திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

2.--வெள்ளானைக்குச்சாபந்தீர்த்த திருவிளையாடல், உசு வேறு. காவமர் கற்ப கஞ்சேர் கடிமலர் மழை பொ ழிந்து தாவிறுந் துபிக ளார்த்துத் தந்தமக் கையர்க ளோடு 2 மூவரும் விசும்பி லுள்ள முப்பத்து மூன்று கோடி. தேவருந் துதித்தா ரீசன் றிருவிளை' பா.-ல் நண்டு. வேறு. ஓதரிய வுத்தரமா புராணக் தன்னு நண்மைதரு சாகச முச் சயத்து முன்ன, மேதகுகன் ஈரைப்பாவிற கண்டெ னக்கு வியாத வான் மீயெச்சன் சொன்ன வெண்ணெண், நல்விளை யாடல் 2 ளிற் பிறங்கு பித்தத் திருவிளையா டவின்பாப்பைச் சுருக்கி யின்று, போதமுற நுமக்குரைத்தேன் யானுஞ் சொக்கன் புகழினையார் கரை கண்டு புகலு வாரே. வேறு. நெறியுளீ சென்னக் கேட்ட முன்சார்க ணிறைவு கூர்ந்திங் குறுமதி சயமுடைத்தா முயர்கதை ளங்கக் கேட்டே மறுவிலா வறிவான் பிக்க மலயமா முனிவ நீதி பிறைவிளை யாட ஜம்முளின்னு மொன் றுரைத்தி பென்றார். (கூசு) அகத்திருவிருத்தம் - க2.எ. உ.--வெள்ளானைக்குச்சாபந்தீர்த்த திருவிளையாடல. - ****- முன்னொருகா லழகனையிந் திரன்றன் பாவு முழுதும்விட வருச் சித்த விசேடஞ் சொல்ல, மன்னயிரா வேதங்கேட்டுக் காண்பான் வேட்டு மலர்க்கடம்ப வனத்தருளால் வந்துபுக்குப், பொன்10னிதழ்ச் கூச. தாஇல் துந்துபிகள், கூரு. சாசரமுச்சயம் - உத்தரமாபுராணத்துள் ஒரு குதி. கூசு . நிறைவு - மகிழ்ச்சி (உ : 2.) --- க, அழகன்-சோமசுந்தரக்கடவுள் ; ''அழகர் புயங்கள்'' ''முப்புரஞ்செற் மவழக", ''அழகனே யாலவாட ட்ப்ப'ே (தே.) கிளைகள் - யானைகள். கையெழுத்துப்பிரதிகளிலெல்லாம், இந்த, ''காலமர்" என்னும் செய் யுள் முதலிய மூன்றும் ஒவ்வொருதிருப்பாயாட்டலின் இறுதியிலும் எழுதப் பெற்றுள்ளன. + “அத்திக்கருளி" (திருபா. திருத்தெள்ளேணம், க2). (49 - ம்.) 'பூந்துமிகளார்ப்பத்' அவர்கண முதலாகள்ளமுப்' 3'உத் நமமாபுராணங்' 4 'சாமூச்' 'விரைவில்' () 'கேட்டே' ' 'ஒருகாலித் திரன் தன் பாவமெல்லாம். பேதங்' 'பொன்னிகர்' 10 இதட் செங்கமலம்'
2 . - - வெள்ளானைக்குச்சாபந்தீர்த்த திருவிளையாடல் உசு வேறு . காவமர் கற்ப கஞ்சேர் கடிமலர் மழை பொ ழிந்து தாவிறுந் துபிக ளார்த்துத் தந்தமக் கையர்க ளோடு 2 மூவரும் விசும்பி லுள்ள முப்பத்து மூன்று கோடி . தேவருந் துதித்தா ரீசன் றிருவிளை ' பா . - ல் நண்டு . வேறு . ஓதரிய வுத்தரமா புராணக் தன்னு நண்மைதரு சாகச முச் சயத்து முன்ன மேதகுகன் ஈரைப்பாவிற கண்டெ னக்கு வியாத வான் மீயெச்சன் சொன்ன வெண்ணெண் நல்விளை யாடல் 2 ளிற் பிறங்கு பித்தத் திருவிளையா டவின்பாப்பைச் சுருக்கி யின்று போதமுற நுமக்குரைத்தேன் யானுஞ் சொக்கன் புகழினையார் கரை கண்டு புகலு வாரே . வேறு . நெறியுளீ சென்னக் கேட்ட முன்சார்க ணிறைவு கூர்ந்திங் குறுமதி சயமுடைத்தா முயர்கதை ளங்கக் கேட்டே மறுவிலா வறிவான் பிக்க மலயமா முனிவ நீதி பிறைவிளை யாட ஜம்முளின்னு மொன் றுரைத்தி பென்றார் . ( கூசு ) அகத்திருவிருத்தம் - க2 . . . - - வெள்ளானைக்குச்சாபந்தீர்த்த திருவிளையாடல . - * * * * முன்னொருகா லழகனையிந் திரன்றன் பாவு முழுதும்விட வருச் சித்த விசேடஞ் சொல்ல மன்னயிரா வேதங்கேட்டுக் காண்பான் வேட்டு மலர்க்கடம்ப வனத்தருளால் வந்துபுக்குப் பொன்10னிதழ்ச் கூச . தாஇல் துந்துபிகள் கூரு . சாசரமுச்சயம் - உத்தரமாபுராணத்துள் ஒரு குதி . கூசு . நிறைவு - மகிழ்ச்சி ( : 2 . ) - - - அழகன் - சோமசுந்தரக்கடவுள் ; ' ' அழகர் புயங்கள் ' ' ' ' முப்புரஞ்செற் மவழக ' ' அழகனே யாலவாட ட்ப்ப 'ே ( தே . ) கிளைகள் - யானைகள் . கையெழுத்துப்பிரதிகளிலெல்லாம் இந்த ' ' காலமர் என்னும் செய் யுள் முதலிய மூன்றும் ஒவ்வொருதிருப்பாயாட்டலின் இறுதியிலும் எழுதப் பெற்றுள்ளன . + அத்திக்கருளி ( திருபா . திருத்தெள்ளேணம் க2 ) . ( 49 - ம் . ) ' பூந்துமிகளார்ப்பத் ' அவர்கண முதலாகள்ளமுப் ' 3 ' உத் நமமாபுராணங் ' 4 ' சாமூச் ' ' விரைவில் ' ( ) ' கேட்டே ' ' ' ஒருகாலித் திரன் தன் பாவமெல்லாம் . பேதங் ' ' பொன்னிகர் ' 10 இதட் செங்கமலம் '