பறவையின் முக்க . 17 . பிபீலிகாபரியந்தம் 279 293 . அலகை ஒரு தாளால் தேதல் 198 . அயிராவதம் 9 29 331 - அலகைச்சுழல் - பேய்ககாற்றின் சுழந் அயில் 348 . ! சியில் அகப்படல் 22