திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா!.--ற்புராணம். வேறு, மாண்டுகன வெனவெழுந்த வணிகன் கற்பின் மாதினொடு நல் லடியார் போற்றப் போந்து, காண்டகு தென் மதுரைநகாடைந்து பொற்பிற் கருணையுட னெதர்கொண்ட இளைஞர் கட்கு, மூண் பெ ருஞ் செய்திபெல்லார் தோன்ற வங்கண் மொழிக்தெவரு மதிசயிப்ப மகிழ்ந்து மாம, னீண்டியான் பொருளொடுந்தன் பொருளுங் கொண் டாண் டிருந்தனனன் னயம்படவா ணிஞ்செய்தோங்க, (உ) மன்னு முய ரற்பொடுவாழ் நாளி னல்ல வடிவுகுண முடையா னோர் மதலை தோன்றிப் பொன்னணி பா விலகுபெருஞ் சிறப்பினேங் கிப் பொலிவினுடன் வளருங்காற் பொருமை மிக்க, முன்னமவன் கொண்டகுல மாதின் மைந்தர் முசாத சிறுபு நல்வ னோகங் கூடி, மின்னியபாஞ் சாலிகமுன் நான் நல்ல oh ai பாட்டி னொருப்பட்டார் வீதி யேறி, வேறு, தகவிளை யாடு நாளிற் றகவிலாப் புதல்வ ரோர்,நாட் புகலரும் புதல்வன் மேனி புடைத்திட வடிப்பச் சென்று மிகவெருண் டழுது சொல்லக் கேட்டலும் விம்மி யாற்றாள் பகைபட வடித்த தென்கொல் கெடுவிர்காளெனப்பகர்ந்தாள். (27) வேறு, ஆங்கது கேட்டு விரைவின்வந் தேடி பார்மக ளார் கொலென் கணவ, வோங்கிய விதியிற் கைப்பிடித் தவளோ வொண்பொருட். பரத்தைய ானைய, தீங்குள நீயோ மைந்தனார் செறுப்பாய் செப்பிய வாறு நன் றென்று, பாங்குடை பாளை பெழ வழ வைதாள் பன் முறை பரிபவ மாக. (a இன்னன விளிய முன்னவ ளேச விளையவள் சாலகொக் தழுது, பின்னுற நவில்வா ளறிவிலா கவளே போருக்கு } )ப்புட னடைவின், வன்னியுங் கிணறும் புறப் பயத் திரை மருவிய பெரியசான் றாக, வன்னுடைக் கொழுக னெனைமணஞ் செய்நா தனக்கெனோ வுரைப் பதிங் கென்றாள். (2-so இப்படிச் சொல்ல மற்றவ ணகை!T பெட்பிய இறமெலா நன்றின் றொப்பிலாச் சிவனாம் வன்னியால் இலாற மாதிய சான்றுக் குண்டேற் செப்பவா பாரச் சான்றது சான்றோ சிறர் நம் முற்றவர் முன்னா மொட்' J_. கர்து நாலுபேர்பார்மெலலிய வல்ல வேற காணிகை. 2.க பாத்ரா: கம் - INTu 1 போட்டி, [u'; அவமானமுமா.. உள், சொப்பாப் - சோட்'டார். எழ - மி! மிக, பரிடம் - துன் உசு, சான்று - 'சாட்சி, (லாவாயின், 1,0, கற்பார்ந்த மெல்லியலாக ஆவாய், அல்லவேல் - அவைகள் சொன் (பி - ம்.) 1'உயிரற்பொடு' -.-சாரா --- --- 1. -- - -- - -
ஈசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா ! . - - ற்புராணம் . வேறு மாண்டுகன வெனவெழுந்த வணிகன் கற்பின் மாதினொடு நல் லடியார் போற்றப் போந்து காண்டகு தென் மதுரைநகாடைந்து பொற்பிற் கருணையுட னெதர்கொண்ட இளைஞர் கட்கு மூண் பெ ருஞ் செய்திபெல்லார் தோன்ற வங்கண் மொழிக்தெவரு மதிசயிப்ப மகிழ்ந்து மாம னீண்டியான் பொருளொடுந்தன் பொருளுங் கொண் டாண் டிருந்தனனன் னயம்படவா ணிஞ்செய்தோங்க ( ) மன்னு முய ரற்பொடுவாழ் நாளி னல்ல வடிவுகுண முடையா னோர் மதலை தோன்றிப் பொன்னணி பா விலகுபெருஞ் சிறப்பினேங் கிப் பொலிவினுடன் வளருங்காற் பொருமை மிக்க முன்னமவன் கொண்டகுல மாதின் மைந்தர் முசாத சிறுபு நல்வ னோகங் கூடி மின்னியபாஞ் சாலிகமுன் நான் நல்ல oh ai பாட்டி னொருப்பட்டார் வீதி யேறி வேறு தகவிளை யாடு நாளிற் றகவிலாப் புதல்வ ரோர் நாட் புகலரும் புதல்வன் மேனி புடைத்திட வடிப்பச் சென்று மிகவெருண் டழுது சொல்லக் கேட்டலும் விம்மி யாற்றாள் பகைபட வடித்த தென்கொல் கெடுவிர்காளெனப்பகர்ந்தாள் . ( 27 ) வேறு ஆங்கது கேட்டு விரைவின்வந் தேடி பார்மக ளார் கொலென் கணவ வோங்கிய விதியிற் கைப்பிடித் தவளோ வொண்பொருட் . பரத்தைய ானைய தீங்குள நீயோ மைந்தனார் செறுப்பாய் செப்பிய வாறு நன் றென்று பாங்குடை பாளை பெழ வழ வைதாள் பன் முறை பரிபவ மாக . ( a இன்னன விளிய முன்னவ ளேச விளையவள் சாலகொக் தழுது பின்னுற நவில்வா ளறிவிலா கவளே போருக்கு } ) ப்புட னடைவின் வன்னியுங் கிணறும் புறப் பயத் திரை மருவிய பெரியசான் றாக வன்னுடைக் கொழுக னெனைமணஞ் செய்நா தனக்கெனோ வுரைப் பதிங் கென்றாள் . ( 2 - so இப்படிச் சொல்ல மற்றவ ணகை ! T பெட்பிய இறமெலா நன்றின் றொப்பிலாச் சிவனாம் வன்னியால் இலாற மாதிய சான்றுக் குண்டேற் செப்பவா பாரச் சான்றது சான்றோ சிறர் நம் முற்றவர் முன்னா மொட் ' J _ . கர்து நாலுபேர்பார்மெலலிய வல்ல வேற காணிகை . 2 . பாத்ரா : கம் - INTu 1 போட்டி [ u ' ; அவமானமுமா . . உள் சொப்பாப் - சோட் ' டார் . எழ - மி ! மிக பரிடம் - துன் உசு சான்று - ' சாட்சி ( லாவாயின் 1 0 கற்பார்ந்த மெல்லியலாக ஆவாய் அல்லவேல் - அவைகள் சொன் ( பி - ம் . ) 1 ' உயிரற்பொடு ' - . - சாரா - - - - - - 1 . - - - - - - -