திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

.சுச திருவாலவாயுடையார் திருவிளை யாடற்புராணம். விருத்திரா...வென்றி 231 வினையறவந்தி 178 வெறிகமழ்சடில 82 விரும்பியமட 86 வினையுறு வேடுவ 160 வெறிகமழ்தாரான் 246 விரும்பியுயாமு 295 வீசன்விட்ட 102 வெறிகமழ் நீறு 269 விரைகொண் 189| வீறுசான்மழை 256 வென்றிகொண்மை 17 வினாவின் பின்ன 303 வெண்டிருநீறு 11 வென்றிகொணஞ்சு 304 விரைவின் வெக்க 240 வெண்பிதையெயி 174, வென்றிகொள் 225 விரைவொடுகொடு 16:3 வெந்தழல்கண் 147 வென்றி தரு 38 விரைவொடுங்கள 172 | வெந்திறல்பேசி -40 வென்றிப்புரம் 296 விரைவொடுஞ்சென் 70 வெந்திறல் வீரர் 221 வென்றிப்பட 81 விரைவொடுபோயின 159 ஷெத்திறற்சிவை 140 வென்றியாவாரம் 226 விரைவொடும் விடை 119 வெந்திறன் ஞா 36! வேகாவேருடை 113 விரைவொடுமவன் 233 வெம்பரிவரவு வேடனைச்சிலற 164 விரைவொடுமென் 239 வெம்பெருந்துயரா 248 இரைவோடிகலா 201 வெம்முனைய வேண்டியதடியார் 268 வேண்டியதிரு 248 வில்லொகேணை 205! வெய்யசாயை 248 - - வேதனைப்பட 123 விலங்குகள் கொன் 293 வெய்யபாணர் விழுத்தவர் 110 வெருவரமுற்று 110 வேந்தனர் செவிப் 288 விழுமியகுதிரை 128 வெல்பரிநிறத் 128 வேர்த்தனண்டும் விழுமியபே 80 லெலலருங்கோ 177. வேலையுலகில் 143 விழைதருகானி 290 ' வெல்லவுட் விளக்கயாகிய 241 வெள்ளிமா) 44 i + த்தருமன் 11!! விளம்புமுனொ 744| வெறிகமழ்குழலா 205 Axw4/கத்தோர் 2);} 36' 2821க்கர்பொன் 140 2287)
. சுச திருவாலவாயுடையார் திருவிளை யாடற்புராணம் . விருத்திரா . . . வென்றி 231 வினையறவந்தி 178 வெறிகமழ்சடில 82 விரும்பியமட 86 வினையுறு வேடுவ 160 வெறிகமழ்தாரான் 246 விரும்பியுயாமு 295 வீசன்விட்ட 102 வெறிகமழ் நீறு 269 விரைகொண் 189 | வீறுசான்மழை 256 வென்றிகொண்மை 17 வினாவின் பின்ன 303 வெண்டிருநீறு 11 வென்றிகொணஞ்சு 304 விரைவின் வெக்க 240 வெண்பிதையெயி 174 வென்றிகொள் 225 விரைவொடுகொடு 16 : 3 வெந்தழல்கண் 147 வென்றி தரு 38 விரைவொடுங்கள 172 | வெந்திறல்பேசி - 40 வென்றிப்புரம் 296 விரைவொடுஞ்சென் 70 வெந்திறல் வீரர் 221 வென்றிப்பட 81 விரைவொடுபோயின 159 ஷெத்திறற்சிவை 140 வென்றியாவாரம் 226 விரைவொடும் விடை 119 வெந்திறன் ஞா 36 ! வேகாவேருடை 113 விரைவொடுமவன் 233 வெம்பரிவரவு வேடனைச்சிலற 164 விரைவொடுமென் 239 வெம்பெருந்துயரா 248 இரைவோடிகலா 201 வெம்முனைய வேண்டியதடியார் 268 வேண்டியதிரு 248 வில்லொகேணை 205 ! வெய்யசாயை 248 - - வேதனைப்பட 123 விலங்குகள் கொன் 293 வெய்யபாணர் விழுத்தவர் 110 வெருவரமுற்று 110 வேந்தனர் செவிப் 288 விழுமியகுதிரை 128 வெல்பரிநிறத் 128 வேர்த்தனண்டும் விழுமியபே 80 லெலலருங்கோ 177 . வேலையுலகில் 143 விழைதருகானி 290 ' வெல்லவுட் விளக்கயாகிய 241 வெள்ளிமா ) 44 i + த்தருமன் 11 ! ! விளம்புமுனொ 744 | வெறிகமழ்குழலா 205 Axw4 / கத்தோர் 2 ) ; } 36 ' 2821க்கர்பொன் 140 2287 )