திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கும். படையைப் படிப்பவர்கள் வேண்டிய ' பெருமான் பகுத்துக் கொண்டருளி வரத்தைக் கொடுப்போம் ; நீ மதுரை னர். க்குச்செல்வாயாக' என் றருளிச்செய் (ருகூ) புவியின் முலைப்பாலைச் சில! தனர். பாண்டியன் மேகங்களைப்பிடி | பெருமான் புல்வாய்க்கன்றுக்கு அளித் த்துக்கட்டிய இடம் கட்டுநல்லூரென் தருளிர். மணலூரிலிருந்துவந்த ஒரு றும், அவற்றைச் சிறைப்படுத்திய இட ' வணிகனால் இத்தலம் காணப்பெற்றது ம், இருஞ்சிறை யென்றும், அவன் தனி , (மதுரைப்பு து மண்டபத்திற் கீழைக் த்துநின்று போர் செய்து இந்திரனை கோடியிலுள்ள பெரிய கருங்கற் தா வென்ற இடம் தனிச்சய மென்றும் வொன்றிலும் திருப்பரங்குன்றத்தில் வழங்கப்பகம், மேகத்துக்குப் புணை துவஜஸ்தம்பமண்டபத்தில் வடபாலு கொடுத்தவன் கள வேள்வி நாட்டிலுள்ள பெரியகருங்கற் தூண்களும் ஆறா ள்ள ஏழரையுடையாருவன், அவன் திலும் சில பெருமானுடைய திராவுரு பணைகொடுக்கங்கு நாம் முன்' என்று வம் புலியைக்கொண்டு புல்வாய்க்கன் சொல்லிக் கொண்டு வந்தமையால், றிக்குப் பாலருத்திய வண்ணமாகப் அவனூர் நாமலூரென்று பெயர்பெ பெரியோர்கள் அமைத்திருத்தல், பண் பற்றது. மேகங்கள், தமக்குப்புணை கொடைக்காலத்தில் இத்திருவிளையாடல் டுத்தற்கு முதல் எழுந்தவர்களுடைய நிகழ்ந்ததென்பதை நன்குலிளக்குகின் இடமாகிய துவரை நாட்டில் முதலி ந்து.) ல் மழைபெய்தற்குத்தோன்றி, புணை (ந.) இதில் இசையிலக்கணங்கள் கொடுத்தவனுடைய இடமாகிய கள பலவந்துள்ளன. வேள் விநாட்டிற் பின்பு பெய்யாநிற் (2) காட்டு நாட்டுள்ள வன்னியர் தலைவன், கஉ-பின்லாகளைப்பெற்றான்; (சசு) சோழனை உட்கொண்டு ஆழ் அவர்கள் தீச்செய்கையால், முதியவே த்தியமடு கொண்டாய் யெனப்பெ ல், ஒரு பன்றியினிடக்கில் கஉ - யர் பெற்றது ; அது மதுரைக்கு சுட்டிகளாகப்பிறந்தார்கள் சோம மேற்கேயுள்ள தோசோடை. சுந்தக்கடவுள் பன்றிக்குட்டிகளுக் (+எ) மதுனா, நடுவூர், வாலவாம், குத் தாதிப் பாலத்ததிருவுருவம், ஆலகாய், திருமுடங்கலெனப் பெயர் மதுாைப்பு: திமண்டபத்திலும் திருப்ப பெற்றது ; இத்தலம் சிவபெருமானு ! சங்குன்றத்துத் தம் ஜஸ்தம்பமண்டப டைய படை வீடு. த்தலுமுள்ள ஸ்தம்பங்கள் அமைக் (அ) திருவிடைமருதூரில் வரகு கப்பெற்றுள்ளது. ண பாண்டியர் சிலகால விருந்து பக்தி (5) அப்பன்றிக்குட்டிகள் பன் பாவசராய்ப் பலவகையானழிபாடு | னிரண்டும் வன்னிய கான. கள் செய்துவந்தனர் (திருவிடைமரு அம்பலகள் வளர்த்தமப பன்றிமலை தூர்த் திருகோயிலிலுள் 37 பாண்டியன யென்று பெயர் பொது , அவர்கள் தோரணமென்றவாயின் வலப்பக் பன்றிக் குறும்பபன்னீருவரென கத்தே வரகுணபாண்டியருடைய திரு | Mழங்கப் பெற்றார்கள். வருஉம் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.) | (0) கரிக்குருவிச் சாதிகள் மிருத்தி (சக) வாகுண பாண்டியருடைய புஞ்சபமந்திரம் ஜபித்த இன்றும் குமாரர் அட்டாலே வீரரைப்பிரார்த்தி : அறியலாகும், அம்மந்திரம் விரைவிற் க்க, அவர் வில்வீரராகத்தோன்றிச் பலனை அளிக்கும் (காசிப்புரா சோழன் முதலிய பகைவர் மீது விடை ணம், பன்னிரு.நடிப்படலம்,-04.ஆம் க்குறியம்ல பயெய்தனர். - செய்யுளைப்பார்க்க.) (க்க) சிவபெருமான் மூர்த்தியார் ! (க.க) உக்கிரகுலத்துப்பி றந்தபாண் க்கு அரசளித்தனர். டியனொருவன் மேருமலையிற் தயலை (ருஉ) காரியார் நாரியாரென்னும் | யும் சென்டையும் பொறித்த புலவர்களுடைய பாக்களைச் சிவ ! னன்,
கும் . படையைப் படிப்பவர்கள் வேண்டிய ' பெருமான் பகுத்துக் கொண்டருளி வரத்தைக் கொடுப்போம் ; நீ மதுரை னர் . க்குச்செல்வாயாக ' என் றருளிச்செய் ( ருகூ ) புவியின் முலைப்பாலைச் சில ! தனர் . பாண்டியன் மேகங்களைப்பிடி | பெருமான் புல்வாய்க்கன்றுக்கு அளித் த்துக்கட்டிய இடம் கட்டுநல்லூரென் தருளிர் . மணலூரிலிருந்துவந்த ஒரு றும் அவற்றைச் சிறைப்படுத்திய இட ' வணிகனால் இத்தலம் காணப்பெற்றது ம் இருஞ்சிறை யென்றும் அவன் தனி ( மதுரைப்பு து மண்டபத்திற் கீழைக் த்துநின்று போர் செய்து இந்திரனை கோடியிலுள்ள பெரிய கருங்கற் தா வென்ற இடம் தனிச்சய மென்றும் வொன்றிலும் திருப்பரங்குன்றத்தில் வழங்கப்பகம் மேகத்துக்குப் புணை துவஜஸ்தம்பமண்டபத்தில் வடபாலு கொடுத்தவன் கள வேள்வி நாட்டிலுள்ள பெரியகருங்கற் தூண்களும் ஆறா ள்ள ஏழரையுடையாருவன் அவன் திலும் சில பெருமானுடைய திராவுரு பணைகொடுக்கங்கு நாம் முன் ' என்று வம் புலியைக்கொண்டு புல்வாய்க்கன் சொல்லிக் கொண்டு வந்தமையால் றிக்குப் பாலருத்திய வண்ணமாகப் அவனூர் நாமலூரென்று பெயர்பெ பெரியோர்கள் அமைத்திருத்தல் பண் பற்றது . மேகங்கள் தமக்குப்புணை கொடைக்காலத்தில் இத்திருவிளையாடல் டுத்தற்கு முதல் எழுந்தவர்களுடைய நிகழ்ந்ததென்பதை நன்குலிளக்குகின் இடமாகிய துவரை நாட்டில் முதலி ந்து . ) ல் மழைபெய்தற்குத்தோன்றி புணை ( . ) இதில் இசையிலக்கணங்கள் கொடுத்தவனுடைய இடமாகிய கள பலவந்துள்ளன . வேள் விநாட்டிற் பின்பு பெய்யாநிற் ( 2 ) காட்டு நாட்டுள்ள வன்னியர் தலைவன் கஉ - பின்லாகளைப்பெற்றான் ; ( சசு ) சோழனை உட்கொண்டு ஆழ் அவர்கள் தீச்செய்கையால் முதியவே த்தியமடு கொண்டாய் யெனப்பெ ல் ஒரு பன்றியினிடக்கில் கஉ - யர் பெற்றது ; அது மதுரைக்கு சுட்டிகளாகப்பிறந்தார்கள் சோம மேற்கேயுள்ள தோசோடை . சுந்தக்கடவுள் பன்றிக்குட்டிகளுக் ( + ) மதுனா நடுவூர் வாலவாம் குத் தாதிப் பாலத்ததிருவுருவம் ஆலகாய் திருமுடங்கலெனப் பெயர் மதுாைப்பு : திமண்டபத்திலும் திருப்ப பெற்றது ; இத்தலம் சிவபெருமானு ! சங்குன்றத்துத் தம் ஜஸ்தம்பமண்டப டைய படை வீடு . த்தலுமுள்ள ஸ்தம்பங்கள் அமைக் ( ) திருவிடைமருதூரில் வரகு கப்பெற்றுள்ளது . பாண்டியர் சிலகால விருந்து பக்தி ( 5 ) அப்பன்றிக்குட்டிகள் பன் பாவசராய்ப் பலவகையானழிபாடு | னிரண்டும் வன்னிய கான . கள் செய்துவந்தனர் ( திருவிடைமரு அம்பலகள் வளர்த்தமப பன்றிமலை தூர்த் திருகோயிலிலுள் 37 பாண்டியன யென்று பெயர் பொது அவர்கள் தோரணமென்றவாயின் வலப்பக் பன்றிக் குறும்பபன்னீருவரென கத்தே வரகுணபாண்டியருடைய திரு | Mழங்கப் பெற்றார்கள் . வருஉம் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது . ) | ( 0 ) கரிக்குருவிச் சாதிகள் மிருத்தி ( சக ) வாகுண பாண்டியருடைய புஞ்சபமந்திரம் ஜபித்த இன்றும் குமாரர் அட்டாலே வீரரைப்பிரார்த்தி : அறியலாகும் அம்மந்திரம் விரைவிற் க்க அவர் வில்வீரராகத்தோன்றிச் பலனை அளிக்கும் ( காசிப்புரா சோழன் முதலிய பகைவர் மீது விடை ணம் பன்னிரு . நடிப்படலம் - 04 . ஆம் க்குறியம்ல பயெய்தனர் . - செய்யுளைப்பார்க்க . ) ( க்க ) சிவபெருமான் மூர்த்தியார் ! ( . ) உக்கிரகுலத்துப்பி றந்தபாண் க்கு அரசளித்தனர் . டியனொருவன் மேருமலையிற் தயலை ( ருஉ ) காரியார் நாரியாரென்னும் | யும் சென்டையும் பொறித்த புலவர்களுடைய பாக்களைச் சிவ ! னன்