திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருநகரச்சிறப்பு. -- - - - - -- - - -. . - ----- --- மலரு மித்திரு நாட்டில் வாணர்சொற் கோலா பலுலக னைத்தையு நிறுப்பமுன் வாடிடா தோங்கு மலகில் வாண்பு:கழுடைய அசையாங் தலா யிலக யான் சிறி தறிந்தவா றியம்புவல் கேண்மின். அர்தொறும் பெருக்கம்பலை 2 யோங்கமீர் பரந்து பார மீனுடு மீன்வீழப் பாய்தாப் போதா வாரம் வேங்கைகோக் கரிலெடுத் தினமணி கொழித்து வாரி யெற்றிமுன் 3 மதிட்டம் - பொருவது கலைகை. வறு. புகறற் கரிய வேதத்தின் பொருள்கட் கெல்லாம் பயனாய 4பகர்தற் கினிய வெந்தைபியான் ! KSசார், கார் போற் றனபொவ்லா மகரத் தமாப் பெருங் க..ல்ரூழ் வையத் தைந்து சிலர் தோங்கு நகர்கட் கெல்லாம் பயயை ஈர்பஞ் சவன்றன் ம.துக்க நகர். (5) நீள வளர் பொற்கோபுரம்வா ன்லாம் வெள்ளரி யொளிமன்ற நாளு மமசர் வாழுமுயர் (மேரு வாயை நலக்தோங்கக் காள நிலவு மணிகண்டன் கபில லையை திருப்பலாம் வான கிரியைப் புறக்கடலை fri'; மெய்ம் ?or ... 5. 'கும், (ச) - க. நா:' - நாட்டில், இயல் Ta! if - ! கர், SIT'? ' ாது. குறையாமல், "வாடா வென்ட்' ( 1 வக . 2.,) கிறக் தனித, ''கெத்தல 5'' (திருவி'. தலவி, 20) என்பதனப் பார்க, '' 25 (25T 1) இறையாத் தானோர் நிறையாப், புலவர் புலக்கோலாத் டிக்க- NF : 1 த்தார், தார்வாட வாடாத் தகையைத்தே தென்னவ, நான்மாடக் ' - ' (ப. 1.5, 174) என்பது பொருள இச் செய்யுள் தழுவி வந்தது. 2. பரக்து - பரக்கப்பற்று, உநமீன் - httpத்திரம். பாரமீன்பாய்தா, போதா - போய், t... - ச. ரம் பதிலும் ஈமைக்கப்படும் பாழுது அ.) பிலி ருத்து முறையாக இயர் தங்கர். ஒவ்வொரப்பகுதி பெயர்; "பல்படைப் புரி சை'' (புறநா. 224); ''...' ர் பு.சப் பட்டிவா சந்சேர் பல்லவனீச்சாமே'' (தே.), "வையைதன் ஃர், முந்தி மதில் பொஉம் :.'கை பல்லா னே ராதார், போர் முத்றொன் அறியாத புதினா சூழ் பு6: ஐன்' (கலி, எ ) கான்பதனாலும் மது ரைமதில் வைபையாத் பொரஃபடுதல் A B ஏற்பாலது. ., ஒவ்வா - டித்து, அக் நிலம் - காஞ்சி முதலியன, ஐந்து லேத்தையு முடைய நாட்டிக்குத் தலைவன. ' ம் பொதாதாகய 'பஞ்சவன்' என்பதை இங்கே கூறியது ஆராய்தற்பாலது, ச. வெள்ளி ஒளி மன்றம்-வொ:7Pம்பலம்; ''தொன்மையஞ் ச-ைமுடி மன்றப் பொதியிலில் வெள்ளியம்பலம்" (சிலப். பதி, Po - சக,) {9 - ம்.) I 'உலகனைத்திறது கிறுப்பு 2'ஓங்குநீர்' 'மதிப்படை 4 'பகர்தற்கரிய! 'மணிக்கண்டன்'
திருநகரச்சிறப்பு . - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - மலரு மித்திரு நாட்டில் வாணர்சொற் கோலா பலுலக னைத்தையு நிறுப்பமுன் வாடிடா தோங்கு மலகில் வாண்பு : கழுடைய அசையாங் தலா யிலக யான் சிறி தறிந்தவா றியம்புவல் கேண்மின் . அர்தொறும் பெருக்கம்பலை 2 யோங்கமீர் பரந்து பார மீனுடு மீன்வீழப் பாய்தாப் போதா வாரம் வேங்கைகோக் கரிலெடுத் தினமணி கொழித்து வாரி யெற்றிமுன் 3 மதிட்டம் - பொருவது கலைகை . வறு . புகறற் கரிய வேதத்தின் பொருள்கட் கெல்லாம் பயனாய 4பகர்தற் கினிய வெந்தைபியான் ! KSசார் கார் போற் றனபொவ்லா மகரத் தமாப் பெருங் . . ல்ரூழ் வையத் தைந்து சிலர் தோங்கு நகர்கட் கெல்லாம் பயயை ஈர்பஞ் சவன்றன் . துக்க நகர் . ( 5 ) நீள வளர் பொற்கோபுரம்வா ன்லாம் வெள்ளரி யொளிமன்ற நாளு மமசர் வாழுமுயர் ( மேரு வாயை நலக்தோங்கக் காள நிலவு மணிகண்டன் கபில லையை திருப்பலாம் வான கிரியைப் புறக்கடலை fri ' ; மெய்ம் ? or . . . 5 . ' கும் ( ) - . நா : ' - நாட்டில் இயல் Ta ! if - ! கர் SIT ' ? ' ாது . குறையாமல் வாடா வென்ட் ' ( 1 வக . 2 . ) கிறக் தனித ' ' கெத்தல 5 ' ' ( திருவி ' . தலவி 20 ) என்பதனப் பார்க ' ' 25 ( 25T 1 ) இறையாத் தானோர் நிறையாப் புலவர் புலக்கோலாத் டிக்க - NF : 1 த்தார் தார்வாட வாடாத் தகையைத்தே தென்னவ நான்மாடக் ' - ' ( . 1 . 5 174 ) என்பது பொருள இச் செய்யுள் தழுவி வந்தது . 2 . பரக்து - பரக்கப்பற்று உநமீன் - httpத்திரம் . பாரமீன்பாய்தா போதா - போய் t . . . - . ரம் பதிலும் ஈமைக்கப்படும் பாழுது . ) பிலி ருத்து முறையாக இயர் தங்கர் . ஒவ்வொரப்பகுதி பெயர் ; பல்படைப் புரி சை ' ' ( புறநா . 224 ) ; ' ' . . . ' ர் பு . சப் பட்டிவா சந்சேர் பல்லவனீச்சாமே ' ' ( தே . ) வையைதன் ஃர் முந்தி மதில் பொஉம் : . ' கை பல்லா னே ராதார் போர் முத்றொன் அறியாத புதினா சூழ் பு6 : ஐன் ' ( கலி ) கான்பதனாலும் மது ரைமதில் வைபையாத் பொரஃபடுதல் A B ஏற்பாலது . . ஒவ்வா - டித்து அக் நிலம் - காஞ்சி முதலியன ஐந்து லேத்தையு முடைய நாட்டிக்குத் தலைவன . ' ம் பொதாதாகய ' பஞ்சவன் ' என்பதை இங்கே கூறியது ஆராய்தற்பாலது . வெள்ளி ஒளி மன்றம் - வொ : 7Pம்பலம் ; ' ' தொன்மையஞ் -ைமுடி மன்றப் பொதியிலில் வெள்ளியம்பலம் ( சிலப் . பதி Po - சக ) { 9 - ம் . ) I ' உலகனைத்திறது கிறுப்பு 2 ' ஓங்குநீர் ' ' மதிப்படை 4 ' பகர்தற்கரிய ! ' மணிக்கண்டன் '