திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

25 சு.- இந்திரன் பழிதீர்த்த திருவிளையாடல். பாத கங்க ளொழியும் பகையுகு மேத நீங்குமினியை கருப்புகழ் மாதா சேருமற் றேதினி வேண்டுமென் றோதி மாமுனி தோன்ற வுரை செய்வான். ஆகத்திருவிருத்தம் - சுக. க. - இந்திரன் பழி தீர்த்த திருவிளயாடல் -***------ *பொருந்திய வொழுக்கத் தானும் பொய்பிலா வாய்மை யானுக் திருந்திய கல்வி யானுந் தீதறு புஈழி னானும் பெருந்திறல் வளியி னானும் போரு ளானு பிக்க வருந்தவ முனிவர் கேட்ப வகத்திய சாருளிச் செய்வான். ஆதிநான் மருப்பி யானை யமரர்கோன் முன்னேர் கால மேதகு வீரமிக்க விருத்திரா ரெனக் கொன்ற வோதரும் பழியா லஞ்சி யொழிக்குமா றெங்க னென்றென் றேதமின் முனிவர் வானோர் 3.தருவரனிடத்து ரைத்தான். மெய்ப்படத் தேர்த்தி யாரும் கிளம்பிய வாறு கேட்டு வைப்புறு நான்கு கூறா வரைக்கெமக் களிமி னென்ற வொப்பரு நீரின் மண்ணின் பரந்தினி லுவமை யில்லாச் செப்பிளங் கொங்கை மாதர் திறத்தினி னீக்க வாங்க.. நீரிடை நுரைய தாயு நிலத்திடை யுவா தாயும் பாரிய மாங்க டம்முட் பாய்தரு !சேன தாயும் வாரணி முலையார் தேத்து மலரெனுங் குருதி பாயும் பேர்பட 5 நீங்கக் கண்டு பெருநல வருக் கீக்தார். நாற்பன். க. ஏதம் - துன்பம். இனிமை - இன்பம், (2) 2 - ட, யானை - ஐராவதம், பட் - வீரகத்தி ; ''விருத்திராசுரக்கொன்றி, வெம்பழி", "வீர மிக்க விருத்திரா ஈரனை யன்று கொண் நலம் பாலம்' என்பர் பின்னும்; க: உச', உஎ. ச. மலர் - பூப்பு. இச்செய்யுள் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலெல்லாம் ஒவ்வொரு திருவினை யாடலின் முதலிலும் எழுதப்பெற்றுள்ளது. (பீ. ம்.) 1'பகையுறது' 'உரை செய்தான்' 3 குருவவரிடத்து' பாரிடை மாம்கள்' நீக்க'
25 சு . - இந்திரன் பழிதீர்த்த திருவிளையாடல் . பாத கங்க ளொழியும் பகையுகு மேத நீங்குமினியை கருப்புகழ் மாதா சேருமற் றேதினி வேண்டுமென் றோதி மாமுனி தோன்ற வுரை செய்வான் . ஆகத்திருவிருத்தம் - சுக . . - இந்திரன் பழி தீர்த்த திருவிளயாடல் - * * * - - - - - - * பொருந்திய வொழுக்கத் தானும் பொய்பிலா வாய்மை யானுக் திருந்திய கல்வி யானுந் தீதறு புஈழி னானும் பெருந்திறல் வளியி னானும் போரு ளானு பிக்க வருந்தவ முனிவர் கேட்ப வகத்திய சாருளிச் செய்வான் . ஆதிநான் மருப்பி யானை யமரர்கோன் முன்னேர் கால மேதகு வீரமிக்க விருத்திரா ரெனக் கொன்ற வோதரும் பழியா லஞ்சி யொழிக்குமா றெங்க னென்றென் றேதமின் முனிவர் வானோர் 3 . தருவரனிடத்து ரைத்தான் . மெய்ப்படத் தேர்த்தி யாரும் கிளம்பிய வாறு கேட்டு வைப்புறு நான்கு கூறா வரைக்கெமக் களிமி னென்ற வொப்பரு நீரின் மண்ணின் பரந்தினி லுவமை யில்லாச் செப்பிளங் கொங்கை மாதர் திறத்தினி னீக்க வாங்க . . நீரிடை நுரைய தாயு நிலத்திடை யுவா தாயும் பாரிய மாங்க டம்முட் பாய்தரு ! சேன தாயும் வாரணி முலையார் தேத்து மலரெனுங் குருதி பாயும் பேர்பட 5 நீங்கக் கண்டு பெருநல வருக் கீக்தார் . நாற்பன் . . ஏதம் - துன்பம் . இனிமை - இன்பம் ( 2 ) 2 - யானை - ஐராவதம் பட் - வீரகத்தி ; ' ' விருத்திராசுரக்கொன்றி வெம்பழி வீர மிக்க விருத்திரா ஈரனை யன்று கொண் நலம் பாலம் ' என்பர் பின்னும் ; : உச ' உஎ . . மலர் - பூப்பு . இச்செய்யுள் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலெல்லாம் ஒவ்வொரு திருவினை யாடலின் முதலிலும் எழுதப்பெற்றுள்ளது . ( பீ . ம் . ) 1 ' பகையுறது ' ' உரை செய்தான் ' 3 குருவவரிடத்து ' பாரிடை மாம்கள் ' நீக்க '