திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உ.எ.- ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல். ககக வேறு. ஆரண மும்பகலு மிந்துவு மாடரவு மந்தண னும்மரியும் தும் புரு நாரதரும், வாரண முத்திருமான் மைந்தனு மித்திரனும் வானு யர் தேவர்களுங் கோடுடை மாமுனியும், பூரண நாமகளும் பூமக ளும்முமையும் பூழிய னுந் திருவோ 33.-முல கும்பரவுங், காரண வன்குரவார் கந்தவனச்சோமன் காளைம் ணங்கமாழுந் தாளைவ ணங் கினரால். (x2) வேறு, கருதுமப் பதியை விட்டுக் காதங்கள் பலவு நீங்கி வருநெறி வசத்தி னானு மாசின்முற் டெர்பி னு மருள்புனை வாத ஆச ரன்புடைர் சம்பு வாழும் திரைபொரு மொய்யார் பொய்கைத் திருப்பெரும் துறையைச் சேர்ந்தார். வளைமதி காட்டப் பூக மாகதங் பாட்டர் கொன்றை நளிநிதி காட்டக் காட்ட நாகாத் நிலமெ வர்க்கு முளமகிழ் துறக்கங் காட்ட வுயர்சிவ புரத்துச் செல்லக் கிளரொளி வழியீ தென்று கேதகை காட்டச் சென்றார். (ஙச ) நிறைபெருக் தவத்தோர் வேள்வி தீங்கரும் பெருமை மிக்கோர் மறுவிலா மூன்று நூறு மறைடவர் விளங்கு மு. ML..., பகல் - சூரியன். அந்தணன் - Irater. திருமா மைந்தன் - மன் மதன், கோடுடைமாமுனி - கலைக்கோட்டு முனிவர், தமகள் - தமிதேவி, பூழி யன் - பாண்டியன், காரணவன் - சுந்தரேசுவரர், சோமன் - சோமேசுவார். காளை - காளசர்; அத்தலத்திற் ஈந்தரேசுவரர், சோமேசுவரர், காளைச ரென்று மூன்று சிவலிங்கப்பெருமான்களு-ை4.) சந்ததிகார் உன்ன, விக்கிரம சோழன் மகள் சுகந்தகேகியை மணம் -3 வரகுணபாண்டியர், அவளுடைய அழகின் மிகுசியைக்கண்டு அத்தலத்திற் 'நமா,க்கு அர்ப்பணஞ்செய் தனரென்பதும் அவருடைய உந்தனர் நறுமணம் $7. கும் பரவிய துபற்றி அத்தலம் சுகந்தவனம் அமைத்து கத்தாமென்று பெயர்பெற்றதென்பதும் அத் தலபுராண வரலாறு.. நசு. 'மொய்யார்பொட்கை' என்பது, திட்டுத்துறை தன் ஒரு தீர்த்தம், ''மொய்யார் தடம் பொய்கை'க்கு' (திவா. திருகொம். ககன் பதனாலு மணர்க. திருப்பெருந்துன் ரபென்பது, பிருகத் தீர்த்தமென்று வட மொழியில் வழங்கும். இத்தலம் இக்காபனப்பெயர் பெற்றதை, திருப்பெருந்து தைப் புராணத்துள்ள பெருந்துறைப் படலத்தாமணர்க. ஈச. வளை - சங்கு, நாகம் - புள்ar , sreம் பத்திலம் காட்ட; நித்தி லம் - முத்து; இது புன்னை யரும்பிற்கு உ.வ. கூரு. மூன்று தாறுமறையவர் - முத்துத்தவர்; இவர்கள் இத்தலத்திற் சிவபெருமானைப் பூரித்தல் முதலிய வழிபாநாட்டிற்குரியார்; தில்லை மூவாயிர வரைப்போல. இதையினின் அமரராக்குமென்க. (பி. ம்.) 1'நாரதனும்' 2 'தோடுடை மா' 'ஏாசமும்' 4 'காரணன் வண்' 5'மெய்யார்' 5, நித்தில மேயார்க்கும்'
. . - ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல் . ககக வேறு . ஆரண மும்பகலு மிந்துவு மாடரவு மந்தண னும்மரியும் தும் புரு நாரதரும் வாரண முத்திருமான் மைந்தனு மித்திரனும் வானு யர் தேவர்களுங் கோடுடை மாமுனியும் பூரண நாமகளும் பூமக ளும்முமையும் பூழிய னுந் திருவோ 33 . - முல கும்பரவுங் காரண வன்குரவார் கந்தவனச்சோமன் காளைம் ணங்கமாழுந் தாளைவ ணங் கினரால் . ( x2 ) வேறு கருதுமப் பதியை விட்டுக் காதங்கள் பலவு நீங்கி வருநெறி வசத்தி னானு மாசின்முற் டெர்பி னு மருள்புனை வாத ஆச ரன்புடைர் சம்பு வாழும் திரைபொரு மொய்யார் பொய்கைத் திருப்பெரும் துறையைச் சேர்ந்தார் . வளைமதி காட்டப் பூக மாகதங் பாட்டர் கொன்றை நளிநிதி காட்டக் காட்ட நாகாத் நிலமெ வர்க்கு முளமகிழ் துறக்கங் காட்ட வுயர்சிவ புரத்துச் செல்லக் கிளரொளி வழியீ தென்று கேதகை காட்டச் சென்றார் . ( ஙச ) நிறைபெருக் தவத்தோர் வேள்வி தீங்கரும் பெருமை மிக்கோர் மறுவிலா மூன்று நூறு மறைடவர் விளங்கு மு . ML . . . பகல் - சூரியன் . அந்தணன் - Irater . திருமா மைந்தன் - மன் மதன் கோடுடைமாமுனி - கலைக்கோட்டு முனிவர் தமகள் - தமிதேவி பூழி யன் - பாண்டியன் காரணவன் - சுந்தரேசுவரர் சோமன் - சோமேசுவார் . காளை - காளசர் ; அத்தலத்திற் ஈந்தரேசுவரர் சோமேசுவரர் காளைச ரென்று மூன்று சிவலிங்கப்பெருமான்களு -ை4 . ) சந்ததிகார் உன்ன விக்கிரம சோழன் மகள் சுகந்தகேகியை மணம் - 3 வரகுணபாண்டியர் அவளுடைய அழகின் மிகுசியைக்கண்டு அத்தலத்திற் ' நமா க்கு அர்ப்பணஞ்செய் தனரென்பதும் அவருடைய உந்தனர் நறுமணம் $ 7 . கும் பரவிய துபற்றி அத்தலம் சுகந்தவனம் அமைத்து கத்தாமென்று பெயர்பெற்றதென்பதும் அத் தலபுராண வரலாறு . . நசு . ' மொய்யார்பொட்கை ' என்பது திட்டுத்துறை தன் ஒரு தீர்த்தம் ' ' மொய்யார் தடம் பொய்கை ' க்கு ' ( திவா . திருகொம் . ககன் பதனாலு மணர்க . திருப்பெருந்துன் ரபென்பது பிருகத் தீர்த்தமென்று வட மொழியில் வழங்கும் . இத்தலம் இக்காபனப்பெயர் பெற்றதை திருப்பெருந்து தைப் புராணத்துள்ள பெருந்துறைப் படலத்தாமணர்க . ஈச . வளை - சங்கு நாகம் - புள்ar sreம் பத்திலம் காட்ட ; நித்தி லம் - முத்து ; இது புன்னை யரும்பிற்கு . . கூரு . மூன்று தாறுமறையவர் - முத்துத்தவர் ; இவர்கள் இத்தலத்திற் சிவபெருமானைப் பூரித்தல் முதலிய வழிபாநாட்டிற்குரியார் ; தில்லை மூவாயிர வரைப்போல . இதையினின் அமரராக்குமென்க . ( பி . ம் . ) 1 ' நாரதனும் ' 2 ' தோடுடை மா ' ' ஏாசமும் ' 4 ' காரணன் வண் ' 5 ' மெய்யார் ' 5 நித்தில மேயார்க்கும் '