திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சுஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், வாங்கருந் தெய்வப் பலகையைச் சங்க மண்டபத் திடைநடு விட்டால், கோங்கமுன் 1கீர ரிருந்தனர் பின்ன ருயர்புளோ சொருவ ருக் கிருப்ப, வாங்க.து வளர் தல் கண்டுகன் கபில ரிருந்தன என்பொடு முன்போற், றாங்குதல் கொடாது வளர்க் திட விருந்தார் பரணரும் தலமெலா மதிப்ப, முற்றிய பயன்க நான்கினால் விளங்கு முத்தமிழ்க் கொத்தியல் வல்ல, மற்றுள் சங்கத் வருமவ் வடை.ன் வளர்த்திட்ட வளார்ந்திட நயர்,து, நற்றவ னருளின் பெருமையை வாழ்த்தி இருக்குட நானிலத் தோர்கள், செற்றம் கால் வறிந்திடங் கொடுத்த சித்திரப் பலகை பைத் துதித்தார். சான்றவர் தேர்ந்து தம்முடைக் செளிவரற் சயமுறக் கோத்த செக் தமிழைத் தோன்றிய சங்க மண்டபத் தின்கட் சோர்வற வைத் துவைத் தேக, வான்றவச் செய்யுள் காலநீ ளத்தா லளவில வாய்த் தலை மயங்கி, வான்றொட வுயர்ந்த வாங்கவர் திரண்டு வந்தனர் மற் றொரு காலம், சொல்லருஞ் சொல்லின் பகுதியாற் றம்மிற் றொடர்விடா வழக் கினுன் மலைந்து, வெல்வருக் திறத்தைக் கண்டுகந் தமிழுள் விளக்க மில் லாதன விட்டு, கல்லன கொள்ளக் கடவமென் றியைந்து நயக் தரு பனுவலா ராய்வா, னொல்வை பி லழகார் சங்கமண் டபத்து ளேறினா ருறத்தமை மதித்து. (or) வந்தவர் குலைந்து முன்னமே கேலைந்து வசையறக் கிடந்தவை யெடுத்து, முந்தவா ராயு டீளவிலப் பனுவன் முறை தலை மயங்கலா வழிந்து, சிந்தையா குலத்தோ டென் செய்கே மெனத்தஞ் செழுமு கம் வாடலுங் கருணை, யெந்தை.நா யகனும் வந்தனன் முழா தின்றமி ழ்ப் புலவனா யிரங்கி. 4. மண்டபத்திடை 156 - மண்டபத்தில் நடுவே இடை: ஏழாம் வேற்று மையும் பு; இEை - ஒரு பொருட்பன் : மாழிமாம், தாக்குதல் கொடா. தாமதியாது; $1 : 1. சு. பார்கள் நான்கு - அதமுதலியன. முத்தமிழ்க்கொத்து - முத்தமி ழ்நூல்களின் தொகுதி; ஈ, 50; க: எ. மற்றவன் - சிவபெருமான், செந் நம் - தணியாக்கோபம், சித்திரம் - சியப்பு. சு. செந்தமிழை - செந்தமிழ்ச்செய்யுட்களை ; *1, உயர்த்த! முற்று, எ. தொடர் - நட்பு. மலைத்து - மாறுபட்டு, அ. இரக்கி வதனன். {பி - ம்.) ரோரிரும் திட' 2 தாங்குதலாகவளர்த்திட 3'ஓந்தரும் பலன்க' * 'மயங்க' 5'கடவதென்மெண்ணி யேன்தரு' 8'கலந்து 7 அளவினி' B'செய் தோமென்'
சுஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் வாங்கருந் தெய்வப் பலகையைச் சங்க மண்டபத் திடைநடு விட்டால் கோங்கமுன் 1கீர ரிருந்தனர் பின்ன ருயர்புளோ சொருவ ருக் கிருப்ப வாங்க . து வளர் தல் கண்டுகன் கபில ரிருந்தன என்பொடு முன்போற் றாங்குதல் கொடாது வளர்க் திட விருந்தார் பரணரும் தலமெலா மதிப்ப முற்றிய பயன்க நான்கினால் விளங்கு முத்தமிழ்க் கொத்தியல் வல்ல மற்றுள் சங்கத் வருமவ் வடை . ன் வளர்த்திட்ட வளார்ந்திட நயர் து நற்றவ னருளின் பெருமையை வாழ்த்தி இருக்குட நானிலத் தோர்கள் செற்றம் கால் வறிந்திடங் கொடுத்த சித்திரப் பலகை பைத் துதித்தார் . சான்றவர் தேர்ந்து தம்முடைக் செளிவரற் சயமுறக் கோத்த செக் தமிழைத் தோன்றிய சங்க மண்டபத் தின்கட் சோர்வற வைத் துவைத் தேக வான்றவச் செய்யுள் காலநீ ளத்தா லளவில வாய்த் தலை மயங்கி வான்றொட வுயர்ந்த வாங்கவர் திரண்டு வந்தனர் மற் றொரு காலம் சொல்லருஞ் சொல்லின் பகுதியாற் றம்மிற் றொடர்விடா வழக் கினுன் மலைந்து வெல்வருக் திறத்தைக் கண்டுகந் தமிழுள் விளக்க மில் லாதன விட்டு கல்லன கொள்ளக் கடவமென் றியைந்து நயக் தரு பனுவலா ராய்வா னொல்வை பி லழகார் சங்கமண் டபத்து ளேறினா ருறத்தமை மதித்து . ( or ) வந்தவர் குலைந்து முன்னமே கேலைந்து வசையறக் கிடந்தவை யெடுத்து முந்தவா ராயு டீளவிலப் பனுவன் முறை தலை மயங்கலா வழிந்து சிந்தையா குலத்தோ டென் செய்கே மெனத்தஞ் செழுமு கம் வாடலுங் கருணை யெந்தை . நா யகனும் வந்தனன் முழா தின்றமி ழ்ப் புலவனா யிரங்கி . 4 . மண்டபத்திடை 156 - மண்டபத்தில் நடுவே இடை : ஏழாம் வேற்று மையும் பு ; இEை - ஒரு பொருட்பன் : மாழிமாம் தாக்குதல் கொடா . தாமதியாது ; $ 1 : 1 . சு . பார்கள் நான்கு - அதமுதலியன . முத்தமிழ்க்கொத்து - முத்தமி ழ்நூல்களின் தொகுதி ; 50 ; : . மற்றவன் - சிவபெருமான் செந் நம் - தணியாக்கோபம் சித்திரம் - சியப்பு . சு . செந்தமிழை - செந்தமிழ்ச்செய்யுட்களை ; * 1 உயர்த்த ! முற்று . தொடர் - நட்பு . மலைத்து - மாறுபட்டு . இரக்கி வதனன் . { பி - ம் . ) ரோரிரும் திட ' 2 தாங்குதலாகவளர்த்திட 3 ' ஓந்தரும் பலன்க ' * ' மயங்க ' 5 ' கடவதென்மெண்ணி யேன்தரு ' 8 ' கலந்து 7 அளவினி ' B ' செய் தோமென் '