திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சசு,- சோழனைக் கொண்டாழியிற்முழ்த்த திருவிளையாடல், உஎ அற்புதன் மேனி கும்பிட் டருளிஞேர் கணிகை மாதும் பொற்சிவ லோகத் தயாரும் போற்றளிற றிருப்பக் கண்டீ செற்றரும் பிரமாணத்தோ டியாவ? Jலுறைஞ்சி னற்சிவ லோகத் தின்று நகுதற கைய மின்றே, அகத்திருக்குத்தம் - உ அக. சாகா - சோழனைக் கொண்டாழியிற்றாழ்த்த திருவிளையாடல், 41 முந்தையோர் காலத் தன்கண் முதுவலித திறத்தோர் சோழ னந்தமில் படையான் கா யாசம் பாக்கி யானோர் வெந்திறற் பரியா ளென்று விளம்பியோர் நாமம் பூண்டு 3 சந்தமா மறைக்கன் பின்றி வாழ்ந்தனன் றனை யந்து. வேறு, ஆங்கவன் றிசைவிச யஞ்சே யாதர நீங்கரும் பெருவிளை யாட்டி னெஞ்சுவைத் தோங்கமுத் தரைமுடி வுலான் மண்டிற் றேங்கிய பெரியதென் றிசையை நோக்கினான். மன்னவர் மன்னவன் மாசி ரேசுடைக் கன்னிநன நாட்டு வாழ் கருணைத் தென்னவன் றன்னைமுன் வெல்லுவான் (முன யோடு சூழ் பொன்னெயின் மது, பயம் புரதத கரநதனன், (ங) -... --- --- --- ---- - ----... - -- -- க. பிரமாணம் - ஆலதிபுத்தி, சி : 5.5. க. மிக்க - மிகுத்து. ஆபிரம்பாம் - ஆ ரம் குதிரை வீரருக்கு, பரியாள். குதிரை வீரன், சாதம் - ஈத, உ, திசைவிசயம் - திக்குவிசம், முத்திசை; தெற்கல்லா தன. இயல் - இலக்கணம். | * "வேடுவ னாக வேண்டுருக் கொண்டு, காடது தன்னிற் கரந்த கள்ள மும்" (திருவா, கீர்த்தி. *ச , நீ); ''டிரு வேட்டுப் பஞ்சவற் பொருத, கிள்ளியும் கினையும் கார்டை காக், திணமையுஞ் சுருக்குக் தேத்தமும் பொன்றட, வெரிகா யாக எருணாட் பருவக, கொஃபககொன டாழி குறியுடன் படைத்து, மறியப் புதைத்த மதம்கெழு பெருமான்'' (கல், அங.. } (பி - ம்.) 1 'ஆவர் கயந்த யாவையு முடித்தே ' 3'சக்க தயாமரைக்' னோடு
சசு - சோழனைக் கொண்டாழியிற்முழ்த்த திருவிளையாடல் உஎ அற்புதன் மேனி கும்பிட் டருளிஞேர் கணிகை மாதும் பொற்சிவ லோகத் தயாரும் போற்றளிற றிருப்பக் கண்டீ செற்றரும் பிரமாணத்தோ டியாவ ? Jலுறைஞ்சி னற்சிவ லோகத் தின்று நகுதற கைய மின்றே அகத்திருக்குத்தம் - அக . சாகா - சோழனைக் கொண்டாழியிற்றாழ்த்த திருவிளையாடல் 41 முந்தையோர் காலத் தன்கண் முதுவலித திறத்தோர் சோழ னந்தமில் படையான் கா யாசம் பாக்கி யானோர் வெந்திறற் பரியா ளென்று விளம்பியோர் நாமம் பூண்டு 3 சந்தமா மறைக்கன் பின்றி வாழ்ந்தனன் றனை யந்து . வேறு ஆங்கவன் றிசைவிச யஞ்சே யாதர நீங்கரும் பெருவிளை யாட்டி னெஞ்சுவைத் தோங்கமுத் தரைமுடி வுலான் மண்டிற் றேங்கிய பெரியதென் றிசையை நோக்கினான் . மன்னவர் மன்னவன் மாசி ரேசுடைக் கன்னிநன நாட்டு வாழ் கருணைத் தென்னவன் றன்னைமுன் வெல்லுவான் ( முன யோடு சூழ் பொன்னெயின் மது பயம் புரதத கரநதனன் ( ) - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - . பிரமாணம் - ஆலதிபுத்தி சி : 5 . 5 . . மிக்க - மிகுத்து . ஆபிரம்பாம் - ரம் குதிரை வீரருக்கு பரியாள் . குதிரை வீரன் சாதம் - ஈத திசைவிசயம் - திக்குவிசம் முத்திசை ; தெற்கல்லா தன . இயல் - இலக்கணம் . | * வேடுவ னாக வேண்டுருக் கொண்டு காடது தன்னிற் கரந்த கள்ள மும் ( திருவா கீர்த்தி . * நீ ) ; ' ' டிரு வேட்டுப் பஞ்சவற் பொருத கிள்ளியும் கினையும் கார்டை காக் திணமையுஞ் சுருக்குக் தேத்தமும் பொன்றட வெரிகா யாக எருணாட் பருவக கொஃபககொன டாழி குறியுடன் படைத்து மறியப் புதைத்த மதம்கெழு பெருமான் ' ' ( கல் அங . . } ( பி - ம் . ) 1 ' ஆவர் கயந்த யாவையு முடித்தே ' 3 ' சக்க தயாமரைக் ' னோடு