திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கக2 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், ரிறையினின் மருங்க ணைந்தோ ரியாவரா பினும்பி றங்கப் பிறிவிலா வமர பராக்கும் பெருந்துறை முக்தைப் பேரூர். கரு) பேறு, அருந்தவர் சிந்தைசெ லுந் துறை வந்தணை யந்தணர் முந்தைமகம் புரிந்து செ யுந்துறை சந்தைப் டுந்துறை புத்திக்க டந்தபதந் தருந்துறை யிந்திரை வந்துறை யுந்துறை தொந்திகொ டந்திட்டும் பெருந்துறை யெந்தைப் ரிந்துகு ருந்தினி ருந்தபெருந்துறையே. () வேறு, வயலெலாங் கன்னல் செந்நெல் வனமெலா நாகம் பூக மயலெலாக் தேர்வி மான மவை யெலா முனிவர் வானோர் 8 புயலெலா 4மாட கூடம் (புறமெலாம் வேள்வி யோமங் கயலெலார் தாவும் லோவிக் கரையெலாந் தவஞ்செய் வோரால்.(கூன் ) வேறு, சகம்பேரி வறுகலைர் சங்க மேறிய மகந்தரு மறையுரு வங்க மாற்ற முகந்தரு பவர்கடன் முடிய வோடியே தொகும்பொருள் படுபெருக் துறையைச் சார்ந்ததால், (ந.அ ) வேறு, அந்நக ரணையா முன்ன ரேங்கசெஞ் சுரை வே றாகித் துன்னுபே ரன்பு நீடத் துணைவிழி யருவி பாய வுன்னரு மயிர்சி 9லும்ப வுயர்கராங் குவிய வாறா வன்னிசேர் மெழுகே யென்ன வருகினார் வாத வூரர். திருந்துமுற் றவத்தி னாலே செல்வமே லாசை விட்டுப் பாந்தகெஞ் சொடுங்கக் கண்டு பன்முறை யதிச யித்திப் பெரும்பதி யடையா முன்ன ரடைந்தது பேரன் பெக்தை பொருந்திய தலங்க டம்முட். டலமிது 10போலொன் றின்றே, (10) நசு, சந்தை - வேதம்; சில பெருமான் பாத்தியாயர் வேடம் பூண்டு அத் தலத்தில் ஓரிடத்திற் ரிலாகாளிருக்து மேற்கூறிய முத்தாற்றும் வர்களுடைய பிள் ாைகளுக்கு வேதத்தை ஓதுவித்தமையின், 'சந்தைபடுக்கதை' என்றார்; "வேத காயகக்கு" என்பர்பின்றும் ச. ஓதுவத்த இடம் பள்ளிக்கட்டமென்று இன் றும் வழக்குகில் தது, தொத்திகொள் தந்தி - விநாயகர், குருந்தமரம் - இத்தல விருக்ஷம், ... கலைச்சங்கம் - வித்தையன் தொகுதி; ஆடையின் தொகுதியென்பது மற்றொருபொருள் ; சிலேடை.. மதையுறுவங்கம் - திருவாதவூரர், ஙக, சிலும்ப - சிலிர்ப்ப, (பி - ம்.) 1'ஆதம்' 2'கடந்து' 3 புயலெலாக்க மோடம்புதம்' 4'மாடப் புரம்' 'வாவிகரை' டேரவுறு', 'பரிவுறு' 'வங்கமாத்தரு' 'அக்கணெஞ்சு 9 சிலிர்ப்ப' 10"போலின்றின்தே'
கக2 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் ரிறையினின் மருங்க ணைந்தோ ரியாவரா பினும்பி றங்கப் பிறிவிலா வமர பராக்கும் பெருந்துறை முக்தைப் பேரூர் . கரு ) பேறு அருந்தவர் சிந்தைசெ லுந் துறை வந்தணை யந்தணர் முந்தைமகம் புரிந்து செ யுந்துறை சந்தைப் டுந்துறை புத்திக்க டந்தபதந் தருந்துறை யிந்திரை வந்துறை யுந்துறை தொந்திகொ டந்திட்டும் பெருந்துறை யெந்தைப் ரிந்துகு ருந்தினி ருந்தபெருந்துறையே . ( ) வேறு வயலெலாங் கன்னல் செந்நெல் வனமெலா நாகம் பூக மயலெலாக் தேர்வி மான மவை யெலா முனிவர் வானோர் 8 புயலெலா 4மாட கூடம் ( புறமெலாம் வேள்வி யோமங் கயலெலார் தாவும் லோவிக் கரையெலாந் தவஞ்செய் வோரால் . ( கூன் ) வேறு சகம்பேரி வறுகலைர் சங்க மேறிய மகந்தரு மறையுரு வங்க மாற்ற முகந்தரு பவர்கடன் முடிய வோடியே தொகும்பொருள் படுபெருக் துறையைச் சார்ந்ததால் ( . ) வேறு அந்நக ரணையா முன்ன ரேங்கசெஞ் சுரை வே றாகித் துன்னுபே ரன்பு நீடத் துணைவிழி யருவி பாய வுன்னரு மயிர்சி 9லும்ப வுயர்கராங் குவிய வாறா வன்னிசேர் மெழுகே யென்ன வருகினார் வாத வூரர் . திருந்துமுற் றவத்தி னாலே செல்வமே லாசை விட்டுப் பாந்தகெஞ் சொடுங்கக் கண்டு பன்முறை யதிச யித்திப் பெரும்பதி யடையா முன்ன ரடைந்தது பேரன் பெக்தை பொருந்திய தலங்க டம்முட் . டலமிது 10போலொன் றின்றே ( 10 ) நசு சந்தை - வேதம் ; சில பெருமான் பாத்தியாயர் வேடம் பூண்டு அத் தலத்தில் ஓரிடத்திற் ரிலாகாளிருக்து மேற்கூறிய முத்தாற்றும் வர்களுடைய பிள் ாைகளுக்கு வேதத்தை ஓதுவித்தமையின் ' சந்தைபடுக்கதை ' என்றார் ; வேத காயகக்கு என்பர்பின்றும் . ஓதுவத்த இடம் பள்ளிக்கட்டமென்று இன் றும் வழக்குகில் தது தொத்திகொள் தந்தி - விநாயகர் குருந்தமரம் - இத்தல விருக்ஷம் . . . கலைச்சங்கம் - வித்தையன் தொகுதி ; ஆடையின் தொகுதியென்பது மற்றொருபொருள் ; சிலேடை . . மதையுறுவங்கம் - திருவாதவூரர் ஙக சிலும்ப - சிலிர்ப்ப ( பி - ம் . ) 1 ' ஆதம் ' 2 ' கடந்து ' 3 புயலெலாக்க மோடம்புதம் ' 4 ' மாடப் புரம் ' ' வாவிகரை ' டேரவுறு ' ' பரிவுறு ' ' வங்கமாத்தரு ' ' அக்கணெஞ்சு 9 சிலிர்ப்ப ' 10 போலின்றின்தே '