திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ச.--மணஞ் செய்த திருவிளை யாடல். கூஎ மனா. (30) வறு. தீரமிக்கமும் முலைதி றக்கு மோர் தெய்வ மாதராள் சீறிடவம் தெதிர்க் கார்கிலத்தில் வேறெதில்னக்கென வரியவத்திரங்களை 2வி டுத்தடும், போர்முகத் துமென் முறுவல் கூடுமுன் பொலிவ ழிந்தும் படைமு ரிந்தவா, றோரி ட.த்திலுங் கண்ட... தில்லரா வுலகின் மண் ணில்வான் மிசையி வென்றனர். அன்றி சர்பு.சங் குன்ற வென்றவில் பெரிய சேவகன் முறுவல் செய்ரடா, நன்று நன்றுசொல் கின்ற தின்றுபோய் நாடு காணவர் நாரி யாரை யாம், வென்று மேவுவ மக்குச லஞ்சணீர் வெய்து றாதிரு மென்று 4 தூண்றி முன், னின்ற சேனையைத் தள்ளி யெய்தினா னீடு மன்மதன் சேனை பன்வர். Gally. அரிவையைக் கைப்பிடிப்பா (சையி னீறு சாத்தி வரைவிலார் கருத்து வேறோர் வே.bor வெஞ் சிலையும் வாங்கிப் பொருபடை நடுவு செல் புரிகுழலொருவ மாம் மேல் வருவதென் மதியா தென்று வந்தனன் பூசல் வேட்டு. (கக) இறைவனைக் காணா முன்ன ரிருமைமும் முலை லொன்று மறைதல் கண் டதா யித்து மானம்வந் தொல்க நிற்பத் திறைபட முன்னஞ் சொன்ன மாதிரி யிலனே தோலா மறமவி (மாதே யுன்றன் மாமனை வாள் சென்றான். (க2.} அப்பொழு நிகல்செய் யாத வங்கவே ாளிகலக் கண்டே யொப்பிலாள் வருத்தங் கூர முறுவல்செய் துவமை யில்லீர் கைப்பிடிப் பதற்கே வர்-தேன் கருத்தறி கில்வே னின்று தப்பில்வேள் பொல்லான் வெற்டோ தனக்கு விலையோ 9வன்றே, {) கொங்களி மூலக்கற் கூந்தற் கொடியிடை பரு மக்குப் பங்கய 10முகுளந் தன்னைக் கொங்கையாப் படைத்த 11வேதா வங்கது கண்டு கண்!, தலரு மென் றச்சங் கூர்ந்தோ திங்களை வதன மாகப் ப.ை...த்தனன் செட் சென்றான், (கச) கூ. உண்டது இல் - பார்த்ததில்லை. 40. அன்றிஞர் - பகைவர். அஞ்ச.. - அஞ்சற்க, கக. வரைவில் - 'மலையாகிய கல். புரிசூழல்; எழுவாய், க2. இருமை - பெருமை, (உருக்க, tur,) மந்திா: எழுவாய்; அவன் சொல்லியதை, ஈ.. அ - ஆம் செய்யுளாலுணர்க. கசு. முறுவல் செய்தவர், சிவபெருமான். சுச. முகுளம் - அரும்பு. (பி. ம்.) 'வந்தெதிர்க' : 'வடுத்திகம்' 3 ‘வன் தோளை' 4 துன்றியே' 'எயினன்' கீ ' வன' - இகல் செயக்க டொப்பலா வருத்தங்கூர்ந்து' 'மனன்று' வின்தே ' 10 முகிளந்' 11 ‘வேதன்' - --- -- - -- ---
. - - மணஞ் செய்த திருவிளை யாடல் . கூஎ மனா . ( 30 ) வறு . தீரமிக்கமும் முலைதி றக்கு மோர் தெய்வ மாதராள் சீறிடவம் தெதிர்க் கார்கிலத்தில் வேறெதில்னக்கென வரியவத்திரங்களை 2வி டுத்தடும் போர்முகத் துமென் முறுவல் கூடுமுன் பொலிவ ழிந்தும் படைமு ரிந்தவா றோரி . த்திலுங் கண்ட . . . தில்லரா வுலகின் மண் ணில்வான் மிசையி வென்றனர் . அன்றி சர்பு . சங் குன்ற வென்றவில் பெரிய சேவகன் முறுவல் செய்ரடா நன்று நன்றுசொல் கின்ற தின்றுபோய் நாடு காணவர் நாரி யாரை யாம் வென்று மேவுவ மக்குச லஞ்சணீர் வெய்து றாதிரு மென்று 4 தூண்றி முன் னின்ற சேனையைத் தள்ளி யெய்தினா னீடு மன்மதன் சேனை பன்வர் . Gally . அரிவையைக் கைப்பிடிப்பா ( சையி னீறு சாத்தி வரைவிலார் கருத்து வேறோர் வே . bor வெஞ் சிலையும் வாங்கிப் பொருபடை நடுவு செல் புரிகுழலொருவ மாம் மேல் வருவதென் மதியா தென்று வந்தனன் பூசல் வேட்டு . ( கக ) இறைவனைக் காணா முன்ன ரிருமைமும் முலை லொன்று மறைதல் கண் டதா யித்து மானம்வந் தொல்க நிற்பத் திறைபட முன்னஞ் சொன்ன மாதிரி யிலனே தோலா மறமவி ( மாதே யுன்றன் மாமனை வாள் சென்றான் . ( க2 . } அப்பொழு நிகல்செய் யாத வங்கவே ாளிகலக் கண்டே யொப்பிலாள் வருத்தங் கூர முறுவல்செய் துவமை யில்லீர் கைப்பிடிப் பதற்கே வர் - தேன் கருத்தறி கில்வே னின்று தப்பில்வேள் பொல்லான் வெற்டோ தனக்கு விலையோ 9வன்றே { ) கொங்களி மூலக்கற் கூந்தற் கொடியிடை பரு மக்குப் பங்கய 10முகுளந் தன்னைக் கொங்கையாப் படைத்த 11வேதா வங்கது கண்டு கண் ! தலரு மென் றச்சங் கூர்ந்தோ திங்களை வதன மாகப் .ை . . . த்தனன் செட் சென்றான் ( கச ) கூ . உண்டது இல் - பார்த்ததில்லை . 40 . அன்றிஞர் - பகைவர் . அஞ்ச . . - அஞ்சற்க கக . வரைவில் - ' மலையாகிய கல் . புரிசூழல் ; எழுவாய் க2 . இருமை - பெருமை ( உருக்க tur ) மந்திா : எழுவாய் ; அவன் சொல்லியதை . . - ஆம் செய்யுளாலுணர்க . கசு . முறுவல் செய்தவர் சிவபெருமான் . சுச . முகுளம் - அரும்பு . ( பி . ம் . ) ' வந்தெதிர்க ' : ' வடுத்திகம் ' 3 வன் தோளை ' 4 துன்றியே ' ' எயினன் ' கீ ' வன ' - இகல் செயக்க டொப்பலா வருத்தங்கூர்ந்து ' ' மனன்று ' வின்தே ' 10 முகிளந் ' 11 வேதன் ' - - - - - - - - - - - -