திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

(ரு.எ.- இசைவாதுவென்ற திருவிளையாடல். 2அரு துப்பிலா மாது பாட வியைந்துமென் சுருதி மாது மொப்பிலா யாழ்தி ருத்திப் பாடினா ரூயர்புண் டாக. (S:) காதிவந் தவடன் பாட்டைக் கா.வெஞ ம தென்றுங் கோதில்கற் புடையாள் பாட்டைக் கோகிலச் சிரமதென்றும் 2 தீதற வவையி ருந்தோர் செப்பிடக் கேட்டுத் துப்பின் மாதினை வியந்தான் மாறன் மாறிமுற செற்றக் கொண்டே. (*) தெறிகெட வாரம் பட்டு நீதமன் சொல்லக் கண்ட வறிவுளோர் களுமி ராசா வேனுமதி தரும் யென்னு மறைமொழி தனதினைந்து மாதுர மாக வந்த விறலியே பாடி னாளென் றறைந்தனர் வியாது சால. (கரு) மற்றது கண்டு வந்த விறலியுள் களிப்பு மன்னன் கற்புடை யான்வருந்தக் கண்டுளம் வரும் தன் 'மண்ணிற சொற்றரும் வெற்றி தோல்வி சொல்லிடி னியாவர்க் இல்லை யெற்றிகழ் மாதே விததை செயுமிடத தென்றான் மெல்ல, (கசு) மன் றிடை யின்று போகி காளைவ தேறும் வாதி லென்றுபி னிசைத்துப் போக்க வோதிழை போந்து சாலக் கன்று நெஞ சோக நந்தங் கணவனுக் குதவி செய்த வென்றிகொள் சொக்க னுக்கு விண்ணப்பளு செய்வ மென்றே. (கன) வறு. கருணை சேர் 5 கடவு ளாலயத் தணைத்து கண்ணினீர் சோய் வீழ்ந் தாற்றித, தரைமிசை யெவர்க்கும் வைத்தவன் பொழியத தனியொ காக.., தி... பிலா மா. - லதா'ல ; 'துப்பின் மாது' ! பாபின்னும்; F. கசி', காகசுரம்-காகா, சத்தினம் போலப்பாடுவது, அது இசைச தாழித் குற்றம் எட்டி பள் ஒன்; தம்', '', பருக்குரல கடகட தழுவல் வில்லன், லொருகர் யாதுக்கம் புரைத்த - பலாக, காஞளி காக சுரமோ மிவ் , கட்டும், ஆயாவெனச செ''யானா ராயம்' ' I vol 1 ) சமாபு , பண பாவால உணாக, 'மாதம்' பததகு மாறுதலையடையவனெலும் பொருள் புலப்படக் கூறியிருத்தல் ஆராயததடா.. சது. வாரம் - பாதம் ''ஒரு கூர்து ' $1... பர் பின்னும், 40; ''வாரம் பட்டுழித் தியம் நல்லவார், தீரக் காபா வழி 15 4 5 தீயா, மோரும் வைபத தியதலகய | றோவென, ர tn aadhai Aaru' மாம்பளை' ( js, அம்) எ >; ஆம். சியுௗ #e; G உன நடாயது. இராசா அனுமதிதருமம் - இராசாயுடைய அனுமதயே தருமம்; "ம< 66வனெப்படி ம 'லுயிரப்படி" என் லும் பழ மாழியும்,"மனனகன் சொன்ன காற சொலவது அழககாரன் மஹ" (திருவள, இசைவாதி. 4) என்பதும் இங்கே அறியற்பாலன, மாழா மாக - இனிமையாக, கசு, சொல் - புகழ். 7ல்) - ஒளி, க. ஏதும்: முன்னிலைட் பதமை, க). எங்கவெனரது கவாவரையுமுவா பயத்தி. (- ம்.) 'வியந்து பின் பந்தரமயை' 3 அனுமதோதருமம்' 'போக' 5 'சொக்கள்'
( ரு . . - இசைவாதுவென்ற திருவிளையாடல் . 2அரு துப்பிலா மாது பாட வியைந்துமென் சுருதி மாது மொப்பிலா யாழ்தி ருத்திப் பாடினா ரூயர்புண் டாக . ( S : ) காதிவந் தவடன் பாட்டைக் கா . வெஞ தென்றுங் கோதில்கற் புடையாள் பாட்டைக் கோகிலச் சிரமதென்றும் 2 தீதற வவையி ருந்தோர் செப்பிடக் கேட்டுத் துப்பின் மாதினை வியந்தான் மாறன் மாறிமுற செற்றக் கொண்டே . ( * ) தெறிகெட வாரம் பட்டு நீதமன் சொல்லக் கண்ட வறிவுளோர் களுமி ராசா வேனுமதி தரும் யென்னு மறைமொழி தனதினைந்து மாதுர மாக வந்த விறலியே பாடி னாளென் றறைந்தனர் வியாது சால . ( கரு ) மற்றது கண்டு வந்த விறலியுள் களிப்பு மன்னன் கற்புடை யான்வருந்தக் கண்டுளம் வரும் தன் ' மண்ணிற சொற்றரும் வெற்றி தோல்வி சொல்லிடி னியாவர்க் இல்லை யெற்றிகழ் மாதே விததை செயுமிடத தென்றான் மெல்ல ( கசு ) மன் றிடை யின்று போகி காளைவ தேறும் வாதி லென்றுபி னிசைத்துப் போக்க வோதிழை போந்து சாலக் கன்று நெஞ சோக நந்தங் கணவனுக் குதவி செய்த வென்றிகொள் சொக்க னுக்கு விண்ணப்பளு செய்வ மென்றே . ( கன ) வறு . கருணை சேர் 5 கடவு ளாலயத் தணைத்து கண்ணினீர் சோய் வீழ்ந் தாற்றித தரைமிசை யெவர்க்கும் வைத்தவன் பொழியத தனியொ காக . . தி . . . பிலா மா . - லதா ' ; ' துப்பின் மாது ' ! பாபின்னும் ; F . கசி ' காகசுரம் - காகா சத்தினம் போலப்பாடுவது அது இசைச தாழித் குற்றம் எட்டி பள் ஒன் ; தம் ' ' ' பருக்குரல கடகட தழுவல் வில்லன் லொருகர் யாதுக்கம் புரைத்த - பலாக காஞளி காக சுரமோ மிவ் கட்டும் ஆயாவெனச செ ' ' யானா ராயம் ' ' I vol 1 ) சமாபு பண பாவால உணாக ' மாதம் ' பததகு மாறுதலையடையவனெலும் பொருள் புலப்படக் கூறியிருத்தல் ஆராயததடா . . சது . வாரம் - பாதம் ' ' ஒரு கூர்து ' $ 1 . . . பர் பின்னும் 40 ; ' ' வாரம் பட்டுழித் தியம் நல்லவார் தீரக் காபா வழி 15 4 5 தீயா மோரும் வைபத தியதலகய | றோவென tn aadhai Aaru ' மாம்பளை ' ( js அம் ) > ; ஆம் . சியுௗ # e ; G உன நடாயது . இராசா அனுமதிதருமம் - இராசாயுடைய அனுமதயே தருமம் ; < 66வனெப்படி ' லுயிரப்படி என் லும் பழ மாழியும் மனனகன் சொன்ன காற சொலவது அழககாரன் மஹ ( திருவள இசைவாதி . 4 ) என்பதும் இங்கே அறியற்பாலன மாழா மாக - இனிமையாக கசு சொல் - புகழ் . 7ல் ) - ஒளி . ஏதும் : முன்னிலைட் பதமை ) . எங்கவெனரது கவாவரையுமுவா பயத்தி . ( - ம் . ) ' வியந்து பின் பந்தரமயை ' 3 அனுமதோதருமம் ' ' போக ' 5 ' சொக்கள் '