திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

தெவாவ கறைவி புவா, பதிக்க மந்தன் கடவுள் வாழ்த்து . கூடல், வேறு, ஆடுபவர் பாடுமறை யேடெதிர்தெ வருடுவகை யாடவிளை யாடு பெரியோர், வேடனிடு சூடினிய கேடிறசை நாடுபவர் வே. னுடல் வீ... வடுவோர், சேடன்மதி யோடுகதி போடுதலை போடுவிதி தேடுமுடி சூடு முரவோர், கூடுமிட நீடுசது மாட மென முடிமுகில் கூடுமுயர் கூட னகரே. மதுரை, வேறு, விதுவாவரிதழிதிரி தகைதலை பொதிசபை ர் ம தமருவுகதிய தருள் வோர், சதுமறைவி புதர்முனிவர் திபுதல்வர் துதிசெ! 7 சத நிகழ்தொல் பொதுவில் வருவோ, பதிகா நதியை ID,'த முன்று ஈதிசெய்திற ல துலருயர் சதுாரிடம்வான், பதிதவழ #தையிலகு 1.துமைதரு தித்திகழு மதிறழுவு மதுரை நகரே. திருவாலவாய், வேறு, உருகாத நீச நாயினு முண : த மூ... பாயினுந் கருதாத சீல ராயினுங் கசியாத நேச ராயினும் வசையாத யாவ ராயினும் வலமாக நாக யர்சூழ் திருவால வாயுண் மேவுவார் 1சிவமாவ ராணை யான பால். (க.) மதுரைத்திருச்சிற்றம்பலம், வேறு, முன் மலர் நான் முகன்றிருமான் முனிவர்புரந் தான் மேல நன்மறைகண் டடியாவ நலமலிகா லங்கடெறுந் தொன்மடமா துடனயந்து சுந்தரனன் ன ....மாட்டுக் தென்மதுரை மாநகர்சேர் திருச்சிற்றம் பலம் போற்றி, (SP) ------------ - --- --- ---- கக. ம..: pஏரி - தமிழ்வேதமாகிய திருதகப்பா ஈரமெழுதிய ஏரி, வட, it - கண்ணப்பர், போன்தன் உடல் - மன்மதனுடைய உடம்பு, ரேடன் - பாம்பு, சே' -- கனா படம் மதியையும் ஓ த கதியோர் தம் போட்டி 'டைம் (ழயிற் சூடும் உரவோன், கூடும் இடம் கூடல் நகர், க?. விது - சந்திரன், திரிடாதகை - கங்கை; ஆகாரம், பரி, பாதாள மென்றும் மூன் வழியாத் செவம் விதம் - சாலோசு முற்போக்கு வன், திதிபுதல்வர் - ஆசரர். கர கதி - தி; +...திடை மதுர சதியாகச் (செய்த வரலாற்றை, 5 -ஆம் திருவிளையாடலா ஆணர்ச. க. கருதாத சீலர் - நினையாத இயல்பை யுடையவர். வரையாத - கொளப்படாத. நாகராயர் - பாம்பன் அபரர்; என்றது மதுரையின் எல்லை காட்டிய பாம்பை; தேவராசருமாம். 50-4, இச்செய்யும் கால், இந்தலத்தில் காணப்ப ர் கபாாகிய கடம் 1. 'வனம், கூடல், மதுனா, திரு:T 30வாயென்: Oar (தைய பாராட்டப் பட்டுள்ளன; திருநகரக் அ - கக. கச. சந்தான் - சொக்கநாயகர்; எழா 'ப்', IF : :'டம் - (சொக்கத்தாம் .. லம்; 'சுந்தர க க னடம்' என்று பாடங்கொண்!F, சொக்கத்தாடவமணி, மாம்; (நி): (1 - ஆம் பாடல் பார்க்க. இத்தலத்தில், நில பெருமாள், திருமால் முதலியவர்கள் பொருட்டுப் பண்டைக்காலத்தில் ஈடம்புரிந்தாளினரென்பது, {பி - ம்.. 1'சிவமாவராவராகேணயால்' 'முன்வழி'
தெவாவ கறைவி புவா பதிக்க மந்தன் கடவுள் வாழ்த்து . கூடல் வேறு ஆடுபவர் பாடுமறை யேடெதிர்தெ வருடுவகை யாடவிளை யாடு பெரியோர் வேடனிடு சூடினிய கேடிறசை நாடுபவர் வே . னுடல் வீ . . . வடுவோர் சேடன்மதி யோடுகதி போடுதலை போடுவிதி தேடுமுடி சூடு முரவோர் கூடுமிட நீடுசது மாட மென முடிமுகில் கூடுமுயர் கூட னகரே . மதுரை வேறு விதுவாவரிதழிதிரி தகைதலை பொதிசபை ர் தமருவுகதிய தருள் வோர் சதுமறைவி புதர்முனிவர் திபுதல்வர் துதிசெ ! 7 சத நிகழ்தொல் பொதுவில் வருவோ பதிகா நதியை ID ' முன்று ஈதிசெய்திற துலருயர் சதுாரிடம்வான் பதிதவழ # தையிலகு 1 . துமைதரு தித்திகழு மதிறழுவு மதுரை நகரே . திருவாலவாய் வேறு உருகாத நீச நாயினு முண : மூ . . . பாயினுந் கருதாத சீல ராயினுங் கசியாத நேச ராயினும் வசையாத யாவ ராயினும் வலமாக நாக யர்சூழ் திருவால வாயுண் மேவுவார் 1சிவமாவ ராணை யான பால் . ( . ) மதுரைத்திருச்சிற்றம்பலம் வேறு முன் மலர் நான் முகன்றிருமான் முனிவர்புரந் தான் மேல நன்மறைகண் டடியாவ நலமலிகா லங்கடெறுந் தொன்மடமா துடனயந்து சுந்தரனன் . . . . மாட்டுக் தென்மதுரை மாநகர்சேர் திருச்சிற்றம் பலம் போற்றி ( SP ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - கக . . . : pஏரி - தமிழ்வேதமாகிய திருதகப்பா ஈரமெழுதிய ஏரி வட it - கண்ணப்பர் போன்தன் உடல் - மன்மதனுடைய உடம்பு ரேடன் - பாம்பு சே ' - - கனா படம் மதியையும் கதியோர் தம் போட்டி ' டைம் ( ழயிற் சூடும் உரவோன் கூடும் இடம் கூடல் நகர் ? . விது - சந்திரன் திரிடாதகை - கங்கை ; ஆகாரம் பரி பாதாள மென்றும் மூன் வழியாத் செவம் விதம் - சாலோசு முற்போக்கு வன் திதிபுதல்வர் - ஆசரர் . கர கதி - தி ; + . . . திடை மதுர சதியாகச் ( செய்த வரலாற்றை 5 - ஆம் திருவிளையாடலா ஆணர்ச . . கருதாத சீலர் - நினையாத இயல்பை யுடையவர் . வரையாத - கொளப்படாத . நாகராயர் - பாம்பன் அபரர் ; என்றது மதுரையின் எல்லை காட்டிய பாம்பை ; தேவராசருமாம் . 50 - 4 இச்செய்யும் கால் இந்தலத்தில் காணப்ப ர் கபாாகிய கடம் 1 . ' வனம் கூடல் மதுனா திரு : T 30வாயென் : Oar ( தைய பாராட்டப் பட்டுள்ளன ; திருநகரக் - கக . கச . சந்தான் - சொக்கநாயகர் ; எழா ' ப் ' IF : : ' டம் - ( சொக்கத்தாம் . . லம் ; ' சுந்தர னடம் ' என்று பாடங்கொண் ! F சொக்கத்தாடவமணி மாம் ; ( நி ) : ( 1 - ஆம் பாடல் பார்க்க . இத்தலத்தில் நில பெருமாள் திருமால் முதலியவர்கள் பொருட்டுப் பண்டைக்காலத்தில் ஈடம்புரிந்தாளினரென்பது { பி - ம் . . 1 ' சிவமாவராவராகேணயால் ' ' முன்வழி '