திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம். கூ.சங கருக் கெல்லைகாட் டென்று போற்றப், பாங்குபெறக் காட்டென்று விட்ட பாந்தள் படிவாய்வால் வைத்துத்தன் கதியாற் சூழத், தேங்கு புகழ் மதுரைதனைத் திருமுடங்க றிருவால வாயால வாயென் மூர்கள். ச.அ.-வாதண துக்குச் சிவலோகங்காட்டின திருவிளையாடல், சினமாவேட் டம்போய்மீள் வாசித் தாளிற் றிகழ் நிசியில் வழி யுறங்கு மறையோன் றுஞ்சக், கனசாயை பலதருமஞ் செய்து நீங் கக் காணான் மெய் வருந்துங்கால் வெல்லான் போந்த, வினமார்செம் பியற்சயித்துத் தேயங்கைக்கொண் டிடைமருதிற் பிரமகத்தி யொ ழித்துப் போகி, மனமார்கின் னுலகிங்குக் காட்டென் றேத்தும் வர குணற்குச் சிவலோகங் காட்டி னானால், சக.-- விடைக்குறியம் பெய்த திருவிளையாடல். அன்புடையோ னொரு சோமன் மதுபை கொள்வா னணு கலுங் கண் இளந்தளர்ந்தா லயத்துட் சென்றே, மன்பரம னருள் பெற்றுச் சிறிய தானை மருங்குவரப் போரின் கட் பொருவான் போந்த, பொன் பாவு முளந்தெளிந்த செழியற் காவோர் பொருகணையா வருகணையுஞ் சேனை மாளக் கொன்பரவ வணைந்தறிவான் பொறித்துவிட்ட கோலில் விடை கண்டுவிடை கொண்டு போரூன், -உலவாக்கோட்டை வைத்த திருவிளையாடல். அஞ்சியவன் புடைவேளாண் டலைவ னாளு மானடியார்க் ககம கிழ மாதுந் தாலும், விஞ்சுமனத் சமுதுபடைத் தொழுக மாய மிடி புகுந்தாங் கமுதளிததன் முட்டக் கண்டே, யெஞ்சினமண் ணிற்றனி சுந் தருவா ரில்லை யீபவரைக் காட்டாபேன் மடில் லென்ன, வுஞ்சிட நன் கனவினன விற்கா ணப்போய்க் காட்டியுல வாவரிசிக் கோட்டை வைத்தான் (ரு) க.- மூர்த்தியார்க்கு அாசரித்த திருவிளையாடல். வைதிகத்தை யொழிததமணர் கையில் வீழ்ந்து மதுரை கொண்டு வழுதியைவென் அலகை யாளுங், கைதவக்கன் னடனையுமண் முன்னிட்டு வாலவாயான் நாம் அதன் வாலியமுனிட்டு ஆலவாயென்றும் மதுரை பெயர்பெற்றது. ச.அ. வாசித்தாள் - குதிரையின் அடி. நீசி - இரவு, துஞ்ச - இதக்க. சாயை - பிரமகத்தி, செய்தும், செம்பியன் - (சாழன், தேயம் - இங்கே சோழவளநாடு, இடைமருது - திருவிடைமருதூர், சக, கொன் - அசசம். அனைத்து - சென் . பொறித்து விட்ட கோலில். எழுதிவடுத்த அம்பில், விட்ட - இடபமுத்திரை, ததா (ந0. அமுதுபடைத்து - உனfதது. மா! -- ஆவ் வாழுக்கம் மாயும் படி, மிடி, - தரிததாம். முட்ட-கு: தா ; "பெய்கடன முட்டா . ைணத திருப் பணி செய்யு காரில்'' (பெரிய, அரிவாட, 42,) தஈ-க... :. உஞ்சிட - உயந்திட, நிக. கைதவுக்கன்னடளை - வஞ்சனை யையுடைய கன்னடதேயத்தாசனை , உம் : எதிரது தழீஇயது, மண்மழையாத் கன்னடனை அழ்த்து ; ருக: அ-பார்க்க ; - - - --- -- -- -
இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம் . கூ . சங கருக் கெல்லைகாட் டென்று போற்றப் பாங்குபெறக் காட்டென்று விட்ட பாந்தள் படிவாய்வால் வைத்துத்தன் கதியாற் சூழத் தேங்கு புகழ் மதுரைதனைத் திருமுடங்க றிருவால வாயால வாயென் மூர்கள் . . . - வாதண துக்குச் சிவலோகங்காட்டின திருவிளையாடல் சினமாவேட் டம்போய்மீள் வாசித் தாளிற் றிகழ் நிசியில் வழி யுறங்கு மறையோன் றுஞ்சக் கனசாயை பலதருமஞ் செய்து நீங் கக் காணான் மெய் வருந்துங்கால் வெல்லான் போந்த வினமார்செம் பியற்சயித்துத் தேயங்கைக்கொண் டிடைமருதிற் பிரமகத்தி யொ ழித்துப் போகி மனமார்கின் னுலகிங்குக் காட்டென் றேத்தும் வர குணற்குச் சிவலோகங் காட்டி னானால் சக . - - விடைக்குறியம் பெய்த திருவிளையாடல் . அன்புடையோ னொரு சோமன் மதுபை கொள்வா னணு கலுங் கண் இளந்தளர்ந்தா லயத்துட் சென்றே மன்பரம னருள் பெற்றுச் சிறிய தானை மருங்குவரப் போரின் கட் பொருவான் போந்த பொன் பாவு முளந்தெளிந்த செழியற் காவோர் பொருகணையா வருகணையுஞ் சேனை மாளக் கொன்பரவ வணைந்தறிவான் பொறித்துவிட்ட கோலில் விடை கண்டுவிடை கொண்டு போரூன் - உலவாக்கோட்டை வைத்த திருவிளையாடல் . அஞ்சியவன் புடைவேளாண் டலைவ னாளு மானடியார்க் ககம கிழ மாதுந் தாலும் விஞ்சுமனத் சமுதுபடைத் தொழுக மாய மிடி புகுந்தாங் கமுதளிததன் முட்டக் கண்டே யெஞ்சினமண் ணிற்றனி சுந் தருவா ரில்லை யீபவரைக் காட்டாபேன் மடில் லென்ன வுஞ்சிட நன் கனவினன விற்கா ணப்போய்க் காட்டியுல வாவரிசிக் கோட்டை வைத்தான் ( ரு ) . - மூர்த்தியார்க்கு அாசரித்த திருவிளையாடல் . வைதிகத்தை யொழிததமணர் கையில் வீழ்ந்து மதுரை கொண்டு வழுதியைவென் அலகை யாளுங் கைதவக்கன் னடனையுமண் முன்னிட்டு வாலவாயான் நாம் அதன் வாலியமுனிட்டு ஆலவாயென்றும் மதுரை பெயர்பெற்றது . . . வாசித்தாள் - குதிரையின் அடி . நீசி - இரவு துஞ்ச - இதக்க . சாயை - பிரமகத்தி செய்தும் செம்பியன் - ( சாழன் தேயம் - இங்கே சோழவளநாடு இடைமருது - திருவிடைமருதூர் சக கொன் - அசசம் . அனைத்து - சென் . பொறித்து விட்ட கோலில் . எழுதிவடுத்த அம்பில் விட்ட - இடபமுத்திரை ததா ( ந0 . அமுதுபடைத்து - உனfதது . மா ! - - ஆவ் வாழுக்கம் மாயும் படி மிடி - தரிததாம் . முட்ட - கு : தா ; பெய்கடன முட்டா . ைணத திருப் பணி செய்யு காரில் ' ' ( பெரிய அரிவாட 42 ) தஈ - . . . : . உஞ்சிட - உயந்திட நிக . கைதவுக்கன்னடளை - வஞ்சனை யையுடைய கன்னடதேயத்தாசனை உம் : எதிரது தழீஇயது மண்மழையாத் கன்னடனை அழ்த்து ; ருக : - பார்க்க ; - - - - - - - - - - -