திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருநாட்டுச் சிறப்பு. (வேறு, நலமுறு மொழிசேர் நல்ல பெருங்கிளை யென்று நாடித் வரிசை யுபர்கு வத்துச் சார்ந்துகண் பாண மிக்க குலவரை படத்துக் தோன்றிக் குவலய முழுதும் பெற்ற நிலவிய மாக தஞ்சேர் நித்திலம் பிறந்த நாடு தாரணி மவுளிக் கொற்றக் தசரதன் மகனார் வந்து கூருகி பெண்கு முன்னாக் தரக்கின வெள்ளங் கொண்டு வாரிகள் குலைப்படுத்த வலியவா எரக்கற் காய்ர், நர காரண வானை யேத்தி யரும்பழி கழுவு காதி. 1.பரிபடுந் துறைகெருங்குக் குடிபடும் மென் றென்றல் வரைபடுங் கரும்பு சாலி வ பல்பதி மணியும் பொன்னும் தசைபடுத்துங்கச் சங்கத் தமிழ்பஞ் சார்ந்த செங்கட்ட கரிபடுங் காடு வங்கக் கடல்படும் வா முத்தம். வேறு. நாளும் புதுநீர்த் தமிழ் தப்பானரந்த மஞ்ச ணெருங்கிஞ்சி நீளுங் கருணை 3 தாண்முரியக் கதலி பாதைய நெடுங்கமுகன் டாளை பலவின் சேரி தெங்கம் பழம் போய்ச் சாடி வீழ்த்தளைய வாளை யாளை விழப்பாயும் 'வளை வெண் டரள வெயலெங்கும். ( வறு. கன்சனையஞ் சனச்செங்கட் கருங்குழல் வெண் கைமடவார் பஞ்சளையுஞ் சீறடியிற் பண்னை நூ புமேங்க நெஞ்சளை பொற் பந்தளைடைச் சங்களை கம் பலைடு மஞ்சளையிஞ் சியையளை பும் வண்டலை தேண் டலையெங்கும், (அ) 'மாழி - சா, கறு; ''மொழியுமிளிபீர்'' (அழகர் கலம்பகம், -- எ.) AR - Fwம், ரங்க; ''பிறந்தே பல ரிாபிலே பொ மறைந்தான்" [2. ஆகா.) க காண. In norm, : ''; ''... #r insafegriter'டுத்து ' எண்ட ர்பின்'; 23: 2.0. குலா! . - W ம், மரகதம்) - 2.மாதேவியார். சித்தியம் - சிவ பொய்மான், சாடிப் பிறந்த வக. 'மரகதசேர்' ந்து, நித்திலத்துக்கு அடை..., தி, கெல்வேலியில் இறைவன் மூங்கிடியில் (முபாத்த பற்றி அவர் நாமம் வேய் முத்தெம் வழங்கும். இம் . சய்யுள் லேன்...., (0. ஞ இனாம். குக - கரை, சேது, வா,i - சந்திரவார். அரக் கன் - இராவலான், காரணலானை. - சிவபெருமானை ; ச'; 2). . துதை - கடற்பறைகள், நெருங்குங்கு படம்பதி: ' அடவிடைவே நடி பெருங்கக் குடி sெ. 3 யுதக்யூர்" (போய் நாளைப், (..) கடல்படும் பவ பாமுத்தம்: : | எ. தமிழ் தி - வையைநதி; 'தமிழ் வையைத் தானணம்புனல்' (பரி', * : கா}); "தமிழறிந்துவை திகமுடன் சைவமு நிறுத்தும் , அமிழ்த வெண்டிரை வையை" (திரு.வ. 155,'ப், க.) *ரத்தம் - மரந்தப்பும், : - சங்கம். அ. பஞ்ச - செம்பஞ்சு. சக்கு - வளையல், வண்!! அலைகின்ற. (பி. ம்.) 1 'பெற்ற 2 ஏத்தவரும்' 3-தாண்முரித்து', 'தாண்முரிந்து' 4 'சாடிவீழ்ந்த 'வளைவண்டானலயல்' 'தண்டலேயளையும்'
திருநாட்டுச் சிறப்பு . ( வேறு நலமுறு மொழிசேர் நல்ல பெருங்கிளை யென்று நாடித் வரிசை யுபர்கு வத்துச் சார்ந்துகண் பாண மிக்க குலவரை படத்துக் தோன்றிக் குவலய முழுதும் பெற்ற நிலவிய மாக தஞ்சேர் நித்திலம் பிறந்த நாடு தாரணி மவுளிக் கொற்றக் தசரதன் மகனார் வந்து கூருகி பெண்கு முன்னாக் தரக்கின வெள்ளங் கொண்டு வாரிகள் குலைப்படுத்த வலியவா எரக்கற் காய்ர் நர காரண வானை யேத்தி யரும்பழி கழுவு காதி . 1 . பரிபடுந் துறைகெருங்குக் குடிபடும் மென் றென்றல் வரைபடுங் கரும்பு சாலி பல்பதி மணியும் பொன்னும் தசைபடுத்துங்கச் சங்கத் தமிழ்பஞ் சார்ந்த செங்கட்ட கரிபடுங் காடு வங்கக் கடல்படும் வா முத்தம் . வேறு . நாளும் புதுநீர்த் தமிழ் தப்பானரந்த மஞ்ச ணெருங்கிஞ்சி நீளுங் கருணை 3 தாண்முரியக் கதலி பாதைய நெடுங்கமுகன் டாளை பலவின் சேரி தெங்கம் பழம் போய்ச் சாடி வீழ்த்தளைய வாளை யாளை விழப்பாயும் ' வளை வெண் டரள வெயலெங்கும் . ( வறு . கன்சனையஞ் சனச்செங்கட் கருங்குழல் வெண் கைமடவார் பஞ்சளையுஞ் சீறடியிற் பண்னை நூ புமேங்க நெஞ்சளை பொற் பந்தளைடைச் சங்களை கம் பலைடு மஞ்சளையிஞ் சியையளை பும் வண்டலை தேண் டலையெங்கும் ( ) ' மாழி - சா கறு ; ' ' மொழியுமிளிபீர் ' ' ( அழகர் கலம்பகம் - - . ) AR - Fwம் ரங்க ; ' ' பிறந்தே பல ரிாபிலே பொ மறைந்தான் [ 2 . ஆகா . ) காண . In norm : ' ' ; ' ' . . . # r insafegriter ' டுத்து ' எண்ட ர்பின் ' ; 23 : 2 . 0 . குலா ! . - W ம் மரகதம் ) - 2 . மாதேவியார் . சித்தியம் - சிவ பொய்மான் சாடிப் பிறந்த வக . ' மரகதசேர் ' ந்து நித்திலத்துக்கு அடை . . . தி கெல்வேலியில் இறைவன் மூங்கிடியில் ( முபாத்த பற்றி அவர் நாமம் வேய் முத்தெம் வழங்கும் . இம் . சய்யுள் லேன் . . . . ( 0 . இனாம் . குக - கரை சேது வா i - சந்திரவார் . அரக் கன் - இராவலான் காரணலானை . - சிவபெருமானை ; ' ; 2 ) . . துதை - கடற்பறைகள் நெருங்குங்கு படம்பதி : ' அடவிடைவே நடி பெருங்கக் குடி sெ . 3 யுதக்யூர் ( போய் நாளைப் ( . . ) கடல்படும் பவ பாமுத்தம் : : | . தமிழ் தி - வையைநதி ; ' தமிழ் வையைத் தானணம்புனல் ' ( பரி ' * : கா } ) ; தமிழறிந்துவை திகமுடன் சைவமு நிறுத்தும் அமிழ்த வெண்டிரை வையை ( திரு . . 155 ' ப் . ) * ரத்தம் - மரந்தப்பும் : - சங்கம் . . பஞ்ச - செம்பஞ்சு . சக்கு - வளையல் வண் ! ! அலைகின்ற . ( பி . ம் . ) 1 ' பெற்ற 2 ஏத்தவரும் ' 3 - தாண்முரித்து ' ' தாண்முரிந்து ' 4 ' சாடிவீழ்ந்த ' வளைவண்டானலயல் ' ' தண்டலேயளையும் '