திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ., --- தடாதகையாரவதரித்த திருவிளையாடல், 'H *.-'தடாதகையாரவதரித்த திருவிளயாடல் மாசின் மதுரைப் பெரும் பதியின் மலயத் துவச னெனுமாற சே முழு த} {D M'வென்னச் செங்கோல் செலுத்துங் காலக்தங் காரின் ( மரிதர் முன்புலகாளாஈர் தொகுதி மறக்க றத சேர் கேச முடைய 2 போ ரரிகனிழலே நிழலென் றினி இருந்தார். (க) மாலைர் ரூமா னேளென்ன வடக்கு மிளமைப்பருவத்தா லேலத் திமிரக் குழற்காலி விளங்க ...வார் சபைவைத்துக் கோலக் களபக் தன தடக் தட் களித்துச் செவ்வா பழசிண்டு சாலப் பரிக்க னருட் சொக்கன் றனை : ரா லுக் தகைமையினான், () SJ), மகல வித்தகன்னிருக்கு நான்னங்குலத்தோர் நீ மாதைக் கொள்வலென நினைந்தீரைந்து பொருத்தமுற வாரி மரபில் வரும்டெரிபவரசர் குலக்கி லவதரித்த சோதி வடிவ மங்கைதனர் கருதி வியின் மனைம் புணர்ந்தான். {) மற்ற மடவார் தமைவிட்டு மன்னர் குடியிற் பிறந்தாண்மே 5.லுற்ற வவர்பா லன்பெல்லா மொருங்கே வைத்து கனிவாழ்வோன் சுமறும் பெரிய விதிவசக் காறது சசேர் புதல்ல னில மையினான் முற்றுஞ் சபைான் நா ன + முயன்றான் ரவங்க னடுங்காலம். ஆன்ற வரிய போறங்க ளாவ டனெ செயக்கண்டாண் (டேன்ற விளைLAT L? விருப்.14: பெழிலார் சொக்க னருள் கூர்ந்து மூன்று முலையா லொருமகனை யளியப முதிரு மதியென்னத் தோன்றி யுலகு பதிலுைக் கட்ட வார்த்து துவங்கியதால், (5) 5. மலயாக டி), FLEE - போயின் ம ர 'fan மெழுதிய கொடியை படையவன்; '' &, ')...பாண்டிய அர்த்தம் :P..ர் அ மாத்ரம் தவதை * 'ன்', அவருக்கு இட்" பட.மா. 'டம் துவசம்போலே யர்த தி தோன்ற வசமாரி (பாம்ம சம்பாத TET பெயரை இமைக்கு இட்டாரே ன்று டமீப்பேதட்சிணமான் 11ம் தவிக்கின்ற ; F : க-இர் குறிப் புரையையும் பார்க்க, 2. எலம் - மயிர்சசாமது, குழர்கா - ' தயாகியசோ, டரிதான். அன்புற்றான். ., ஆதிமா: இம்மாபு சூரிய வம்: மெ ருவதற்கும் இடமுண்டு, வடிவமங்கை .ெபா.' 'LI of பெயர்; இட்ட it dr5 காட்திமதியென் Fare (சால்லின் மொ பெயர்ப! !'s 'Lir'; * &; ஈ. ச. அன்டோல்டா கொகேலை tea காதல், ''ஒன்று சாதீds', "காதல்கூர் தகணவன்" {சு: ச', --) 7ன் பல நரலும் ai's 25ம், முந்துதல்- வளைதல், (', ஆல் : HR. (ப' - ம்.) 1' மும்மூலைத்தடாததையார் Vs' 2பேரரசு இத்தசலன்' 4 'வடின்' உற்றச்சகர்பாலின்பமெலாம்' எழிகசேர்' 7'மகளை' 'ே தளம் சியதால்'
. - - - தடாதகையாரவதரித்த திருவிளையாடல் ' H * . - ' தடாதகையாரவதரித்த திருவிளயாடல் மாசின் மதுரைப் பெரும் பதியின் மலயத் துவச னெனுமாற சே முழு } { D M ' வென்னச் செங்கோல் செலுத்துங் காலக்தங் காரின் ( மரிதர் முன்புலகாளாஈர் தொகுதி மறக்க றத சேர் கேச முடைய 2 போ ரரிகனிழலே நிழலென் றினி இருந்தார் . ( ) மாலைர் ரூமா னேளென்ன வடக்கு மிளமைப்பருவத்தா லேலத் திமிரக் குழற்காலி விளங்க . . . வார் சபைவைத்துக் கோலக் களபக் தன தடக் தட் களித்துச் செவ்வா பழசிண்டு சாலப் பரிக்க னருட் சொக்கன் றனை : ரா லுக் தகைமையினான் ( ) SJ ) மகல வித்தகன்னிருக்கு நான்னங்குலத்தோர் நீ மாதைக் கொள்வலென நினைந்தீரைந்து பொருத்தமுற வாரி மரபில் வரும்டெரிபவரசர் குலக்கி லவதரித்த சோதி வடிவ மங்கைதனர் கருதி வியின் மனைம் புணர்ந்தான் . { ) மற்ற மடவார் தமைவிட்டு மன்னர் குடியிற் பிறந்தாண்மே 5 . லுற்ற வவர்பா லன்பெல்லா மொருங்கே வைத்து கனிவாழ்வோன் சுமறும் பெரிய விதிவசக் காறது சசேர் புதல்ல னில மையினான் முற்றுஞ் சபைான் நா + முயன்றான் ரவங்க னடுங்காலம் . ஆன்ற வரிய போறங்க ளாவ டனெ செயக்கண்டாண் ( டேன்ற விளைLAT L ? விருப் . 14 : பெழிலார் சொக்க னருள் கூர்ந்து மூன்று முலையா லொருமகனை யளியப முதிரு மதியென்னத் தோன்றி யுலகு பதிலுைக் கட்ட வார்த்து துவங்கியதால் ( 5 ) 5 . மலயாக டி ) FLEE - போயின் ' fan மெழுதிய கொடியை படையவன் ; ' ' & ' ) . . . பாண்டிய அர்த்தம் : P . . ர் மாத்ரம் தவதை * ' ன் ' அவருக்கு இட் பட . மா . ' டம் துவசம்போலே யர்த தி தோன்ற வசமாரி ( பாம்ம சம்பாத TET பெயரை இமைக்கு இட்டாரே ன்று டமீப்பேதட்சிணமான் 11ம் தவிக்கின்ற ; F : - இர் குறிப் புரையையும் பார்க்க 2 . எலம் - மயிர்சசாமது குழர்கா - ' தயாகியசோ டரிதான் . அன்புற்றான் . . ஆதிமா : இம்மாபு சூரிய வம் : மெ ருவதற்கும் இடமுண்டு வடிவமங்கை .ெபா . ' ' LI of பெயர் ; இட்ட it dr5 காட்திமதியென் Fare ( சால்லின் மொ பெயர்ப ! ! ' s ' Lir ' ; * & ; . . அன்டோல்டா கொகேலை tea காதல் ' ' ஒன்று சாதீds ' காதல்கூர் தகணவன் { சு : ' - - ) 7ன் பல நரலும் ai ' s 25ம் முந்துதல் வளைதல் ( ' ஆல் : HR . ( ' - ம் . ) 1 ' மும்மூலைத்தடாததையார் Vs ' 2பேரரசு இத்தசலன் ' 4 ' வடின் ' உற்றச்சகர்பாலின்பமெலாம் ' எழிகசேர் ' 7 ' மகளை ' 'ே தளம் சியதால் '