திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சுந்தரபாண்டிய மென்பது, தொண்டை நாட்டிலுள்ள வாயற்பாதியிலிருந்த அன தாரியென்னும் பலவர்பெருமானாற் சுந்தர பாண்டிமென்னும் வட நூலிலிருந்து மொழிபெயர்த்துச் செய்யுள் நடையாக இயற்றப்பெற்றுள்ளது; மிண்டரை வெல்லும் வளைச் சிங்க ராயன் விலை கொடுப்பத், தண்டமிழ் மேக முாத்தாரில் வேதி யன் நானும் விற்பன், கொண்டவன் என்சென்று மண்டலத் தேபுகழ் கொண்டபிரான், வண்டமிழ்க் கும்ப னன தார்', தொண்டை மண் டலமே ' என்னும் தொண்டைமண்டலச தகத்தாலும், ''கம்பனென் ந் தாதமினன் பொட்டச் Fie , 4 மொன், கும்ப முனி யென்றும் பேர் கொள்வரா . , 4ம்:புவின், மன்ற வலர்புகழும் வாய லன காயப்ப, னந்தா .?? Faf% க5 சால்'' என்னும் பழைய வெண் பாவாலும் பாராட்டப் பெற்றவர் இந்த அனதா ரி: பேயென்று தெரிகின் மது, இந்தால் செய்யப்பெற்ற காலம், சாலி. கச அக ; கி. பி. 1553. இஃது இன்னும் அரசிடப்படவில்லை; முற்றும் கிடைக்கவில்லை. ச. திருவிளையாடற்புராணமென்பது பரஞ்சோதி முனிவரென் பவரால் ஸ்ரீ வராலாஸ்யமாகாத்மியமென்மம் வட, தாவிலிருந்து மொ பெயர்த்துச் செய்புள்குடையாக இயற்றப்பெற்றது. இதன் செய் யுட்டொகை hA* - . இக்காலத்து எல்லா லும் மிகுசியாகப் பாராட்டிப் படிக்கப்பெற்றவருவது இந்தாலே. இஃது அச்சிடப்பட் ஒள்ளது. ரு. அட்டமிப்பிரதக்ஷிண மான் நியமன்பது தேவாரத்தல முாைபை முதற்பதிப்த் : நா மாரி வாளியுமாக இருந்த ஸ்ரீ இ. இராமஸாமிப் பிள்ளையவர்களால் வட, தாவிருந்து வசன கடையாக முன் ! இயம்ப் பதிப்பிக்கப்பெற்று வழங்குகின்றது. இந்த கால்கள் ஐ ,, 'ன்', 14: த 507 5தும் நான்காவதுமாகிய நால் கன் ஸ்ரீ சோம. ந்ராக்கடவையை அற்புதத் திருவிளையாடல்கள் அறுபத்துநான்கைம் மீ வைாக விரித்துப் பாராட்டித் தெரிவிப்பனவாம், இவ்விரண்டலுள் ஒன்றானாமற்றொன்றற் குள்ள வேறுபாடுகள் பல. இந்நூவி அள்ள மூர்த்தியாக்க சளித்த திருவிளையாடல் (நிக) முதலிய மூன்றுகதைகளும் அக் தாலிற்க ாணப்படவில்லை ; அதிலுள்ள வருணன்னிட்ட. கடலைவற்ற செய்க தி. நவி பாடங்கதை இதி இந்த நூல் மழிசைத்தமிழ்ச் சங்கத்துப் பாண்டியன்புததகசாலையிற். கிடைத்தது. t காளியொட்டக் கூத்தனென்றும் பழங்கும் திண்டு.
சுந்தரபாண்டிய மென்பது தொண்டை நாட்டிலுள்ள வாயற்பாதியிலிருந்த அன தாரியென்னும் பலவர்பெருமானாற் சுந்தர பாண்டிமென்னும் வட நூலிலிருந்து மொழிபெயர்த்துச் செய்யுள் நடையாக இயற்றப்பெற்றுள்ளது ; மிண்டரை வெல்லும் வளைச் சிங்க ராயன் விலை கொடுப்பத் தண்டமிழ் மேக முாத்தாரில் வேதி யன் நானும் விற்பன் கொண்டவன் என்சென்று மண்டலத் தேபுகழ் கொண்டபிரான் வண்டமிழ்க் கும்ப னன தார் ' தொண்டை மண் டலமே ' என்னும் தொண்டைமண்டலச தகத்தாலும் ' ' கம்பனென் ந் தாதமினன் பொட்டச் Fie 4 மொன் கும்ப முனி யென்றும் பேர் கொள்வரா . 4ம் : புவின் மன்ற வலர்புகழும் வாய லன காயப்ப னந்தா . ? ? Faf % க5 சால் ' ' என்னும் பழைய வெண் பாவாலும் பாராட்டப் பெற்றவர் இந்த அனதா ரி : பேயென்று தெரிகின் மது இந்தால் செய்யப்பெற்ற காலம் சாலி . கச அக ; கி . பி . 1553 . இஃது இன்னும் அரசிடப்படவில்லை ; முற்றும் கிடைக்கவில்லை . . திருவிளையாடற்புராணமென்பது பரஞ்சோதி முனிவரென் பவரால் ஸ்ரீ வராலாஸ்யமாகாத்மியமென்மம் வட தாவிலிருந்து மொ பெயர்த்துச் செய்புள்குடையாக இயற்றப்பெற்றது . இதன் செய் யுட்டொகை hA * - . இக்காலத்து எல்லா லும் மிகுசியாகப் பாராட்டிப் படிக்கப்பெற்றவருவது இந்தாலே . இஃது அச்சிடப்பட் ஒள்ளது . ரு . அட்டமிப்பிரதக்ஷிண மான் நியமன்பது தேவாரத்தல முாைபை முதற்பதிப்த் : நா மாரி வாளியுமாக இருந்த ஸ்ரீ . இராமஸாமிப் பிள்ளையவர்களால் வட தாவிருந்து வசன கடையாக முன் ! இயம்ப் பதிப்பிக்கப்பெற்று வழங்குகின்றது . இந்த கால்கள் ' ன் ' 14 : 507 5தும் நான்காவதுமாகிய நால் கன் ஸ்ரீ சோம . ந்ராக்கடவையை அற்புதத் திருவிளையாடல்கள் அறுபத்துநான்கைம் மீ வைாக விரித்துப் பாராட்டித் தெரிவிப்பனவாம் இவ்விரண்டலுள் ஒன்றானாமற்றொன்றற் குள்ள வேறுபாடுகள் பல . இந்நூவி அள்ள மூர்த்தியாக்க சளித்த திருவிளையாடல் ( நிக ) முதலிய மூன்றுகதைகளும் அக் தாலிற்க ாணப்படவில்லை ; அதிலுள்ள வருணன்னிட்ட . கடலைவற்ற செய்க தி . நவி பாடங்கதை இதி இந்த நூல் மழிசைத்தமிழ்ச் சங்கத்துப் பாண்டியன்புததகசாலையிற் . கிடைத்தது . t காளியொட்டக் கூத்தனென்றும் பழங்கும் திண்டு .