திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், பொருந்தவோர் நாலத் தோர்பாற் புவியிற்காட் டியானை யாகி வரந்தரும் பெருங்க டம்ப வனத்துறை பிறையைக் கண்டவ் வருந்தவ னருளி னாலே பலவற நீயு மூன்றன் றாம்பெறக் கடவை யென்று தந்தனன் 2பிறிது சாபம், (கூ) வேறு. பேறுறவிக் நெறிசயித்துப் போய பின்னர்ப் பிழையாம வன் றிட்ட சாபந் தள்ள, ஆறுமத விகாரத்தான் மயங்கியானு மும்பர்கோ னையுமுயர்ந்த துறக்கத் தோங்குங், கூறருகற் பரிப்பொழில்க டமை யும் விட்டுக் குவலயத்தி லிழிந்துதர நெருப்பா னெந்து, தூறுபடு காடுகளு நாடுங் குன்றுஞ் சுழன்று மூன்று திரிந்தனன்வெந் துயரங் கூர்ந்தே . வேறு. வந்துனை வணங்கப் பெற்றேன் மண்மிசை யிழிந்த தாலென் வெந்துயர்ச் சாபந் தன்னை விடுவித்து விடாது காளூ மந்திர விமானந் தரங்கு மி:பானைகள் மீது வைத்த சிந்தைகூர் தருபே ரன்பை நல்குக சிறியேற் கென்ன. (கரு) (கச) ஒன்றிய சாப நீக்கி யுயர்புதந் தோமு னக்கே யின்று நன் குண்டா நம்மை பிளிமையிற் பூசை செய்து சென்றுவா னகத்தெமக்குச் சிறப்புடை விமானம் தந்த வென்றிகொ ளமார் கோவை விடாதுவா ழெனக வின்றான். (கசு) அங்கருள் புரியக் கண்.ே பசுமகிழ்க் தடியே னுய்க் தேன் சங்க வென்று வாழ்த்தித் தடத்து போட்டிச் செம் பொம் பங்கயப் போது சூட்டிப் பூசித்துப் பழுது நீங்கி யெங்கணும் பரவச் சென்ற இந்திய வுலகத் தியான, (கன) ஆகத்திருவிருத்தம் - கசசு. க... அருந்தவன் - சிவபெருமான் (ருக: உக; ** ()! • ); "தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்தவத் தோத்கே" (புறநா, சட.) தாம் - தகுதி, கச, கூறு அரு - சொல்லுதற்கு அரிய, உதா நெருப்பு - வயிற்றுத்தி; ஜr டராக்கினி . கா, பழுது - சாபம், (பி - ம்.) 1 அசைவற்வெனக்கும்' 'பிரதி' 3'இழித்தாகம்' கால்டு'
கூஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் பொருந்தவோர் நாலத் தோர்பாற் புவியிற்காட் டியானை யாகி வரந்தரும் பெருங்க டம்ப வனத்துறை பிறையைக் கண்டவ் வருந்தவ னருளி னாலே பலவற நீயு மூன்றன் றாம்பெறக் கடவை யென்று தந்தனன் 2பிறிது சாபம் ( கூ ) வேறு . பேறுறவிக் நெறிசயித்துப் போய பின்னர்ப் பிழையாம வன் றிட்ட சாபந் தள்ள ஆறுமத விகாரத்தான் மயங்கியானு மும்பர்கோ னையுமுயர்ந்த துறக்கத் தோங்குங் கூறருகற் பரிப்பொழில்க டமை யும் விட்டுக் குவலயத்தி லிழிந்துதர நெருப்பா னெந்து தூறுபடு காடுகளு நாடுங் குன்றுஞ் சுழன்று மூன்று திரிந்தனன்வெந் துயரங் கூர்ந்தே . வேறு . வந்துனை வணங்கப் பெற்றேன் மண்மிசை யிழிந்த தாலென் வெந்துயர்ச் சாபந் தன்னை விடுவித்து விடாது காளூ மந்திர விமானந் தரங்கு மி : பானைகள் மீது வைத்த சிந்தைகூர் தருபே ரன்பை நல்குக சிறியேற் கென்ன . ( கரு ) ( கச ) ஒன்றிய சாப நீக்கி யுயர்புதந் தோமு னக்கே யின்று நன் குண்டா நம்மை பிளிமையிற் பூசை செய்து சென்றுவா னகத்தெமக்குச் சிறப்புடை விமானம் தந்த வென்றிகொ ளமார் கோவை விடாதுவா ழெனக வின்றான் . ( கசு ) அங்கருள் புரியக் கண் .ே பசுமகிழ்க் தடியே னுய்க் தேன் சங்க வென்று வாழ்த்தித் தடத்து போட்டிச் செம் பொம் பங்கயப் போது சூட்டிப் பூசித்துப் பழுது நீங்கி யெங்கணும் பரவச் சென்ற இந்திய வுலகத் தியான ( கன ) ஆகத்திருவிருத்தம் - கசசு . . . . அருந்தவன் - சிவபெருமான் ( ருக : உக ; * * ( ) ! ) ; தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்தவத் தோத்கே ( புறநா சட . ) தாம் - தகுதி கச கூறு அரு - சொல்லுதற்கு அரிய உதா நெருப்பு - வயிற்றுத்தி ; ஜr டராக்கினி . கா பழுது - சாபம் ( பி - ம் . ) 1 அசைவற்வெனக்கும் ' ' பிரதி ' 3 ' இழித்தாகம் ' கால்டு '