திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூ.சு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா....புராணம், மன்னு முத்தமத் துணைவனை வரத்தொடு பெறுதற் 2 கந்தி லத்திடை யிலாதது 3கண்..... (வேந்தர் வெங்கிடத்திசை விசயகாஞ் செய்குவ மென்றே யெங்கிலத்திலு முலாவின கொல்லையில் படையாள். am. திசைவிச யஞ்செய் காலக் கரைாவி லுருவ மிக்க நசையுறு 4மன்ன ர்க் boi: டா shlor 5-ந் தெதர் சென் றங்க ணசைவற சிற்பான் மற ேபநங்கவேள் விகாசங் காணாள் வசையறு முரை போடு போ or utory மதியா ளான். ) இருங்குண திசைமுன் னாக சென்று (பவானி யுள்ளம் வருந்துவா டன்னைக் கொள்வாைைசயாய் .மதுரை மன்னன் றிருந்துபே ரருளிற் போந்து சீயமா தங் மற்றும் பொருந்திய கயிலை பந் தண் டாள்வரைப் புறத்திருந்தான், (ரு) வெம்முனை யரசர்க் காய்ச்ஜா வெல்லரு நிலங்கள் கொண்டு கொம்மைவெம் முலையார் சூழக் கோடிIER ன் கார் போற்ற: செம்மலே நென்னத் தோன்றித் திறையீட்டான் யாவ னென்று மம்மர் தீர்த் தாளும் வள்ளல் யாழ்ப்பருங் லை சேர்ந்தாள். (r கண்டுபா ரிடங்கள் சித்தர் சாரணர் கலப்பி சாசர் மண்டிய வியக்கர் வானோர் தானவர் 10மற்றுந் துற்று மிண்டுகள் பேசிச் செல்ல விசா மா மகுட வல்லி சண்டவெங் கோபத்தோடுந் தழல்கழித் தெதிர்க ...ந்தாள். (6) வெந்திறன் 11 ஞாஃபி லேன்ற ரேர்க ளாற்றா யாகி முந்திய நிறங்கள் விட்டு முற்று 13மாயுதங்கள் விட்டுப் பந்திவா கனங்கள் விட்டுப் படுவன பட்டுப் போந்து சுந்தரன் கழலில் வீழ்ந்து துதித்து நீ இயர்த்துச் சொல்வார். (அ) 5. வெந்திட - புறங்கொடுக , ta'ath : தாரம், ச. திசைவிசயம்-தக்கு விசயம், ந. மதுரைமனன் - (சோமசுந்தரக் கடவுள் ; : : 6ா, தான் வனர - மலைப் யின் அடி : பாதசபிலம்' என்பர் கூட தாமார், மதுரைமணன் இருக் தான். சு. கொம்மை - வட்டம். எ. துற்று - 'நருங்கி. மிண்டுகர் - திருச்சாத் சொல்லும் சொற்கள், சண்டவெங்கோடம் - மிக்க கோடம், அ. ஞாட்பு - போர்க்கலாம். (பி- ம்.) 1. தலைவன' இக்கிலத்திடை' 3'கொண்டல்' 4 மன்னர்கண்டா ' நிற்பார்' () 'முறையி' 'கொள்ள வாஞ்சையாய்' 3' தாழ்வரை' 3 'செம்மலே யென்ன' 10'மற்றுமுற்று' 1'ஞாட்பினி: த 12 ஆயுதங்கழற்றி
கூ . சு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா . . . . புராணம் மன்னு முத்தமத் துணைவனை வரத்தொடு பெறுதற் 2 கந்தி லத்திடை யிலாதது 3கண் . . . . . ( வேந்தர் வெங்கிடத்திசை விசயகாஞ் செய்குவ மென்றே யெங்கிலத்திலு முலாவின கொல்லையில் படையாள் . am . திசைவிச யஞ்செய் காலக் கரைாவி லுருவ மிக்க நசையுறு 4மன்ன ர்க் boi : டா shlor 5 - ந் தெதர் சென் றங்க ணசைவற சிற்பான் மற ேபநங்கவேள் விகாசங் காணாள் வசையறு முரை போடு போ or utory மதியா ளான் . ) இருங்குண திசைமுன் னாக சென்று ( பவானி யுள்ளம் வருந்துவா டன்னைக் கொள்வாைைசயாய் . மதுரை மன்னன் றிருந்துபே ரருளிற் போந்து சீயமா தங் மற்றும் பொருந்திய கயிலை பந் தண் டாள்வரைப் புறத்திருந்தான் ( ரு ) வெம்முனை யரசர்க் காய்ச்ஜா வெல்லரு நிலங்கள் கொண்டு கொம்மைவெம் முலையார் சூழக் கோடிIER ன் கார் போற்ற : செம்மலே நென்னத் தோன்றித் திறையீட்டான் யாவ னென்று மம்மர் தீர்த் தாளும் வள்ளல் யாழ்ப்பருங் லை சேர்ந்தாள் . ( r கண்டுபா ரிடங்கள் சித்தர் சாரணர் கலப்பி சாசர் மண்டிய வியக்கர் வானோர் தானவர் 10மற்றுந் துற்று மிண்டுகள் பேசிச் செல்ல விசா மா மகுட வல்லி சண்டவெங் கோபத்தோடுந் தழல்கழித் தெதிர்க . . . ந்தாள் . ( 6 ) வெந்திறன் 11 ஞாஃபி லேன்ற ரேர்க ளாற்றா யாகி முந்திய நிறங்கள் விட்டு முற்று 13மாயுதங்கள் விட்டுப் பந்திவா கனங்கள் விட்டுப் படுவன பட்டுப் போந்து சுந்தரன் கழலில் வீழ்ந்து துதித்து நீ இயர்த்துச் சொல்வார் . ( ) 5 . வெந்திட - புறங்கொடுக ta ' ath : தாரம் . திசைவிசயம் - தக்கு விசயம் . மதுரைமனன் - ( சோமசுந்தரக் கடவுள் ; : : 6ா தான் வனர - மலைப் யின் அடி : பாதசபிலம் ' என்பர் கூட தாமார் மதுரைமணன் இருக் தான் . சு . கொம்மை - வட்டம் . . துற்று - ' நருங்கி . மிண்டுகர் - திருச்சாத் சொல்லும் சொற்கள் சண்டவெங்கோடம் - மிக்க கோடம் . ஞாட்பு - போர்க்கலாம் . ( பி - ம் . ) 1 . தலைவன ' இக்கிலத்திடை ' 3 ' கொண்டல் ' 4 மன்னர்கண்டா ' நிற்பார் ' ( ) ' முறையி ' ' கொள்ள வாஞ்சையாய் ' 3 ' தாழ்வரை ' 3 ' செம்மலே யென்ன ' 10 ' மற்றுமுற்று ' 1 ' ஞாட்பினி : 12 ஆயுதங்கழற்றி