திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

2உச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். சசு.- இந்திரன் முடிமேல்வளையெறிந்த திருவிளையாடல்.* விண்ணகத் தலைவ னாய தேவர்கள் வேந்த னுக்கு மண்ணகத் தலைவ ஞாய பாண்டிய மன்ன னுக்கு மெண்ணறச் சிறிது ளத்துள் வெறுப்புள திமையோ ராலுங் கண்ணுற வறியொணாது காரண மகனுக் கென்ன. முனிவர்கள் கேட்பான் வேட்டு முந்திய வுலகத் தெல்லா நினைவையு முணர வல்ல நிகரிலா மலயக் கோவே மனமகிழ் வோடு மந்த மறைப் பொரு டன்னை யின்று வினையற விளம்பல் வேண்டும் விளக்கி... வெங்கட் கென்றார். (-) ஆங்கது சொல்ல ஞான வசுத் யென் பகர்வா னீதி யோங்கிய முன்னோர் கால மொளிவளர் சோனாடு நீங்கரும் வளமை குன்றா நிகரிலா வான்னகம் பாங்குடை பறிவான் மிக்க பாண்டி.' பெரிய நாடும். ஈனமில் வளங்க ணல்கு மிரும்புனன் மழைம் அத்துத் தானமும் தவமுங் குன்றி தென்முகம் ராணி யங்க ளானவை விளைவி லாம வாதவன் சார்பாற் காய்ந்து மானிட ரற்ற முற்று வாடினர் வருத்தங் கூர்ந்து. க. வெறுப்பு - ரைன. ; 'ஆர் வெறுப்பானவ.'பே'', "பிறிவிலா வெ றுப்பி வர்க்கிங் திப்படிட் தங்கத் ரென்' (2. 67: அ/2; சச: நட.) கண் தை - கருத. உ, மறைப்பொருள். இரகசியச் செய்தி; "'Dass) puரை பகர்த்தாப்" (கூட்..) கூ.. ஒளி - தெய்வத்தன் ம; 'மின்செளி யெறிப்பத் தம்மொளி மழு ங்கி" (பட்டினப், உக..) *. "தானந்தவ மிரண்ரிக் தக்காசம், வாரம் வழக்கா வெனின்" (குறள், சக) என்பவாகலன், 'தானே முத்தப்பமுங் கன்தி' என்றார். அற்றம் உற்று - சோர்வுற்று, * ''அப்படைப் பராழியன் மாண் டற்றி, பிட்டலெங் கொடுஞ்சிதைப் பட்ட கார்க்குலச், தனையோ நிரைநீர் 'ன போல' (கல், உச); ''திங்கட் செல்வன் றிருக்கலம் விளங்கச், செங்கரை தோன்றிரல்விளாங் காரம், கா ங்கொளி மார்பர் ஸ்டோ கா காழி, முடி யுடைத்தோள் முதல்வன் சென்னியென், றி யுடைப் -ெ ரூ.P3 [ழ பெய்தா தேம், பிழையா விளையுட் பெருவளஞ் சரப்ப, மழை Saf' த் தான் - nasa ன் வாழ்க'' (சிலப். கக! உங - க); ''தேவர்கோன் பசைக் சென்னவர் போன் மார்பினமே" (சை ஆய்ச்சியர் குரவை); ''உச்சரத தாடகை யமரர் சோமா, ச்சிப் பொன்முடி யொளிவளை புடை'த்தகை'' (யே, உக.: (50 - (க); ''தேவாரார மார்பன் வாழ்க வென்றுடந் தத்துமே'', ''வானவர்கோனாம் வாங்கிய தோட்பஞ் சவ ன்றன், மீனக் கொடி பாடும் பாடலே பாடல்" (சிலப், வாழ்த்துக்காதை.} (பி - ம்) 1'மானிடர் முற்றுமுற்ற'
2உச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . சசு . - இந்திரன் முடிமேல்வளையெறிந்த திருவிளையாடல் . * விண்ணகத் தலைவ னாய தேவர்கள் வேந்த னுக்கு மண்ணகத் தலைவ ஞாய பாண்டிய மன்ன னுக்கு மெண்ணறச் சிறிது ளத்துள் வெறுப்புள திமையோ ராலுங் கண்ணுற வறியொணாது காரண மகனுக் கென்ன . முனிவர்கள் கேட்பான் வேட்டு முந்திய வுலகத் தெல்லா நினைவையு முணர வல்ல நிகரிலா மலயக் கோவே மனமகிழ் வோடு மந்த மறைப் பொரு டன்னை யின்று வினையற விளம்பல் வேண்டும் விளக்கி . . . வெங்கட் கென்றார் . ( - ) ஆங்கது சொல்ல ஞான வசுத் யென் பகர்வா னீதி யோங்கிய முன்னோர் கால மொளிவளர் சோனாடு நீங்கரும் வளமை குன்றா நிகரிலா வான்னகம் பாங்குடை பறிவான் மிக்க பாண்டி . ' பெரிய நாடும் . ஈனமில் வளங்க ணல்கு மிரும்புனன் மழைம் அத்துத் தானமும் தவமுங் குன்றி தென்முகம் ராணி யங்க ளானவை விளைவி லாம வாதவன் சார்பாற் காய்ந்து மானிட ரற்ற முற்று வாடினர் வருத்தங் கூர்ந்து . . வெறுப்பு - ரைன . ; ' ஆர் வெறுப்பானவ . ' பே ' ' பிறிவிலா வெ றுப்பி வர்க்கிங் திப்படிட் தங்கத் ரென் ' ( 2 . 67 : / 2 ; சச : நட . ) கண் தை - கருத . மறைப்பொருள் . இரகசியச் செய்தி ; ' Dass ) puரை பகர்த்தாப் ( கூட் . . ) கூ . . ஒளி - தெய்வத்தன் ; ' மின்செளி யெறிப்பத் தம்மொளி மழு ங்கி ( பட்டினப் உக . . ) * . தானந்தவ மிரண்ரிக் தக்காசம் வாரம் வழக்கா வெனின் ( குறள் சக ) என்பவாகலன் ' தானே முத்தப்பமுங் கன்தி ' என்றார் . அற்றம் உற்று - சோர்வுற்று * ' ' அப்படைப் பராழியன் மாண் டற்றி பிட்டலெங் கொடுஞ்சிதைப் பட்ட கார்க்குலச் தனையோ நிரைநீர் ' போல ' ( கல் உச ) ; ' ' திங்கட் செல்வன் றிருக்கலம் விளங்கச் செங்கரை தோன்றிரல்விளாங் காரம் கா ங்கொளி மார்பர் ஸ்டோ கா காழி முடி யுடைத்தோள் முதல்வன் சென்னியென் றி யுடைப் -ெ ரூ . P3 [ பெய்தா தேம் பிழையா விளையுட் பெருவளஞ் சரப்ப மழை Saf ' த் தான் - nasa ன் வாழ்க ' ' ( சிலப் . கக ! உங - ) ; ' ' தேவர்கோன் பசைக் சென்னவர் போன் மார்பினமே ( சை ஆய்ச்சியர் குரவை ) ; ' ' உச்சரத தாடகை யமரர் சோமா ச்சிப் பொன்முடி யொளிவளை புடை ' த்தகை ' ' ( யே உக . : ( 50 - ( ) ; ' ' தேவாரார மார்பன் வாழ்க வென்றுடந் தத்துமே ' ' ' ' வானவர்கோனாம் வாங்கிய தோட்பஞ் சவ ன்றன் மீனக் கொடி பாடும் பாடலே பாடல் ( சிலப் வாழ்த்துக்காதை . } ( பி - ம் ) 1 ' மானிடர் முற்றுமுற்ற '