திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

11 காது போயிற்றென். ஒரு கட்டுக்கதை கூறுவாரும், வட நூல் ஆதாரமில்லாமையால் இந் நூலை ஒருவரும் அங்கீகரிக்க வில்லையென்று சொல்லுவாரும், சோமசுந்தரக் கடவுளை அருமையாகச் சொல்லாமற் பத்தியின்றி, சொக்கன் சொக்கன்' என்று பலவிடத்துங் கூறியிருக் தலால் இதை ஒருவரும் கையால் தொடவில்லை யென்பாரும், பாஞ் சோதி முனிவரிபற்றிய திருவிளையாடல் வழங்கத் தொடங்கியபின்பு இது வழங்குதலற்றதென்பாரும், இன்னும் தந்தமக்குத் தோற் றியவண்ணம் பற்பல கூறுவாருமாக அங்கங்கே பற்பலர் உளராயினார்; இவைகள் யாவும் ஈதானுக நிகந் தியாபமென்பது இக்கால ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இனிது விளங்கும். இப்புத்தக ஆராய்ச்சிக்குர். ஈருமிகளாக இருந்த தமிழ் நூல்கள் அட்டமிப்பிரதக்ஷிணமான்கியம், அருணகிரிப் புராணம், அழகர் கலப்பகர்', இகுவம்ஃEc, இலக்ணக்கொத்து, ஐங்குறு நாறு, ஈடம் பவன..பாணம், கந்தபுராணம், கம்பராமாயணம், கல்லாடமும் இரு நெல்.?காவி மலேறும் பெருமாள் பிள்ளையைம், கலிங்கத்துப் LIN , கலித், நாகை, காளையார் கோயிற் பானம், க்ஷ வசனம், குறுந்தொகை, கடலழகர் ராரை வசனம், கோட்ப்பாணம், சிதம் பாபாராம், சிலப்பதிகாரம், சிவக சிந்தாமxaf, சுந்த பாண்டியம், சூளாமணி', ஞானவாசிட்டம், நக்கபாகப்பரணி, தத்துவராயர், பிரபந் தங்கள், தமானவர் பாடல், திருக்காளத்திப் புராணம், திருக் கானப்பேர்ப்புராணம், திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார், திரு.க.கைக் காரோணப் புராணம், திருப்பரங்கிப் புராணம், திருப்பூவணப் புரா ணம், திருப்பெருந்துறைப் புராணங்கள் (பழையன, புதியது), திருவாசகம், திருவா, சர்! பாணம், திரு பிளை பாடற் பயகா மாலை யும் அதனுரையும், திருவிளையாடற் புராணம் (பாக்சோதி முனிவர் செய்தது), திருவிளையாடற் போற்றிக் கலிவெண்பா, திருவுத்தா கோசமங்கைப் பாணம், திருவேடகப் பாணம், திவ்ய ப்ரபந்தம். தேவாரம், கொல்காப்பியம், நளவெண்பா, நாலடியார், பத்துப் பாட்டு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், பிரபுலிங்களிலை, புறநாலூறு, புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பெரியபுராணம், மணிமேகலை, மதுரைக் கலம்பகம், மதுரைச் சொக்கநாதர் உலா, பதுரைச் சொக்கநாதர் * இந்நால் வட நூலா தாரங்கொண்டே இயற்றப்பெற்றதென்பதை, குறை வற'', ''அலை நடு'', ''ஓதரிய', 'யோ தன் வான்மீகி'' என் தும் முதற்கு மிப்பை புடைய இந்தாற்செய்புட்களாலுனர்க.
11 காது போயிற்றென் . ஒரு கட்டுக்கதை கூறுவாரும் வட நூல் ஆதாரமில்லாமையால் இந் நூலை ஒருவரும் அங்கீகரிக்க வில்லையென்று சொல்லுவாரும் சோமசுந்தரக் கடவுளை அருமையாகச் சொல்லாமற் பத்தியின்றி சொக்கன் சொக்கன் ' என்று பலவிடத்துங் கூறியிருக் தலால் இதை ஒருவரும் கையால் தொடவில்லை யென்பாரும் பாஞ் சோதி முனிவரிபற்றிய திருவிளையாடல் வழங்கத் தொடங்கியபின்பு இது வழங்குதலற்றதென்பாரும் இன்னும் தந்தமக்குத் தோற் றியவண்ணம் பற்பல கூறுவாருமாக அங்கங்கே பற்பலர் உளராயினார் ; இவைகள் யாவும் ஈதானுக நிகந் தியாபமென்பது இக்கால ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இனிது விளங்கும் . இப்புத்தக ஆராய்ச்சிக்குர் . ஈருமிகளாக இருந்த தமிழ் நூல்கள் அட்டமிப்பிரதக்ஷிணமான்கியம் அருணகிரிப் புராணம் அழகர் கலப்பகர் ' இகுவம்ஃEc இலக்ணக்கொத்து ஐங்குறு நாறு ஈடம் பவன . . பாணம் கந்தபுராணம் கம்பராமாயணம் கல்லாடமும் இரு நெல் . ? காவி மலேறும் பெருமாள் பிள்ளையைம் கலிங்கத்துப் LIN கலித் நாகை காளையார் கோயிற் பானம் க்ஷ வசனம் குறுந்தொகை கடலழகர் ராரை வசனம் கோட்ப்பாணம் சிதம் பாபாராம் சிலப்பதிகாரம் சிவக சிந்தாமxaf சுந்த பாண்டியம் சூளாமணி ' ஞானவாசிட்டம் நக்கபாகப்பரணி தத்துவராயர் பிரபந் தங்கள் தமானவர் பாடல் திருக்காளத்திப் புராணம் திருக் கானப்பேர்ப்புராணம் திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் திரு . . கைக் காரோணப் புராணம் திருப்பரங்கிப் புராணம் திருப்பூவணப் புரா ணம் திருப்பெருந்துறைப் புராணங்கள் ( பழையன புதியது ) திருவாசகம் திருவா சர் ! பாணம் திரு பிளை பாடற் பயகா மாலை யும் அதனுரையும் திருவிளையாடற் புராணம் ( பாக்சோதி முனிவர் செய்தது ) திருவிளையாடற் போற்றிக் கலிவெண்பா திருவுத்தா கோசமங்கைப் பாணம் திருவேடகப் பாணம் திவ்ய ப்ரபந்தம் . தேவாரம் கொல்காப்பியம் நளவெண்பா நாலடியார் பத்துப் பாட்டு பதிற்றுப்பத்து பரிபாடல் பிரபுலிங்களிலை புறநாலூறு புறப்பொருள் வெண்பாமாலை பெரியபுராணம் மணிமேகலை மதுரைக் கலம்பகம் மதுரைச் சொக்கநாதர் உலா பதுரைச் சொக்கநாதர் * இந்நால் வட நூலா தாரங்கொண்டே இயற்றப்பெற்றதென்பதை குறை வற ' ' ' ' அலை நடு ' ' ' ' ஓதரிய ' ' யோ தன் வான்மீகி ' ' என் தும் முதற்கு மிப்பை புடைய இந்தாற்செய்புட்களாலுனர்க .